داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
مهدی ابراهیمی استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
مریم اخوان خرازیان استادیار گروه بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا ارباب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد علامه/هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گروه اقتصاد بازرگانی
فائزه اسدیان اردکانی استادیارگروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد
مقصود امیری استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی
ناهید امرالهی استادیار دانشگاه دولتی اردکان یزد.
علیرضا امری کاظمی رییس گروه میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم / سازمان زمین شناسی
حبیب انصاری سامانی گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
فاطمه یاوری گهر استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
حامد بخشی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
کبری بخشی زاده برج استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سجاد برخورداری هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سید مسعود پورسعید استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
اکبر پورفرج دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی
نازنین تبریزی گروه جهانگردی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - دانشگاه مازندران - بابلسر - ایران.
محمد رضا تقوا عضو محترم هیات علمی دانشگاه- رشته صنعتی تخصص در سیستم های اطلاعاتی- مدیریت خدمات و فناوری- امنیت در تبادل
محمد تقی تقوی‌فرد دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی
مجتبی جاودان استاد یار دانشگاه خوارزمی
محمود جعفرپور پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» (سامان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها)
محمود جمعه پور استاد دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا حدادیان استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
سید علی حسینی دانشگاه علامه طباطبایی
محمود حسن پور عضو هیات علمی گروه مدیریت گردشگری دانشگاه مازندران
فرزانه حقیقت قهفرخ
مهدی حقیقی کفاش دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
وحید خاشعی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
علی خاکساری دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی
محمد خانباشی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه خدابخش مدیرعامل شرکت نمایندگی بیمه ایران
شهرام خلیل نژاد استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی/ گرایش مدیریت استراتژیک
رضا خوش رفتار دانشگاه زنجان
علی دلشاد عضو هیات علمی/دانشگاه یزد
زهره دهدشتی شاهرخ دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
حامد دهقانان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
رضا رسولی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی
احتشام رشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
بهروز رضائی منش عضو هیات علمی
رضا رضوانی دانشیاردانشگاه تهران
فرانک رنجبر دانشگاه علامه طباطبائی
ایمان رئیسی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی یزدان شناس استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
علی زنگی آبادی دانشگاه اصفهان
میرعلی سیدنقوی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
حمید شایان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی شالبافیان دانشگاه سمنان، مرکز پژوهشهای مجلس
طاهره شاهی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل شاه آبادی دانشگاه الزهرا
محمد شیخی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی. معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
فتاح شریف زاده استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
یزدان شیرمحمدی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
فاطمه شکاری عضو هیات علمی بخش مدیریت گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز
علی اکبر شمسی پور دانشگاه تهران
امیر صابری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی - گروه مدیریت جهانگردی
سعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود ضیایی دانشیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
حمید ضرغام بروجنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - گروه مدیریت جهانگردی
حمید ضرغام بروجنی اعضای هیئت تحریریه
مصطفی طالشی دانشگاه پیام نور - گروه علوم جغرافیایی
اصغر طهماسبی استادیار گروه برنامه ریزی گردشگری دانشگاه خوارزمی
دیاکو عباسی مشاور گردشگری سلامت سازمان نظام پزشکی کشوری
فاطمه عزیزی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی
فرهاد عزیزپور دانشکده علوم جغرافیائی دانشگاه خوارزمی
اسماعیل علی اکبری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران
سید جلال الدین فرجی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا فرزین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی- گروه مدیریت جهانگردی
زهره فنی دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل قادری عضوهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی- گروه مدیریت جهانگردی
وجه‌الله قربانی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی - گروه مدیریت صنعتی
زهرا قلیچی پور استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
غلامرضا کاظمیان هیئت علمی/علامه طباطبایی
صدیقه کیانی سلمی استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان
محمد رضا کریمی علویجه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی- گروه مدیریت بازرگانی
مهدی کروبی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی -گروه جهانگردی
یحیی کمالی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - گروه مدیریت صنعتی
سمیرا متقی استادیار دانشگاه پیام نور
زهره محمدی دانشگاه علامه طباطبایی
سعدی محمدی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمود محمدیان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
سید مجتبی محمودزاده استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
لیلا مرتضوی استاد یار
محمد میره ای استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محسن مصلحی دانشگاه هنر اصفهان
حسین معینی استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
مهران مقصودی دانشیار دانشگاه تهران
فرشته منصوری موید دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت
وحید ناصحی فر استادیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
مهین نسترن دانشگاه هنر اصفهان گروه شهرسازی
ولی نعمتی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد نقی زاده استادیار
مهدی نورسینا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
حمید هاشمی دانشگاه علامه طباطبائی/ جهاد دانشگاهی
رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی