نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا و روایی صوری و بوده و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به ترتیب برابر با 69/0 و 79/0 براورد شده است. پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ 933/0 و به روش دونیمه کردن 806/0 به دست آمده است. نمونه‌ی آماری 400 نفر از مدیران، کارشناسان و اساتید حوزه‌ی گردشگری هستند که تعداد 387 پرسشنامه معتبر از آنها گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در طراحی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران توجه به عوامل ساختاری، محیطی و محتوایی ضروت دارد و بر این اساس الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Development of Three-Dimensional Model of Tehran Tourism Management (TDMTTM)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ziaee 1
  • Davoud Abbasi Karjegan 2
  • Gholamreza Kazemian 3
  • Mahdi Karoobi 1

1 Associate Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran

2 Ph.D. student of tourism management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran

3 Associate Professor, Department of Public, Urban and Entrepreneurship Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide the “Three-Dimensional Model of Tehran Tourism Management (TDMTTM)” using a two-stages exploratory mixed method design (qualitative-quantitative). At the first and second stages, content analysis and structural equation modeling have been used, respectively. The validity of questionnaire is as content and face validity. Content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) was estimated to be 0.69 and 0.79, respectively. The obtained reliability in Cronbach's Alpha coefficient method is 0.933 and in split of method is 0.0806, respectively. The sample comprises of 400 persons of tourism managers, experts, and professors, from whom the total of 387 valid questionnaires. Were obtaind the The results show that it is necessary to consider structural, environmental, and content factors in designing Tehran Tourism Management Model, and accordingly. “ The Three-Dimensional Model of Tehran Tourism Management (TDMTTM) was developed.”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Urban Tourism؛ Management Model
  • Tehran
انوری آریا، مینا؛ نساج مینا ( 1386). بررسی و تبیین نقش صنعت جهانگردی در فضاهای شهری. همایش منطقه­ای جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، اسلامشهر.
آزادی، الهام (1392). توسعه گردشگری شهری با تکیه بر مرکز شهر تهران و رویکرد مدیریت شهری. تهران: تیسا.
تقوایی، مسعود؛ اکبری، محمود (1388). مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری شهری. اصفهان: پیام علوی.
تقوی‌فرد، محمد تقی؛ اسدیان اردکانی، فائزه (1395). ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 11، شماره 33، صص 39-19.
توانگر، معصومه؛ خاکسار آستانه، حمیده؛ رحمانی، فاطمه (1392). مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی- زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان). دو فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره اول، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 22-1.
دیناری، احمد (1389). گردشگری شهری در ایران و جهان. مشهد: واژگان خرد، چاپ دوم.
رضائیان، علی (1379). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چاپ اول.
رهنمایی، محمدتقی (1386). جغرافیای گردشگری. تهران: دانشگاه تهران.
رهنمایی، محمدتقی (1392). اوقات فراغت و گردشگری. تهران: مهکامه، چاپ اول.
سعیدنیا، احمد (1379). مدیریت شهری، جلد یازدهم، تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
سمیعی، سحر؛ غیاثیان، مریم سادات (1394). تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران. فصلنامه مطالعات گردشگری. دوره 10، شماره 31، پاییز، صص 18-1.
ضیایی، محمود؛ عباسپور، نیلوفر (1390). ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی، فصلنامه گردشگری و توسعه، شماره 1، زمستان.
کاظمیان، غلامرضا؛ آزادی، الهام (1390). الگوی توسعه­ی گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت
موحد، علی (1386). گردشگری شهری. انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.
موحد، علی؛ امانپور، سعید؛ نادری، کاوه (1390). بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی؛ شهر کرمانشاه). برنامه­ریزی فضایی، سال اول، شماره سوم، زمستان، 36-17.
میرزایی اهرنجانی، حسن؛ امیری، مجتبی (1381). ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت­های بنیادین تئوری های مدیریت. دانش مدیریت، سال پانزدهم، شماره 56، صص 21-3.
Ashworth, Gregory a. & Page, Stephen J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, Vol 32, 1–15.
Ashworth,G.J. and J.E.Tunbridge (2000) The tourist-historic city: retrospect and prospect on managing the heritage city Elsevier, London
Benedetti, Julio. (2010). The competitiveness of Brazil as a Dutch holiday destination master's thesis.
Bosley, H. E. (2009). Spatial Conceptualization of the Urban Tourist Bubble: Downtown Raleigh”, North Carolina in Transition. Unpublished PhD Thesis. North Carolina State University: USA.
Conaghan Aine, Hanrahan James and McLoughlin Emmet (2015). A Model for the Transition towards the Sustainable Management of Tourism Destinations in Ireland. International Journal for Responsible Tourism, vol. 4, issue 2, pages 103-122.
Connell, Joanne & Page, Stephen J. (2006).  Evaluating the Economic and Spatial Effects of an Event: The Case of the World Medical and Health Games. Tourism Geographie, Volume 7, Issue 1, pp 63-85.
Dayour, Frederick &  Atanga Adongo, Charles ( 2015). Why They Go There: International Tourists' Motivations and Revisit Intention to Northern Ghana. American Journal of Tourism Management. 4(1): 7-17.
Edwards, D., Griffin, T., & Hayllar, B. (2008). Urban tourism research: developing an agenda. Annals of Tourism Research, 35(4), 1032–1052.
Hall, C. M. & Page, S. J. (2002). The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space London: Routledge.
Hockings, Mark; Phillips, Adrian (2006) How well are we doing? some thoughts on the effectiveness of protected areas Parks 9 (2), 5-14.
Jurdana, D., Smolcic and Susilovic, Z. (2006). Planning city tourism development: principles and issues. Tourism and Hospitality Management, Vol. 12, No. 2, pp. 135-144.
Law, Christopher M. (1996). Urban tourism: Attracting visitors to large cities, London: Mansell Publishing Limited.
Pearce, Douglas G. (2001). An Integrative framework for Urban Research. Annals of Tourism Research, Volume 28, Issue 4, pp: 926- 946.
Reid, Laurel J.; Smith, Stephen L.J.; McCloskey, Rob (2007),"The effectiveness of regional marketing alliances: A case study of the Atlantic Canada Tourism Partnership 2000–2006", Tourism Management.
Smith, Andrew (2005). Conceptualizing City Image Change: the "re-imaging" of Barcelona. Tourism Geographies, 7 (4), 398-423.
Smith, M. (2007), Tourism, Culture and Regeneration, UK, Oxford, Cabi Press.
سایت­ها و پایگاه­های اطلاع­رسانی:
سازمان گردشگری جهانی (World Tourism Organization (WTO)):                 www.unwto.org
شورای جهانی سفر و گردشگری (World Travel & Tourism Council ):      http://www.wttc.org
شهرداری تهران:                                                                                         http://www.tehran.ir
کمیته دائمی همکاری­های اقتصادی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی:               http://www.comcec.org
مجمع جهانی اقتصاد (The World Economic Forum):                      http://www.weforum.org
مرکز آمار ایران:                                                                                     http://www.amar.org.ir