دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-315