فراخوان مقاله
نهمین کنفرانس دو سالانه ی "انجمن بین المللی مطالعات گردشگری (ITSA.)"  با عنوان "کارآفرینی شرکتی و استراتژی های جهانی گردشگری بعد از کووید 19" در سال 2022 در جزایر قناری در اسپانیا برگزار می شود.   

مطالعه بیشتر

login