نام

نام خانوادگی

سمت/سازمان

حمیدرضا

ارباب

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فائزه

اسدیان اردکانی

استادیار دانشگاه یزد

مقصود

امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ناهید

امرالهی

استادیار دانشگاه دولتی اردکان یزد

کبری

بخشی زاده برج

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

اکبر

پورفرج

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

نازنین

تبریزی

دانشیار دانشگاه بابلسر مازندران

ندا

ترابی

دانشیار دانشگاه اصفهان

فرهاد

جوان

استادیار دانشگاه خوارزمی

علیرضا

حدادیان

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

سید علی

حسینی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

حسن پور

استادیار دانشگاه مازندران

محمد

خانباشی

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

علی

دلشاد

استادیار دانشگاه یزد

حامد

دهقانان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

رضوانی

دانشیاردانشگاه تهران

فرانک

رنجبر متعلق

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

علی

زنگی آبادی

استاد دانشگاه اصفهان

یزدان

شیرمحمدی

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

فاطمه

شکاری

استادیار دانشگاه شیراز

محمود

ضیایی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اصغر

طهماسبی

استادیار دانشگاه خوارزمی

دیاکو

عباسی

مشاور گردشگری سلامت سازمان  نظام پزشکی کشور

فاطمه

عزیزی

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

سید جلال الدین

فرجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

فیروزه

فرخیان

دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی

نازنین

فکری زاد

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل

قادری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

وجه‌الله

قربانی‌زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

صدیقه

کیانی سلمی

استادیار دانشگاه کاشان

محمد رضا

کریمی علویجه

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

یحیی

کمالی

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی

گودرزی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سید مجتبی

محمودزاده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرشته

منصوری موید

استادیار دانشگاه تربیت مدرس        

وحید

ناصحی فر

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

زهرا

نصرالهی

دانشیار دانشگاه یزد

ولی

نعمتی

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی 

مهدی

نورسینا

استادیار دانشگاه ازاد

حمید

هاشمی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

جواد

یوسفی

مربی دانشگاه پیام نور بیرجند

فاطمه

یاوری گهر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

یزدان شناس

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

login