نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

3 کارشناس ارشد، مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

تصویر شهر که یکی از پیش‌نیازهای اصلی ساخت برند شهری است، از جنبه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. این جنبه‌ها می‌تواند شامل؛ بعد معماری و شهرسازی، ترافیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آثار تاریخی، ویژگی‌های محیطی، محدودۀ خدمات، فرهنگ، ویژگی‌های اقتصادی و علم و فناوری شهر باشد. مجموعۀ این عوامل در کنار یکدیگر، تصویری کلی از شهر را در ذهن ساکنان و گردشگران ایجاد می‌کند که در زمینه‌های مختلف بر نگرش و رفتار آنان تأثیرگذار است. ازجمله این رفتارها، انتخاب زمان سفر برای گردشگران آن شهر است. در این تحقیق، این تأثیر مورد بررسی قرار گرفته و بررسی شده است که آیا می‌توان با کمک اصلاحاتی که در تصویر شهر انجام می‌شود توزیع زمانی سفر به شهر را به حالت دلخواه نزدیک‌تر کرد و به عبارتی با پدیدۀ فصلی بودن در گردشگری مقابله نمود؟ بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌ای که بین 392 نفر از گردشگران شهر مشهد توزیع شده بود، این‌طور دریافت شد که از میان ابعاد سازندۀ تصویر شهر، ارتقاء دو بعد «اقتصاد و تجارت» و «محیط» این شهر می‌تواند بیشترین تأثیر را در تعادل بخشی به توزیع زمانی سفر در طول سال و مقابله با پدیدۀ فصلی بودن داشته باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of City Image on Time Choosing and Seasonality of Tourism Travels to Mashhad and How to Encounter

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kazemian 1
  • Omid Ali Kharazmi 2
  • Mostafa Mojaver Jourabchi 3

چکیده [English]

