داوران سال1399

 

نام

نام خانوادگی

سمت/ سازمان

فائزه

اسدیان اردکانی https://publons.com/search/?search=Faezeh+Asadian+Ardakani

استادیارگروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد

علیرضا

امری کاظمی 

رییس گروه میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم / سازمان زمین شناسی

مریم

خرازی اخوان 

استادیار گروه بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

ناهید

امرالهی

استادیار دانشگاه دولتی اردکان یزد

کبری

 بخشی زاده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

محمدتقی

تقوی فرد

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

سیدعلی

 حسینی

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

حسن پور

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه مازندران

شهرام

 خلیل نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

خوش رفتار

استادیار دانشگاه زنجان

علی

دلشاد

 استادیار انشگاه یزد

حامد

دهقانان

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

ایمان

رئیسی وانانی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

رضوانی

دانشیاردانشگاه تهران

محمد

شیخی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

سعید

صحت

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

ضیائی

استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل

علی اکبری

دانشیاردانشگاه پیام نور تهران

اسماعیل

قادری

دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

وجه ا...

قربانی زاده

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا

کریمی علویجه

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

گودرزی

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

زهره

محمدی

دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

سیدمجتبی

 محمودزاده

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

فرشته

 منصوری موید

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

وحید

ناصحی فر

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه

یاوری گهر

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

login