نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، گردشگری پزشکی به یکی از انواع مهم گردشگری تبدیل شده که برای تحقق فعالیت مؤثر در آن، بررسی و تحقیق در این حوزه ضروری است. این تحقیق، در راستای شناساندن هرچه بیشتر بازار گردشگران پزشکی ورودی شهر تهران صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه، یکی از ابزارهای مناسب برای شناسایی و مطالعه بازار، بخش‌بندی آن است؛ بنابراین، این پژوهش بر اساس بخش‌بندی با استفاده از خوشه‌بندی گردشگران بوده است. برای این منظور، تعداد 151 پرسشنامه توسط بیماران خارجی بیمارستان‌های منتخب شهر تهران (بیمارستان‌های محب، مهر، پارس، آسیا، لاله و پژوهشگاه رویان) تکمیل شد. نتایج پرسشنامه‌ها، با استفاده از تحلیل عامل تأییدی بررسی شد. درنهایت، چهار خوشه متفاوت گردشگران پزشکی با نام‌های: افراد تمامیت‌خواه، افراد کیفیت خواه، افراد با درمان ممنوع و افراد درمان طلب به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Segmentation of Inbound Medical Tourism Market of Iran based on Psychological Variables (Case Study: Selected hospitals in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahimi 1
  • Seyed Amir hossein Tayebi Abolhassani 2

1 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student of Business Management, Strategic Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, medical tourism has become one of the most important types of tourism, to carry out its effective activity, research in this field is necessary. This research has been done to declare the inbound medical tourism market of Tehran as much as possible. Since one of the convenient tools for identifying and studying the market is segmentation, the basis of this research is segmentation using tourist clustering. For this purpose, 151 questionnaires were completed by foreign patients in selected hospitals of Tehran (Moheb, Mehr, Pars, Asia, Laleh and Royan Institute). The results of the questionnaires were analyzed using confirmatory factor analysis and finally, four different clusters of medical tourists were identified with the names of totalitarians, quality- seeker individuals, people with banned treatment, and people seeking treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Tourism
  • Market Segmentation
  • Market Clustering
  • motivation
  • Destination Image
اردشیر تاج زاده نمین، ابوالفضل، بیات، سوده، (1394)، مطالعه اثربخشی تارنماهای گردشگری پزشکی در ایران، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 30، ص 75-53
ایمان زاده، علی، همراه زاده، ملیکا، جعفریان، وحیده، جباری، کامران، (1396)، تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 12، شماره 37، ص 46-25
بدیعی، فرناز، ابراهیمی، عبدالحمید، دیده خانی، حسین، (1395)، شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی؛ مطالعه موردی استان گلستان، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 6، شماره 4، ص 36-25
دانائی، حبیب‌الله، رحمانی، حجت، ترک‌زاده، لیلا، نظری، محسن، (1393)، بخش‌بندی بازار توریسم درمانی در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه‌ای توریسم درمانی و تحلیل خوشه‌ای، فصلنامهبیمارستان، دوره 13، شماره 3، ص 76-69
رستمی، مروارید، (1392)، بخش‌بندیبازارگردشگریپزشکیایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد، (1388)، بازاریابی گردشگری، اصفهان: انتشارات چهارباغ
رنجنوش، راحله، ضرغام بروجنی، حمید، حمیدی، ناصر، (1395)، بخش‌بندی کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 18، ص 72-54
روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، (1388)، مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سازمان سمت، چاپ سیزدهم
زارعی، عظیم، آذر، عادل، رضایی راد، مصطفی، (1395)، سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 18، ص 53-33
طباطبایی، سید محمد، نوری، ابوالفضل، محمد نوری، زهره، حشمتی، فرزانه، (1393)، گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 9، شماره 26، ص 82-60
ضرغام بروجنی، حمید، شالبافیان، اصغر، (1392)، سیاست‌های گردشگری کشورها (مطالعه تطبیقی)، تهران: مهکامه
فرهنگی، علی‌اکبر، کروبی، مهدی، صادق وزیری، فراز، (1394)، نظریه داده بنیاد کلاسیک؛ شرح مراحل تولید نظریه مرکز ثقلی هویت برند توریسم سلامت ایران، مدیریتبازرگانی، دوره 7، شماره 1، ص 162-145
کاظمی، زهرا، (1385)، مطالعه عوامل مؤثر در جذب گردشگران سلامت در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
کلانتری، خلیل، (1387)، مدل‌سازیمعادلاتساختاریدرتحقیقاتاجتماعیاقتصادی، تهران: فرهنگ صبا
گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود، زنگی‌آبادی، علی، (1393)، توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 11، شماره 4، ص 496-485
گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود، زنگی‌آبادی، علی، (1392)، بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان‌شهر شیراز، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 8، شماره 23، ص 25-1
نوری حکمت، سمیه، جباری، علیرضا، دهنویه، رضا، (1393)، آمادگی بیمارستان‌ها برای ورود به صنعت گردشگری پزشکی، مدیریتاطلاعاتسلامت، دوره 11، شماره 4، ص 514-506
Ardshir tajzadehnamin namen, A., Bayat, S., (2015), A Study of the Effectiveness of Medical Tourism Websites in Iran, Tourism Management Studies, 10(30), 53-75 (In Persian).
