نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پژوهشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

تحلیل جامعه‌شناختی گردشگری ازدواج در بین زوج‌های جوان ایرانی هدف پژوهش حاضر است. نبود شناخت کافی از علل، فرایندها و پیامدهای این نوع گردشگری مسئله‌ای است که در این پژوهش دنبال می‌شود. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش گردآوری و تحلیل داده‌ها نیز تحلیل مضمون است. یافته‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین نوع گردشگری ازدواج در ایران، سفر ماه‌عسل است. این سفر به مقاصد طبیعی و مذهبی صورت می‌گیرد و کیفیت خدمات مناسب، متنوع و در دسترس، حمایت خانواده و انگیزه‌های فردی همچون نشاط، توانمندی، گریز از محدودیت‌ها و تبلیغات عمده علت گرایش به این نوع گردشگری است. ازدواج به‌عنوان یک رویداد فرهنگی امروزه به یکی از محورهای گردشگری تبدیل شده و شهرهای مهم ایران از جمله مشهد، کیش و اصفهان از یک سو و کشورهای خارجی از سوی دیگر مقصد گردشگری ازدواج هستند. سفر خانوادگی، بدون حضور اطرافیان و با هزینه‌های قابل‌توجه بخش فرایند این نوع گردشگری را شکل می‌دهد. عمده پیامدهای آن نیز دریافت بازخوردهای روانی، اجتماعی و خانوادگی از یک سو و گرایش هرچه بیشتر به سفر از سوی دیگر است. پژوهش حاضر تلاش کرده است مسئله گردشگری ازدواج را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Marriage Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Masoudi 1
  • Mohsen Noghani 2
  • Hossein Behravan 3

1 Research Member of ACECR, Ph.D. in Sociology and Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 *** Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The sociological analysis of marriage tourism among young Iranian couples is the purpose of this study. Lack of proper understanding of the causes, processes, and consequences of this type of tourism is an issue that is pursued in this study. The approach of the present research is qualitative and the method of data collection and analysis is content analysis. Findings show that honeymoon travel is the most important type of marriage tourism in Iran. This trip is to natural and religious destinations. And the quality of appropriate, diverse and accessible services, family support and individual motivations such as vitality, empowerment, avoidance of restrictions and major advertising are the reasons for this type of tourism. Marriage is a cultural event that has become one of the main tourism axes today. Important cities of Iran such as Mashhad, Kish, and Isfahan on the one hand and foreign countries, on the other hand, are the destinations of marriage tourism. Family travel, without the presence of outsiders and at a considerable cost, forms part of the process of this type of tourism. The major implications are the receiving of psychological, social and family feedback on the one hand and the tendency to travel more on the other. The present study has attempted to analyze the issue of marriage tourism from different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage Tourism
  • Event Tourism
  • Honeymoon
  • content analysis
احمدی، منیژه (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادیِ نواحی روستایی استان زنجان، فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 8 (29):‌ صص 79-92.
آزاده‌فر، محمدرضا (1397). طراحی بسته‌های گردشگری موسیقی، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره 57، بهار 1397: صص 77-86.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد (1383). رویدادهای گردشگری؛ تنوع و مدیریت، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 2، شماره 5، تابستان 1383: صص 27-51.
عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. دو فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 5(2): صص 151-198.
میرزائی، روزبه (1395). گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه اقتصادی پایدار در جوامع محلی، فصلنامه جغرافیا، شماره 49، تابستان 1395: صص 41-60.
میرزائی، روزبه و رضایی، نفیسه (1395). تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جامعه محلی، مطالعه موردی: جشنواره گل‌غلتان بخش امیرآباد، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، سال هفتم، شماره 1، بهار 1395: صص 139-166.
میرزائی، روزبه و رضائی، نفیسه (1396). بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژه فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 24، بهار 1396. صص 93-114.
نظری، محسن؛ قادری، زاهد؛ فضلوی، سیده فروزنده (1394). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 24، زمستان 1394: صص 699-720.
Adams, G. D. (1995). Cultural tourism: The arrival of the intelligent traveler. Museum news, 74(6), 32-37.
Bertella, G. (2015). Celebrating the family abroad: the wedding tourism experience. Annals of Leisure Research, 18(3), 397-413.
Breg, J. (2013). Now and Forever: Growth, Impacts and Future Evolution of Wedding Tourism. http://hdl.handle.net/10214/6270
Chao, D. (2013). Key factors of wedding tourism in Bangkok, Thailand, Master of Business Administration, Assumption University.
