نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

2 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشیار(بازنشسته)، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

4 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

چکیده

این تحقیق دارای دو هدف اصلی است، هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و هدف دوم اندازه‌گیری بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای کیفی برای توسعه مقیاس بازاریابی کارآفرینانه و مدل آن استفاده شد. برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران هتل‌های سه، چهار و پنج ستاره شهر تهران استفاده شد. در بخش کمی برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد مالی و غیرمالی استفاده شد. در مجموع 48 پرسشنامه مربوط به بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی و 384 پرسشنامه مربوط به عملکرد غیرمالی برای تحلیل، جمع‌آوری شد. برای روایی پرسشنامه‌ها از همبستگی کلی گزینه اصلاح شده، روایی محتوا، روایی صوری و تحلیل عامل تأییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد بود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیزاز مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از تائید تأثیر مستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی و رد نقش میانجی عملکرد غیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی بوده است.
این تحقیق دارای دو هدف اصلی است، هدف اول آن ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه برای هتلداری ج.ا.ایران و هدف دوم اندازه‌گیری بازاریابی کارآفرینانه و اثرات آن بر عملکرد هتلداری است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) استفاده شد. در بخش کیفی، از تحلیل محتوای کیفی برای توسعه مقیاس بازاریابی کارآفرینانه و مدل آن استفاده شد. برای گردآوری داده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران هتل‌های سه، چهار و پنج ستاره شهر تهران استفاده شد. در بخش کمی برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد مالی و غیرمالی استفاده شد. در مجموع 48 پرسشنامه مربوط به بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد مالی و 384 پرسشنامه مربوط به عملکرد غیرمالی برای تحلیل، جمع‌آوری شد. برای روایی پرسشنامه‌ها از همبستگی کلی گزینه اصلاح شده، روایی محتوا، روایی صوری و تحلیل عامل تأییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از مناسب بودن تمامی موارد بود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیزاز مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از تائید تأثیر مستقیم بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی و رد نقش میانجی عملکرد غیرمالی در انتقال اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد مالی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Marketing in Hospitality in the Islamic Republic of Iran - A Practical Model

نویسندگان [English]

  • Morteza Khazaei Pool 1
  • Abolfazl Tajzadehnamin 2
  • Hamid Zargham Boroujeni 3
  • Mehdi Karoubi 4

