سمت/سازمان

نام خانوادگی

نام

استادیار دانشگاه یزد

اسدیان اردکانی

فائزه

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

اخوان خرازیان

مریم

استادیار دانشگاه یزد

انصاری سامانی

حبیب

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

بخشی زاده برج

کبری

دانشیار دانشگاه بابلسر مازندران

تبریزی

نازنین

دانشیار دانشگاه اصفهان

ترابی

ندا

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

تقوی فرد

محمدتقی

استادیار دانشگاه خوارزمی

جاودان

مجتبی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

جمعه پور

محمود

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

حسینی

سید علی

استادیار دانشگاه مازندران

حسن پور

محمود

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

خانباشی

محمد

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

خلیل نژاد

شهرام

استادیار دانشگاه یزد

دلشاد

علی

دانشیاردانشگاه تهران

رضوانی

رضا

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

رنجبر متعلق

فرانک

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

شاهی

طاهره

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

شیخی

محمد

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

شیرمحمدی

یزدان

استادیار دانشگاه شیراز

شکاری

فاطمه

دانشیار دانشگاه  علامه طباطبائی

صحت

سعید

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

ضیایی

محمود

استادیار دانشگاه خوارزمی

طهماسبی

اصغر

دانشیار  دانشگاه پیام نور

طالشی

مصطفی

مشاور گردشگری سلامت سازمان  نظام پزشکی کشور

عباسی

دیاکو

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

عزیزی

فاطمه

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

علی اکبری

اسماعیل

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

علیزاده

محمد

دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

فرخیان

فیروزه

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

فکری زاد

نازنین

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

قادری

اسماعیل

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

کریمی علویجه

محمد رضا

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

گودرزی

مهدی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمودزاده

سید مجتبی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

منصوری موید

فرشته

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

نادعلی پور

زهرا

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

نعمتی

ولی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

ناصحی فر

وحید

استادیار دانشگاه ازاد

نورسینا

مهدی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

هاشمی

حمید

مربی دانشگاه پیام نور بیرجند

یوسفی

جواد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

یاوری گهر

فاطمه

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

یزدان شناس

مهدی

login