دوره و شماره: دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-318 
1. بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی

صفحه 1-46

10.22054/tms.2019.10424

مرتضی خزائی پول؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی