آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1649
تعداد پذیرش 201
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1109
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 569

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 441
تعداد مشاهده مقاله 562772
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 736901
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 404 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 61 روز
درصد پذیرش 12 %