مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

سردبیر


محمود ضیائی استادگروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی الوانی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


سیمین تولایی استاد گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

  • szahedi44hotmail.com
  • h-index: 10

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی رهنمایی استاد دانشگاه تهران

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


علی زنگی آبادی دانشیار – دانشگاه اصفهان

AliZa@ltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد شریفی کیا دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

سنجش ازدور(کاربرددرمخاطرات زمین)

اعضای هیات تحریریه


محمود ضیائی استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری

اعضای هیات تحریریه


حمید ضرغام بروجنی دانشیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر فرهنگی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


مهدی کروبی استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


فاطمه یاوری گهر دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت گردشگری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پونه ترابیان استادیار دانشگاه اوتاگو نیوزلند

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ریموند رستگار دانشیار دانشگاه استرالیا

مدیریت گردشگری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جعفر جعفری استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا(

  • jafariuwstout.edu
  • h-index: 49

اعضای هیات تحریریه بین المللی


بدرالدین محمد استاد دانشگاه مالزی

دبیر تخصصی


فاطمه یاوری گهر دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت جهانگردی

مدیر داخلی


فاطمه یاوری گهر دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت جهانگردی

مدیر اجرایی


میترا امینی سپهر دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ ایران اسلامی

  • tmsatu.ac.ir
  • 021- 48392810