دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 1-334