تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت/سازمان

مریم

اخوان خرازیان

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا

ارباب

اقتصاد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فائزه

اسدیان اردکانیhttps://publons.com/search/?search=Faezeh+Asadian+Ardakani

مدیریت جهانگردی

استادیار دانشگاه یزد

مهدی

الیاسی

مدیریت صنعتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

ناهید

امرالهیhttps://publons.com/search/?search=Faezeh+Asadian+Ardakani

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه دولتی اردکان یزد

علیرضا

امری کاظمی

زمین شناسی

رئیس گروه میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم

حبیب

انصاری سامانی

اقتصاد محیط زیست

استادیار دانشگاه یزد

جهانیار

بامدادصوفی

مدیریت صنعتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

کبری

بخشی زاده برج

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سجاد

برخورداری

اقتصاد/ اقتصاد گردشگری

استادیار  دانشگاه تهران

سید مسعود

پورسعید

مدیریت

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

اکبر

پورفرج

مدیریت گردشگری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ابوالفضل اردشیر

تاج زاده نمین

مدیریت گردشگری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

نازنین

تبریزی

مدیریت گردشگری

دانشیار دانشگاه بابلسر مازندران

محمد صالح

ترکستانی

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمد رضا

تقوا

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

محمد تقی

تقوی‌فرد

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

سیمین

تولایی

مدیریت

استاد دانشگاه خوارزمی

مجتبی

جاودان

مدیریت گردشگری

استاد یار دانشگاه خوارزمی

محمود

جعفرپور

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه تهران

محمود

جمعه پور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری منطقه ای

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرهاد

جوان

گردشگری شهری

استادیار دانشگاه خوارزمی

علیرضا

حدادیان

مدیریت

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

سید علی

حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

حسن پور

مدیریبت گردشگری

استادیار دانشگاه مازندران

علی

خاکساری

گردشگری و تفریحات 

دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی

محمد

خانباشی

مدیریت دولتی

استادیار

فاطمه

خدابخش

مدیریت گردشگری

مدیرعامل شرکت نمایندگی بیمه ایران

شهرام

خلیل نژاد

مدیریت استراتژیک/ سیاست‌گذاری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

خوش رفتار

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه زنجان

علی

دلشاد

مدیریت، برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری

استادیار دانشگاه یزد

زهره

دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازاریابی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

حامد

دهقانان

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

حسین

رحمان سرشت

مدیریت بازرگانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)

احتشام

رشیدی

گردشگری فرهنگی،مدیریت رسانه

استادیار‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

بهروز

رضایی منش

مدیریت دولتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

رضوانی

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

دانشیاردانشگاه تهران

فرانک

رنجبر متعلق

مدیریت گردشگری

دانش اموخته دانشگاه علامه طباطبائی

ایمان

رئیسی وانانی

مدیریت صنعتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

علی

زنگی آبادی

برنامه ریزی گردشگری

استاد دانشگاه اصفهان

میرعلی

سیدنقوی

مدیریت منابع انسانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علی

شالبافیان

مدیریت گردشگری

استاد دانشگاه سمنان،

ابوالفضل

شاه آبادی

اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی

لستاد دانشگاه الزهرا

یزدان

شیرمحمدی

مدیریت گردشگری

دانشیار دانشگاه پیام نور

فاطمه

شکاری

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه شیراز

امیر

صابری

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سعید

صحت

مدیریت بازرگانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

ضیائی

مدیریت گردشگری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

حمید

ضرغام بروجنی

مدیریت گردشگری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

اصغر

طهماسبی

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه خوارزمی

دیاکو

عباسی

مدیریت گردشگری

مشاور گردشگری سلامت سازمان نظام پزشکی کشوری

محمدرضا

فرزین

مدیریت گردشگری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

زهره

فنی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اسماعیل

قادری

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

وجه‌الله

قربانی‌زاده

مدیریت دولتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

صدیقه

کیانی سلمی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه کاشان

محمد رضا

کریمی علویجه

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

کروبی

مدیریت گردشگری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

سید مجتبی

محمودزاده

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرشته

منصوری موید

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

وحید

ناصحی فر

مدیریت بازرگانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

نورسینا

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

فاطمه

یاوری گهر

مدیریت بازرگانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

یزدان شناس

مدیریت رفتار سازمانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

login