دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-315 
8. ارائه مدل تاثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری

صفحه 211-240

10.22054/tms.2020.22705.1645

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ماه آورپور؛ فائزه اسدیان اردکانی