مدیر مسئول


لعیا الفت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

 • olfatatu.ac.ir
 • 48332838

سردبیر


محمود ضیائی استادگروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی الوانی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

 • alvaniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیمین تولایی استاد گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی

جغرافیا

 • siminttyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • szahedi44hotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی رهنمایی استاد دانشگاه تهران

جغرافیا

 • rahnemaie1323yahoo.com
 • 09121020752

اعضای هیات تحریریه


علی زنگی آبادی دانشیار – دانشگاه اصفهان

AliZa@ltr.ui.ac.ir

 • alizaltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد شریفی کیا دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

سنجش ازدور(کاربرددرمخاطرات زمین)

اعضای هیات تحریریه


محمود ضیائی استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیرت گردشگری

اعضای هیات تحریریه


حمید ضرغام بروجنی دانشیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

 • zarghamatu.ac.ir
 • 09121132400

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا فرزین دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

اقتصاد- مدیریت گردشگری

 • b_farzinyahoo.com
 • 09128487521

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر فرهنگی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


مهدی کروبی استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

 • drkaroubigmail.com
 • 09121456712

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جعفر جعفری استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا(

 • jafariuwstout.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


بدرالدین محمد استاد دانشگاه مالزی

 • profbadargmail.com

مدیر داخلی


فاطمه یاوری گهر استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت جهانگردی

 • yavarigohargmail.com
 • 48392955

کارشناس نشریه


میترا امینی سپهر دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ

 • tmsatu.ac.ir
 • 48392810