Daniels, M. & Loveless, C. (2013). Wedding planning and management. Routledge.
De Witt, L. (2006). Key success factors for managing special events: the case of wedding tourism. North-West University: Potchefstroom Campus (Doctoral dissertation, Dissertation–MCom).
Del Chiappa, G. (2016). Wedding tourism. In Encyclopedia of Tourism (pp. 1018). Springer International Publishing.
Durinec, N. (2013). Destination weddings in the Mediterranean. Hospitality and Tourism Management: 1-17.
Edensor, T. (2007). Mundane mobilities, performances and spaces of tourism. Social & cultural geography, 8(2), 199-215.
Etemaddar, M. Thyne, M. & Insch, A. (2018). A taste of home-choosing a destination wedding. Anatolia, 1-11.
Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism management, 29(3), 403-428.
Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism management, 29(3), 403-428.
Jamieson, T. (2004). Making a scene: Tropical island weddings. Destination creation and the experience of place in the Cook Islands. The Journal of Pacific Studies, 26(1-2), 151-173.
Johnston, L. (2006). ‘I do down-under’: Naturalizing landscapes and love through wedding tourism in New Zealand. ACME: An International Journal for Critical Geographies, 5(2), 191-208.
Kim, S. S. & Agrusa, J. (2005). The positioning of overseas honeymoon destinations. Annals of tourism research, 32(4), 887-904.
Knudsen, B. T. & Waade, A. M. (2010). Performative authenticity in tourism and spatial experience: Rethinking the relation between travel, place and emotion in the context of cultural economy and emotional geography. In Re-investing Authenticity (pp. 1-19). Channel View Publications.
Krishnan, S. (2008). Factors influencing the demand for themed wedding packages. Unpublished thesis submitted in partial fulfillment of the degree of Master of Business Innovation and Entrepreneurship, Unitec Institute of Technology, New Zealand.
Lehto, X. Y. Lin, Y. C. Chen, Y. & Choi, S. (2012). Family vacation activities and family cohesion. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(8), 835-850.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75). Sage.
MA, S. (2011). Marketing Strategies To Attract Japanese Tourists To The UNESCO World Natural Heritage Site: Xiannü Mountain In Chongqing, CHINA.
Major, B. McLeay, F. & Waine, D. (2010). Perfect weddings abroad. Journal of vacation marketing, 16(3), 249-262.
Marson, D. (2011). From mass tourism to niche tourism. Research themes for tourism, 1-11.
Mkono, M. Ruhanen, L. & Markwell, K. (2015). From netnography to autonetnography in tourism studies. Annals of Tourism Research, 52, 167-169.
Novelli, M. & Robinson, M. (2007). Niche tourism: an introduction. In Niche Tourism (pp. 19-29). Routledge.
Obrador, P. (2012). The place of the family in tourism research: Domesticity and thick sociality by the pool. Annals of Tourism Research, 39(1), 401-420.
Poon, A. (2009). Prospects for the British market 2009. Tourism industry intelligence, 16(1), 1-4.
Rogerson, J. M. & Wolfaardt, Z. (2016). Wedding tourism in South Africa: an exploratory analysis. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 4 (2): 1-6.
Rollins, M. Nickell, D. & Wei, J. (2014). Understanding salespeople's learning experiences through blogging: A social learning approach. Industrial Marketing Management, 43(6), 1063-1069.
Rook, D. W. (1985). The ritual dimension of consumer behavior. Journal of Consumer Research, 12(3), 251-264.
Schänzel, H. A. & Smith, K. A. (2014). The socialization of families away from home: Group dynamics and family functioning on holiday. Leisure Sciences, 36(2), 126-143.
Schumann, F. R. & Amado, C.H.A.R.L.E.N.E. (2010). Japanese overseas weddings in Guam: A case study of Guam’s first hotel wedding chapel. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 3(1), 173-181.
Seebaluck, N. V. Munhurrun, P. R. Naidoo, P. & Rughoonauth, P. (2015). An analysis of the push and pull motives for choosing Mauritius as “the” wedding destination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 201-209.
Stuart, F. I. & Tax, S. (2004). Toward an integrative approach to designing service experiences: lessons learned from the theatre. Journal of Operations Management, 22(6), 609-627.
Zealand, S. N. (2010). Wedding tourism: 1980–2009. Wellington: Statistics New Zealand.