Azman, P.L., (2010), Health and Spa Tourism Business: Tourists’ Profiles and Motivational Factors,Inoormaziah. Health, Wellness and Tourism: healthy tourists, healthy business?, Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe, Annual Conference.
Badiei, F., Ebrahimi, A., Didekhani, H., (2017), Medical Tourism Development in Golestan Province; An Assessment of Identified Solutions, New Marketing Research Journal, 6(4), 25-36 (In Persian).
Bansal, H., Eiselt, H.A. (2004). Exploratory research of tourist motivations and planning, In Tourism Management, 25(3), 387-396.
Bigne, J.E., Sanchez, M.I., Sanchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: Inter-relationship. Tourism Management, 22, 607-616.
Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The Guildford Press.
Caballero-Danell, S., Chipo, M. (2007). Medical Tourism and its entrepreneurial opportunities – A conceptual framework for entry into the industry, Göteborg University, School of Business, Economics and Law, Master Thesis.
Chen, J, Prebensen, N, Huan, T. (2008). Determining the Motivation of Wellness Travelers, Anatolia, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 19(1), 103-115.
Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and… surgery. Tourism Management, 27(6), 1093-1100.
Danaee H, Rahmani H, Torkzade L, Nazari M., (2014), Segmentation of Medical Tourism Market Using Cluster Analysis Medical tourism and cluster analysis, Journal of Hospital, 13 (3), 69-76 (In Persian).
Dann, G. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism, Annals of Tourism Research, 4(4), 184-194.
Dolnicar, S. (2008). Market Segmentation in Tourism. In A. Woodside & D.Martin (Eds.), Tourism management: analysis, behaviour and strategy (pp. 129-150). Oxfordshire: CAB International.
Echtner, C.M., Ritchie, J.R. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. Journal of Travel Research, 31(4), 3 – 13.
Farhangi, A., Karoubi, M., Saadeghvaziri, F., (2015), Classic Grounded Theory; description of generating Gravity Center of Iranian Health Tourism Brand Identity Theory, Journal of Business Management, 7(1), 145-162 (In Persian).
Goodarzi, M., Taghvaei, M., Zangiabadi, A., (2014), Investigation and Evaluation of the impacting Factors on the Development of Medical Tourism in Shiraz Megalopolis, Tourism Management Studies, 8(23), 1-25 (In Persian).
Goodarzi, M., Taghvaei, M., Zangiabadi, A., (2014), Developing of Domestic Medical Tourism in Shiraz, Health Information Management, 11(4), 485-496 (In Persian).
Hunt, J.D. (1982), Image As a Factor in Tourism Development, Tourism Recreation Research, 7(1).
Imanzadeh, A., (2017), lived Experiences of Medical Tourists from Treatment in Tabriz Hospitals, Tourism Management Studies, 12(37), 25-46 (In Persian).
Jang, S, Morrison, A, O’Leary, J. (2001). Benefit Segmentation of Japanese pleasure travelers to the USA and Canada: selecting target markets based on the profitability and risk of individual market segments. Journal of Tourism Management, 23, 367-378.
Jeffrey, D., Xie, Y. (1995). The UK market for tourism in China. Annals for Tourism Research, 22(4), 857-876.
Jenkins, O. (1999). Understanding and Measuring Tourist Destination Images, International Journal of Tourism Research, 1, 1-15.
Johnston, R., Valorie A., Jeremy, S., Paul, K. (2010). What is known about the Effects of Medical Tourism in Destination and Departure Countries? A Scoping Review, International Journal for Equity in Health 9, 24-37.
Kalantari, K., (2008), Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research, Tehran, Farhang Saba (In Persian).
Kazemi, Z., (2006), A Study of Factors Affecting Health Tourism Attraction in Iran, Master thesis, Isfahan University of Technology (In Persian).
