داوران سال1398

 

نام

نام خانوادگی

سمت/ سازمان

حبیب

انصاری سامانی

استادیارگروه آموزشی اقتصاد، دانشگاه یزد

محمدتقی

تقوی فرد

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

شهرام

 خلیل نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

خوش رفتار

استادیار دانشگاه زنجان

علی

دلشاد

 استادیار گروه مدیریت دانشگاه یزد

علی اکبر

شمسی پور

استاد دانشگاه تهران

ابوالفضل

شاه آبادی

استاد دانشگاه الزهرا

سعید

صحت

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

ضیائی

استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل

علی اکبری

دانشیاردانشگاه پیام نور تهران

مصطفی

طالشی

دانشیار گروه علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور

محمدرضا

فرزین

دانشیار گروه مالی بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی

زهرا

قلیچی پور

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

وجه ا...

قربانی زاده

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

کروبی

استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا

کریمی علویجه

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

صدیقه

کیانی سلمی

استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

مهدی

گودرزی

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

محمدیان

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

سیدمجتبی

 محمودزاده

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

فرشته

 منصوری موید

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه

یاوری گهر

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

login