آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1630
تعداد پذیرش 197
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1089
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 557

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 437
تعداد مشاهده مقاله 544014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 725258
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 411 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 102 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 12 %