اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

لعیا الفت

مدیریت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

olfatatu.ac.ir
48332838

سردبیر

محمود ضیائی

جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری استادگروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

mdziaeegmail.com
09123849363
0000000185183640

اعضای هیات تحریریه

سید مهدی الوانی

مدیریت استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

alvaniatu.ac.ir

سیمین تولایی

جغرافیا استاد گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی

siminttyahoo.com

جعفر جعفری

استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا(

jafariuwstout.edu

شمس السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

szahedi44hotmail.com

محمد تقی رهنمایی

جغرافیا استاد دانشگاه تهران

rahnemaie1323yahoo.com
09121020752

علی زنگی آبادی

AliZa@ltr.ui.ac.ir دانشیار – دانشگاه اصفهان

alizaltr.ui.ac.ir

محمد شریفی کیا

سنجش ازدور(کاربرددرمخاطرات زمین) دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/sharifikia
sharifikiamodares.ac.ir

محمود ضیائی

مدیرت گردشگری استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

mdziaeegmail.com
0000000185183640

حمید ضرغام بروجنی

مدیریت دانشیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

zarghamatu.ac.ir
09121132400

محمدرضا فرزین

اقتصاد- مدیریت گردشگری دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

b_farzinyahoo.com
09128487521

علی اکبر فرهنگی

مدیریت دولتی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~aafarhangi
aafarhangiut.ac.ir

مهدی کروبی

مدیریت استاد گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

drkaroubigmail.com
09121456712

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بدرالدین محمد

استاد دانشگاه مالزی

profbadargmail.com

مدیر داخلی

فاطمه یاوری گهر

مدیریت جهانگردی استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

yavarigohargmail.com
48392955

کارشناس نشریه

میترا امینی سپهر

تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

tmsatu.ac.ir
48392810