1 Ph.D. Student in Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor in Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor (retired), Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor in Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research has two main objectives, the first goal is to provide an entrepreneurial marketing model for the hotel industry in the Islamic Republic of Iran and the second goal is to measure entrepreneurial marketing and its effects on hotel performance. To do this research an exploratory mixed method (qualitative-quantitative) have been used. In the qualitative section, the researcher used qualitative content analysis to develop an entrepreneurial marketing scale and a model. To gather data; in-depth interviews have been used with 20 directors of 3, 4 and 5-star hotels in Tehran. In the quantitative sector, in order to collect data, three questionnaires of entrepreneurial marketing, financial and non-financial performance was used. Accordingly, 48 questionnaires of entrepreneurial marketing and financial performance and 384 questionnaires of non-financial have been gathered. For the validity of the questionnaires, Corrected Item-Total Correlation, content validity ratio, face validity, and confirmatory factor analysis were used and for reliability Cronbach's alpha and composite reliability (Dillon-Goldstein's rho coefficient) were calculated by using the Smart PLS software. The results showed that everything was appropriate. Structural equation modeling was also used to test the hypotheses of the research using Smart PLS software. The results confirm the direct impact of entrepreneurial marketing on financial performance and rejecting the mediating role of non-financial performance in transferring the effect of entrepreneurial marketing on financial performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Marketing
  • Financial Performance
  • Non-financial Performance
  • Tourism
  • hotel
ابوالمعالی، خدیجه. (1391). پژوهش کیفی: از نظریه تا عمل. تهران، نشر علم.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی. (1391). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: سمت.
تقوی فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه. (1395). «ارائه مدل توسعه‌ گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری»، مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 33، 19-39.
حجازی، سید رضا و حسینی مقدم، سید محمدرضا. (1392). «تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد بانک‌ها با تأکید بر نقش میانجی بازار گرایی ) مطالعه موردی: بانک‌های دولتی و خصوصی استان گیلان(»، ماهنامهاجتماعی، اقتصادی،علمیوفرهنگیکاروجامعه، شماره 166، 44-53.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls. تهران، جهاد دانشگاهی.
ضیایی، محمود و تراب احمدی، مژگان. (1392). شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی. تهران، نشر علوم اجتماعی.
روحی، علی و آذر، نسرین. (1389). «بررسی روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت (مورد مطالعه: شرکت‌های بیمه دولتی شعب استان تهران)»، فصلنامه صنعت بیمه، سال چهارم، شماره 25، 105-130.
رضائی، روح اله؛ منگلی، نسرین و صفا، لیلا. (1394). «بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط». نشریه کارآفرینی در کشاورزی. شماره 2، 1-16.
رضوانی، مهران؛ طالبی، کامبیز و توکلیان، سعید. (1390). «شناساییمؤلفه­هایبازاریابینوآورانهدرشرکت­هایکوچکو متوسط فناوری محور». مطالعات مدیریت راهبردی. شماره 7، 83-98.
میرزا محمدی، علی. (1391). تحلیل کیفی داده‌ها با Atlas.ti. تهران، انتشارات دانشگاهی کیان.
محمدی، علی، صفائی، بهزاد و خلیفه، مجتبی. (1395). «کارآفرینی، یادگیری محوری، بازارمحوری و فعالیت‌های منابع انسانی در هتل‌های چهار و پنج ستاره ایران». مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 33، 41-61.
ناظمی، امین، سیدی، سید احمد و شاه قاسی ثانی رودی، عبدالرضا. (1392). «بررسی میزان به‌کارگیری ابعاد ارزیابی متوازن در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های مشهد)»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، 41-56.
Al-Manasra, E. A. A-Zyadat, M., Al-Awamreh, M. A. & S.Alnsour, M. (2013), “Linking Entrepreneurial Marketing and Performance Indicators in Jordanian Hotel Industry”, Journal of Management Research, 3, 86-94.
Banker, R. D., Potter, G., & Srinivasan, D. (2005), “Association of nonfinancial performance measures with the financial performance of a lodging chain”. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(4), 394-412.
Becherer, R. C. Haynes, P. J., & Helms, M. M. (2008), “An exploratory investigation of entrepreneurial marketing in SMEs: The influence of the owner/operator”. Journal of Business and Entrepreneurship, 2, 44- 63.
Bjerke, B., & Hultman, C. M. (2002), “Entrepreneurial marketing: The growth of small firms economic era”. Gloucestershire: Edward Elgar Publishing Limited.
Boonchoo, P. Wadeson, N & Tsang, D. (2013), “The relationship between entrepreneurial marketing and the characteristics of Thai hotels and their managers”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 1, 61-78.
Bohman, H. (2007), “Investigating the relationship between Entrepreneurial and Market Orientations within French SMEs and linking it to Performance”. Master Thesis. Umeå University.
Casillas, J.C., Moreno, A.M. (2010), “The relationship between entrepreneurial orientation and growth: The moderating role of family involvement”. Entrepreneurship & Regional Development, 22(3-4), 265-291.
Covin, J. G. & Slevin, D. (1991), “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 1, 7-24.
Covin, J. G. & Slevin, D. (1991), “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 1, 7-24.
Deshpandé, R. Farley, J. U. & Webster, F. E. (1993), “Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis”. Journal of Marketing, 57, 23-37.
Fiore, A. M. Niehm, L. S. Hurst, J. L. Son, J. & Sadachar, A. (2013), “Entrepreneurial Marketing: Scale Validation with Small, Independently-Owned Businesses”, Journal of Marketing Development and Competitiveness, 4, 63-86.
Hamali, S. (2015), “The Effect of Entrepreneurial Marketing on Business Performance: Small Garment Industry in Bandung City Indonesia”, Developing Country Studies, 1, 24-29.
Hyung, L. D. & Dedahanov, A. (2014), “Firm Performance and Entrepreneurial, Market and Technology Orientations in Korean Technology Intensive SMEs”, Asian Social Science, 22, 37-47.
Hacioglu, G. Eren, S. S. Eren, S, M., & Celikkan, H. (2012), “The effect of entrepreneurial marketing on firm’s innovative performance in Turkish SMEs”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 871-878.
Hempenius, S. (2012). “Entrepreneurial Marketing: Effects on Performance of SMEs. Master Thesis”. Erasmus University.
Hoy, F. (2008), “Organizational learning at the marketing/entrepreneurship interface”. Journal of Small Business Management, 46, 152-158.
Jaafar, M. (2012), “Entrepreneurial marketing and accommodation businesses in East Peninsular Malaysia”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 2, 164-183.
Jones, R. & Rowley, J. (2011). “Entrepreneurial marketing in small businesses: a conceptual exploration”.­ International Small Business Journal, 1, 25-36.
Jogaratnam, G. Tse, E. C. & Olsen, M. D. (1999), “An empirical analysis of entrepreneurship and performance in the restaurant industry”, Journal of Hospitality & Tourism Research, 4, 339-353.
Jones, R., Suoranta, M. & Rowley, J. (2013), “Entrepreneurial marketing: a comparative study”, The Service Industries Journal, (7–8), 705–719.
Kilenthong, P. Hills, G. E. Hultman, C. & Sclove, L. S. (2010),”Entrepreneurial Marketing Practice: Systematic Relationships with Firm Age, Firm Size, and Operator’s Status”. 1-15.
Kurgun, H. Bagiran, D. Ozeren, E. & Maral, B. (2011), “Entrepreneurial Marketing-The Interface between Marketing and Entrepreneurship: A Qualitative Research on Boutique Hotels”,European Journal of Social Sciences, 3, 340-357.
Keh, H. T. Nguyen, TH. T. M., & Ng, H. P. (2007), “The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs”. Journal of Business Venturing, 22, 592–611.
Kocak, A. (2004), “Developing and validating a scale for entrepreneurial marketing”. UIC/AMAResearch Symposium on the Interface of Marketing and Entrepreneurship. Nice. France. 30 June-2 July 2004.
Miles, M. & Darroch, J. (2004), “Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitive advantage”, European Journal of marketing, (5/6), 485-501.
Morris, H. M. Schindehutte, M. R. Laforge, W. R. (2002), “Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perapectives”, Journal of marketing theory and practice, 4, 1-19.
Mort, G. S. Weerawardena, J. & Liesch, P. (2012), “Advancing entrepreneurial marketing evidence from born global firms”. European Journal of Marketing, (3/4), 542-561.
Nwaizugbo, I. C. & Anukam, A. I. (2014), “Assessment of Entrepreneurial Marketing Practices among Small and Medium Scale Enterprises in Imo State Nigeria: Prospects and Challenges”, Review of Contemporary Business Research March, 3, 77-98.
Reijonen, H. (2012), “Entrepreneurial marketing orientation (EMO): An empirical test”. European Marketing Academy Conference. 41st annual conference. May 22 to 25.
Schmid, J. (2012), “Entrepreneurial marketing- Often described rarely measured”. Paper presented at the Academy of Marketing Conference, Southampton, UK.
Subramanian, A. (1997), “Innovativeness: redefining the concept”. Journal of Engineering and Technology Management, 13, 223-43.
Venkatraman, N. (1989), “Strategic Orientation of business enterprises: The construct, dimensionality and measurement”, Management Science, 35, 942-962.
 
