مطالعه رفتار مشتریان در رزرواسیون آنلاین با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و مدل کانو (مورد مطالعه: هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر تهران)

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ راضیه الماسی سروستانی؛ الهام قبادی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 191-217

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.9651

چکیده
  هدف این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی جهت طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها است.در این تحقیق، بعد از جمع‌آوری داده‌ها، انتظارات مشتریان از وب‌سایت به وسیله مدل کانو طبقه‌بندی و سپس به وسیله قوانین انجمنی، ارتباط میان ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی مشتریان و نتایج حاصل از مدل کانو، مشخص شده ...  بیشتر

ارزیابی تحلیلی حوزه‌های علمی در حال ظهور در صنعت گردشگری منطقه خاورمیانه با استفاده از الگوریتم‌های متن کاوی

ایمان رئیسی وانانی؛ سید محمد جعفر جلالی

دوره 13، شماره 43 ، مهر 1397، ، صفحه 77-99

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.9448

چکیده
  صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که برای دولت، صنعت، گروه‌های مذهبی، انسان شناسان و گردشگران از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. بررسی روند علمی موجود در حوزه گردشگری می‌تواند شناخت هر یک از گروه‌های مذکور را از این حوزه بیشتر کند و در نهایت باعث آگاهی پژوهشگران این حوزه شده و تصمیم‌گیری درست صاحبان مشاغل و مناصب را به همراه داشته ...  بیشتر

طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.14623.1412

چکیده
  هدف این پژوهش ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا و روایی صوری و بوده و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر رابطه میان ریسک‌ ادراک شده و تمایل به بازدید مجدد: مورد مطالعه ارگ بم پس از فاجعه زلزله

رحیم زارع؛ محمدمهدی پورسعید؛ نیما سلطانی نژاد

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.17170.1481

چکیده
  علی رغم اهمیت ریسک ادراک شده مرتبط با گردشگری و تمایل به بازدید مجدد، مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر ریسک ادراک شده بر تمایل به بازدید مجدد از طریق نقش تصویر مقصد انجام گرفته است. این مطالعه با بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر تصویر مقصد و نقش میانجی تصویر مقصد در ارتباط با ریسک ادراک شده و تمایل به بازدید مجدد گردشگران به مقصد مخاطره ...  بیشتر

بررسی تاثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی

مهدیه رضاقلی زاده

دوره 11، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 125-160

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.7251

چکیده
  با توجه به اینکه همزمان با تکامل مباحث مرتبط به رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی،توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبههای رفاه اقتصادی معطوف شده است، در تحقیق حاضرتلاش گردیده تا با استفاده از نظریات اقتصادی و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت ومعلولی که ارتباطدهنده گردشگری، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در ایران میباشد، موردبررسی و ...  بیشتر

تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با استفاده از تحلیل محتوا

سعید شفیعا؛ مهدیه صباغ پور آذریان

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.7082

چکیده
  گرایش بیش از پیش گردشگران مدرن به کنجکاوی و درک مفاهیم جدید باعث شده تا موضوع معنویت در گردشگری توسط محققان و کنفرانس های بین المللی مورد توجه و بازبینی قرار گیرد تا فضایی برای تغییر نگاه صرفا مادی به این مقوله حاصل شود. این پژوهش کیفی گراندد تئوری با هدف ارائه ی مفهومی بین رشته ای معنویت در گردشگری با استفاده از مصاحبه، مطالعه ی متون ...  بیشتر

ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

محمد تقی تقوی‌فرد؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-39

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2016.4162

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایرصنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخشهای این صنعت تأثیرشگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعاتاست.قابلیتها و مزیتهای رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادیدر ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی

علی مروتی شریف آبادی؛ فاطمه عزیزی؛ زینت جمشیدی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 85-104

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2016.4165

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش اصلی در اقتصاد جهانی به شمار میرود. گردشگرانراضی بهاحتمال زیاد مکانهایی را که به آنجا سفر کردهاند به سایرین نیز توصیه خواهند کرد. این امریکی از ارزانترین و تأثیرگذارترین نوع بازاریابی و پیشرفت است. استان یزد از نظر گردشگری اهمیتخاصی دارد. در این پژوهش با استفاده از تکنیکآزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیمگیری ...  بیشتر

اولویت بندی و سطح استراحتگاه‌های گردشگری بین‌راهی

علی احمدی؛ بهنام قلیچ خانی

دوره 11، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 105-126

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2016.4166

چکیده
  طبق آمارهای ارگانهای ذیربط غالب مسافرتهای گردشگری از طریق زمین و غالباً بهوسیلهاتومبیلهای شخصی است . این امر سرمایهگذاری در بخش استراحتگاههای گردشگری بینراهی،خصوصاً در منطقهای شمالی کشور که از امکانات طبیعی و بالقوه بهرهمند است را کاملاً توجیه میکند،لیکن فقدان طرح توسعه بر اساس چارچوب مشخص اولویتدهی مستدل و علمی پس از احداث وبهرهبرداری ...  بیشتر