Kotler, Ph., Keller, L., (2012) Marketing Management – Millennium Edition (14th Edition). Upper Saddle River, N.J Prentice Hall.
Klenosky, D.B. (2002). The “pull” of tourism destinations: A means-end investigation. Journal of Travel Research, 40(4), 385-395.
Lam, T., Hsu, H.C., (2006). Predicting behavioral intention of choosing a travel destination, Tourism Management, 27(4), 589-599.
McKinsey & Company. (2008). Mapping the market for medical travel, Research, 19(1), 103 – 115.
Mayo, E., Jarvis, L. (1981). The Psychology of Leisure Travel: Effective Marketing and Selling of Travel Services (Boston: CBI Publishing Co., Inc).
Milman, A., Pizam, A. (1995). The role of awareness and familiarity with destination: The Central Florida case. Journal of Travel Research, 33(3), 21 - 27.
Noori Hekmat, S., Jabbari, A., Dehnavieh, R., (2014), Readiness of hospitals to infare medical tourism industry: Isfahan city, Health Information Management, 11(4), 506-514 (In Persian).
Page, S., Connel, J., (2006). Tourism: a modern synthesis – 2nd Edition. London: Thomson Learning.
Pamela, W., Ken, W., Jiho, H., Phillip, E.B. (2009). Identifying Lesser Travel Market Segments Based on Preference for Novelty, Journal of Travel and Tourism Marketing, 25(5-6), 568-584.
Park, D.B., Yoon, Y.S. (2009). Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean case study. Tourism Management, 30 (1), 99-108.
Petri, H.L., Govern, J.M. (2006). Motivation: theory, research and application 5th edition. USA: Wardsworth/Thomson Leaning.
Ranjbarian, B., Zahedi, M., (2009), Tourism Marketing, Isfahan, Chahar Bagh Publications (In Persian).
Ranjnoush, R., Zargham Boroujeni, H., Hamidi, N., (2016), Segmentation of Medical Tourism Business in Iran: From Foreign Patients Point of View, Journal of Tourism Planning and Development, 5(18), 54-72 (In Persian).
Ricafort, K. (2011). A study of Influencing Factors That Lead Medical Tourists to Choose Thailand Hospitals as Medical Tourism Destination. Master thesis for Business Administration in Webster University.
Ritchie, J.R., Smith, B.H. (1991). The impact of a mega-event on host region awareness: A longitudinal study. Journal of Travel Research, 30, 3–10.
Roosta, A., Venus, D., Ebrahimi, A., (2009), Marketing Management, Tehran, Samt (In Persian).
Rostami, M., (2013), Market Segmentation in Iran Medical Tourism, Master thesis, Allameh Tabataba'i University (In Persian).
Saiprasert, W. (2011). An Examination of Medical Tourists Motivational Behavior and Perception, Oklahoma State University.
Schiffman, L., Lazar, K.L. (2009).Consumer behavior – 9th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall Publishing.
Schewe, C.D., Calantone, R.J. (1978). Psychographic Segmentation of Tourists. Journal of Travel Research, 16(3), 14-20.
Stockhaus, K. (2012). Polish aesthetic medicinemarket in the context ofSwedes’ beauty tourism, Södertörn University School of Business Studies, Master’s Dissertation.
Sunghyup, S.H. (2014). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness, Tourism Management, 46, 20–29.
Silverberg, K.E., Backman, S.J., Backman, K.F. (1996). A Preliminary Investigation into the Psychographics of Nature-Based Travelers to the Southeastern United States, Journal of Travel Research, 35(2), 19-28.
Singh, P. (2008). Medical tourism: global outlook and Indian scenario: Kanishka Publishers.
Swanson, K.K., Horridge, P.E. (2006), Travel motivations as souvenir purchase indicators Tourism Management, 127, 671-683.
Tabatabaeinasab, S., Nouri, A., Mohammadnabi, Z., Heshmati, F., (2015), Customers' typology in medical tourism, Tourism Management Studies, 9(26), 60-82 (In Persian).
Tkaczynski, A., Rundle, S., Beaumont, N. (2009). Segmentation: A tourism stakeholder view. Journal of Tourism Management.169-175.
Yuan, S., McDonald, C. (1990). Motivational determinants of international pleasure time. Journal of Travel Research, 24(1), 42-44.
Zarei, A., Azar, A., Rezaei Rad, M., (2016), Measurement of Social Marketing in Health Tourism, Journal of Tourism Planning and Development, 5(18), 33-53 (In Persian).
Zargham Borougeni, H., Shalbafan, A., (2013), Countries' Tourism Policies (comparative study), Tehran, Mahkame (In Persian).