 
Persian References:
 
Abu Al-Ma'ali, Kh. (1391), “Qualitative research: from theory to practice”, Tehran, Elm Publication.
Papoli Yazdi, M. H. & Saghaei, M. (1391), “Tourism (nature and concepts)”, Tehran, SAMT Publication.
Taqavi Fard, M. T. & Asadiyan Ardakani, F. (1395), “Providing an Electronic Tourism Development Model Using Structural-Interpretative Modeling Approach”, Tourism Management Studies, Vol. 11, No. 33, 19-39.
Hejazi, S. R. & Hosseini Moghadam, S. M. R. (1392), “Effect of entrepreneurial orientation on the performance of banks with an emphasis on the mediating role of market orientation (case study: public and private banks in Gilan province)”, Monthly Journal of Social, Economic, Scientific, and Cultural Workers and Society, No. 166, 53-54.
Davari, A. & Rezazadeh, A. (1392), “Structural equations modeling with PLS software”, Tehran, Jhad Daneshgahi Publication.
Ziaee, M. & Torab Ahmadi, M. (1392), “Understanding the tourism industry with a systematic approach”, Tehran, Social Science Publication.
Rohi, A. & Azar, N. (1389), “Investigating the relationship between non-financial measurement and financial performance of a company (Case Study: Tehran province branches of govermental insurance companies)”, Insurance Industry Quarterly Journal, Year 4, No 25, 105-130.
Rezaei, R., Mongoli, N., & Safa, L. (1394), “Investigating the concept and dimensions of entrepreneurial marketing and its impact on small and medium businesses”, Journal of Entrepreneurship in Agriculture. No. 2, 1-16.
Rezvani, M., Talebi, K. & Tavakoliyan, S. (1390), “Identification of innovative marketing components in technology-driven small and medium-sized companies’, Strategic Management Studies, No. 7, 83-98.
Mirza Mohammadi, A. (1391), Data quality analysis with Atlas.ti, Tehran, Kian University Press.
Mohammadi, A., Safaei, B., & Khalifeh, M. (1395), “Entrepreneurship, core learning, market orientation and human resource activities in four-and-five star hotels in Iran”, Tourism Management Studies, Vol. 11, No. 33, 41-61.
Nazemi, A, Seyedi, S. A. & Shah Ghasi Sani Rudi, A. (1392), “Assessment of the application of balanced scorecards in hotel industry (Case Study: Mashhad Hotels)”, Empirical Accounting Research, Third Year, No. 9, 41-56.