بررسی نگرش ساکنان شهر بندرعباس نسبت به تاثیرات گردشگری

هدایت الله نیکخواه؛ مصطفی ظهیری نیا

دوره 10، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 43-65

چکیده
  صنعت گردشگری ،امروزه بعنوان یکی از بخشهای مهم در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در نظرگرفته می شود.هدف این تحقیق بررسی نگرش ساکنان شهر بندر عباس نسبت به تاثیرات گردشگری می باشد. برای بررسی سنجش تاثیرات گردشگری از مدل Ap and Crompton(1998) استفاده شده است که تاثیرات گردشگری را از چهار جنبه اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و محیطی مورد مطالعه قرار ...  بیشتر

تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران

سحر سمیعی؛ مریم سادات غیاثیان

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش یافتن راهکارهای گفتمانی است که مدیران و نخبگان کشور درحوزه صنعت گردشگری ایران، از طریق آنها به گفتمان گردشگری مشروعیت داده و یا از آنمشروعیت زدایی کرده اند. هدف فرعی این پژوهش یافتن تفاوت میان مشروعیت در گفتمانمدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی در این حوزه، می باشد. در این پژوهش سخنرانیها ومصاحبه های مدیران و نخبگان ...  بیشتر

جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان

سمیرا پور امرایی؛ محمد رضا اکبری؛ امیر صابری

دوره 10، شماره 31 ، مهر 1394، ، صفحه 71-84

چکیده
  فضاهای سبز از یکسو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها میشود، و از سوی دیگرشرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم میسازد. مهمترین اثرات فضای سبز درشهرها کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی و... است. سایراثرات فضای سبز در شهرها نسبی هستند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل تأثیرات پارکچنگری ...  بیشتر

ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی

عباس امینی؛ سمیرا بختی؛ فرهاد باباجمالی

دوره 10، شماره 30 ، تیر 1394

چکیده
  گردشگری یک فعالیت مبتنی بر منبع است و وابستگی مستقیمی به جاذبهها و خدمات دارد، اما در عین حال توسعه موفقیت آمیز آن مستلزم پذیرش گردشگر توسط جوامع میزبان، بویژه در مناطق روستایی است. بنابراین درک واکنش جامعه محلی و عوامل مؤث ر بر آن ، د ر راستا ی مشارک ت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه گردشگری امری ضروری به شمار میآید . هدف این پژوهش، ...  بیشتر

روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 143-164

چکیده
  گردشگری فعالیتی چند وجهی است و از پیچیده ترین کسب و کارهای بشری با توجه به موقعیت جغرافیاییاست. تاثیر اقلیم بر تقاضای گردشگری و رضایت گردشگران باعث گردیده تا این عامل به عنوان یکی ازمهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری ها جهت برنامه ریزی و انتخاب محل اقامت محسوب شود. یکی ازعوامل موثر بر زندگی، آسایش و سلامتی انسان، شرایط جوی و اقلیمی است. ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد

سعید صفری؛ ملیحه محمد میرزایی بافقی

دوره 9، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 131-147

چکیده
  بسیاری از کشورهای جهان معتقدند کارآفرینی نقش اجتناب ناپذیری در بهبود بهره وری و رشد اقتصادیایفا کرده و در واقع مترادف با موفقیت فردی، سازمانی و ملی است. از آنجا که منافع صنعت گردشگری درسطح منطقه ای از طریق ایجاد درآمد ارزی باعث رشد اقتصادی و در سطح محلی از طریق ایجاد شغل،توزیع متناسب درآمد و توسعه متعادل منطقه ای باعث بهبود زندگی افراد ...  بیشتر

نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی

هادی رفیعی دارانی؛ جواد براتی

دوره 9، شماره 25 ، فروردین 1393، ، صفحه 106-141

چکیده
  سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که افزایش و یا کاهش آن به عنوان اصلی ترین عامل بروز رونق و یا رکود اقتصادی می باشد و در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک و توسعه آن بخش مطرح می باشد. صنعت گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان خراسان رضوی است که قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه ...  بیشتر

رتبه‌بندی سواحل گردشگری جنوب ایران با استفاده از روش AHP

علی خاتمی فیروز آبادی؛ حسین عسکری پور؛ قاسم بخشنده

دوره 8، شماره 23 ، آبان 1392، ، صفحه 71-96

چکیده
  تفاوت در جذابیت­ها و امکانات گردشگری سواحل جنوبی ایران از یک سو و علایق و سلایق مختلف گردشگرانی که قصد مسافرت به این سواحل را دارند از سویی دیگر، دغدغه­ها و ابهامات گردشگران در فرآیند انتخاب ساحلی که مطلوبیت آنان از سفر را حداکثر نماید افزایش داده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای سفر به سواحل جنوبی، داده­هایی ...  بیشتر

شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران

محمد فاضلی؛ سحر جعفر صالحی

دوره 8، شماره 22 ، تیر 1392، ، صفحه 142-168

چکیده
  حتی مدیریت شهری بدل ساخته است. در تبیین های رفتار زیست محیطی عموماٌ بر سه دسته عوامل فردی، موقعیتی و اجتماعی  سیاسی تأکید می شود. رفتارهای زیست محیطی هر گروه از کنشگران انسانی؛ بسته به موقعیت؛ می تواند متفاوت و دارای اهمیت ویژه ای باشد. گردشگران نیز از جمله گروه هایی هستند که به دلیل شدت تأثیراتی که رفتارهای زیست محیطی آن ها بر محیط ...  بیشتر

ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه

ادریس باباخانزاده؛ صدیقه لطفی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 81-116

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2013.3983

چکیده
  گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است که با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود درروستاها میتواند نقشی مهم و تعیین کننده در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای آنها، حفاظتاز میراث های گوناگون طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه ی یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی، ...  بیشتر

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط مشی گذاری ملی گردشگری

حسن دانایی فرد؛ سید داریوش جاوید؛ علی اصغر فانی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی ابزارهای خط مشی گذاری برای اجرای خط مشی ملی گردشگری در ایران است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت گردشگری در تولید ناخالص ملی در پی یافتن پاسخ مناسب به این سوال است که با چه ابزارهایی می توان خط مشی گردشگری را اجرا کرد. به این منظور برای یافتن این پاسخ از رویکرد پژوهشی ترکیبی با رویکرد اکتشافی در گردآوری داده ها ...  بیشتر

رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران

حبیب ابراهیم پور؛ محمد حسن زاده؛ ولی نعمتی

دوره 7، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 73-92

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل و اشتیاق و بدون هیچگونه انگیزه ی بیرونی انجام می گیرد. این رفتار فراتر از وظیفه تعریف شده و به منظور کمک به سازمان یا مشتری و ارباب رجوع انجام می پذیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی نیست. وجود افراد و کارکنانی با این ویژگی افزون بر تاثیر در تحقق اثر بخش اهداف سازمانی مزیتی ...  بیشتر

جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 61-86

چکیده
  با وجود قابلیت های بالایی که کشور ایران در زمینه گردشگری دارد متاسفانه جایگاه متناسب با قابلیت های خود در نظام سلسله مراتبی مقاصد گردشگری را ندارد. در پاسخ به دلیل این ناکامی فرضیه های مختلفی مطرح شده و بر همان اساس نیز راهبردها و راهکارهای گوناگونی برای خروج از این مشکل پیشنهاد شده است. راهبردهای یاد شده را می توان در یکی از حوزه های ...  بیشتر

بررسی اثرات گردشگری بر دارایی ها و فعالیت های معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار گردشگری، مطالعه موردی روستای زیارت

محمود جمعه پور؛ نرگس کیومرث

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 73-92

چکیده
  در سال های اخیر اهمیت صنعت گردشگری به عنوان راهکاری برای کاهش فقر روستایی به خصوص در کشورهای در حال توسعه مورد توجه سیاست گذاران واقع شده است. با وجود این جایگاه گردشگری برای کاهش فقر توسط توسعه گران روستایی به خاطر داشتن نگاه بخشی و تمرکز بیش از اندازه بر صنعت گردشگری و ریشه نداشتن در تئوری های توسعه و توسعه روستایی توسط محققان و دست ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر

علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 93-110

چکیده
  برنامه های مربوط به اوقات فراغت و گردشگری پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می شوند. برخی صاحبنظران عقیده دارند که گردشگری به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت گردشگری، تدوین راهکارهای مناسب اعتماد پذیری گردشگران به مناطق مورد بازدید و در نتیجه جذب گردشگر از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف تحقیق ...  بیشتر

محاسبه ضرایب اشتغال زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده – ستانده

سعید عیسی زاده؛ سوده قدسی

دوره 7، شماره 17 ، فروردین 1391، ، صفحه 151-172

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن ضرایب اشتغال در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری جهت انجام مقایسه ای از نظر اولویت و اهمیت در بین این بخش ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده –ستانده سال 1380 اشتغال مستقیم، غیر مستقیم و القایی بخش های مرتبط با بخش گردشگری و همچنین ضرایب نوع اول و دوم اشتغال در این بخش ها محاسبه شده است. ...  بیشتر