The image of the city, which is one of the basic prerequisites of urban brand building, is composed of various aspects. These aspects can include architecture and urbanism, traffic and transport infrastructure, monuments, environmental features, range of services, culture, economic and science and technology characteristics of the city. Together, these factors create an overall image of the city in the minds of residents and tourists, affecting their attitudes and behavior in different contexts. Among these behaviors is the choice of travel time for tourists. In this research, this impact has been examined and investigated, to see whether is it possible to make the time travel of the city closer to the desired distribution of time by means of the modifications made to the image of the city, in other words, to counteract the seasonal phenomenon of tourism?
Based on the results of a questionnaire analysis distributed among 392 tourists in Mashhad city, it was found that among the dimensions of the image of the city, the promotion of the two dimensions of "economy and commerce" and "environment" can have the greatest impact on balancing the time distribution of travel throughout the year and tackling the seasonality phenomenon.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Image
  • City Brand
  • Time Distribution of travel
  • Seasonality of Tourism
  • Mashhad City
باقری، فاطمه و عبدی، ناصر (1392). ارزیابی تأثیر فصلی بودن گردشگری بر امنیت شغلی منابع انسانی شاغل در این صنعت. اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار. همدان
پورجهان، ساره (1390)، تأثیر مدیریت بازاریابی مقصد بر تعدیل فصلی بودن گردشگری شهر همدان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
حاجی نژاد، علی؛ فتاحی، احداله، باقری، فاطمه و عبدی، ناصر (1393). بررسی اثرات فصلی بودن فعالیت‌های گردشگری بر امنیت شغلی شاغلین بخش گردشگری (مطالعه موردی شهر سرعین). فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای: سال چهارم شماره 15
روستا، احمد، ابراهیمی، عبدالحمید و ونوس، داور (1383). مدیریت بازاریابی (چاپ هشتم). تهران: انتشارات سمت
ضیایی، محمود (1383). وضعیت نیروی انسانی و آموزش در بخش گردشگری (با تأکید بر استان تهران). فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 6 پاییز 1383. صص 19-37
کاتلر، ف. و آرمسترانگ، گ. (1389). اصول بازاریابی. ترجمه فروزنده، ب. اصفهان: انتشارات آموخته.
کاظمیان، غلامرضا، صالحی، اسماعیل، ایازی، سید محمدهادی، نوذرپور، علی، ایمانی جاجرمی، حسین، سعیدی رضوانی، نوید، عبداللهی، مجید (1392). مدیریت شهری (جلد اول). تهران: انتشارات تیسا
کلب، بونیتا ام (1390). بازاریابی گردشگری برای شهرها با تأکید بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب گردشگران، ترجمه علی موحدی، سالار کهزادی، پگاه ایزدی، تهران: انتشارات آذرخش.
مافی، عزت‌الله و سقایی، مهدی (1389). نگاهی به اقتصاد گردشگری در کلان‌شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 14
ملازاده، عباس و افتخارنیا، مینا (1390). ارزیابی اثرات برندگذاری شهری در جذب گردشگران. اولین همایش بین‌المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار. مرودشت، فارس
موحد، علی (1386). گردشگری شهری، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران
موحد، علی، امان پور، سعید و نادری، کاوه (1390). بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، مجله علمی تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، سال اول، شماره سوم، زمستان 1390، صص 17-36
نصراللهی، نائمه (1393). ارزیابی تصاویر شناختی، احساسی و منحصربه‌فرد مکان بر وفاداری گردشگران: مطالعۀ موردی شهر بابلسر (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
نیکنام، منوچهر و فراهانی، مجید (1391). تحلیل آماری با SPSS، تهران: انتشارات ترمه
Azlizam, A., & Zainol, N. A. (2011). Destination image: An overview and summary of selected research (1974-2008). International Journal Leisure and Tourism Marketing, 2(1) 39-55.
Barich, H., & Kotler P. (1991). A framework for marketing image management. Sloan Manage Rev 1991 Winter; 32(2): 94-104
Butler, R. (2001). Easonality in Tourism: Issues and Implications. In T.B. Lundtorp, Seasonality in Tourism (pp. 5-21). Oxford: Elsevier Science Ltd.
Echtner, C. M., & Ritchie, B. (1993). The measurement of destinations image: An empirical assessment. Journal of Travel Research, 31(4), 3-13.
Fakeye, P.C. & Crompton, J.L (1991) Image diffrences between prospective, first-time and repeat visitors to the lower Rio Grande valley. Journal of Travel Research, 30(2), 10-16.
Gartner, W. C. (1993). “Image Formation Process”.Journal of Travel and Tourism Marketing, 2 (2-3), 191-215.
Hunt, J.D. (1975). “Image as a factor in tourism development”, Journal of Travel Research, 13, 1-7.
Jafari, J. (2000), Encyclopedia of tourism. London: Routledge
Jalil, El, Sabreen J. Abd (2009). Image of Egypt in United Kingdom Tour Operatores Brochures. Tourismos. Vol. 5, No. 2(15. October 2010): 179-191.
Jeffrey, D., Barden, R.R. (2001). An Analysis of the Nature, Causes and Marketing Implications of Seasonality in Occupancy Performance of English Hotels. In T. B Lundtrop, Seasonality in Tourism (pp. pp.119-140). Pergamon, An Imprint of Elsevier Science.
Keller, K. L. (2008). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Kotler, P., Asplund, C., Rein, L. and Heider, D. (1999). Marketing Places Europe: Attracting Investment, Industry, and Tourism to European Cities, Communities, States and Nations. Financial times/Prentice Hall.
Lee, C. Bergin-Seers, S. Galloway, G. O'Mahony, B. & McMurray, A (2008). Seasonality in the Tourism Industry (Impacts and Strategies). Sustainable Tourism. Australia
Marino, E. (2008). The Strategic Dimension of Destination Image, An Analysis of the French Riviera Image from the Italian Tourists, Perceptions. Http//www.fedoa.unina.it/2170
Martı´nez, T. L., Del Barrio Garcı´a, S., Zapata, J. A., Rodrı´guez Molina, M. A. (2007). Modeling a City's Image: The Case of Granada. Journal of Cities. 24 (5). 335-352.
Paddison R. (1993). City Marketing, Image Reconstruction and Urban Regeneration. Urban Study, 30 (2), 339-349.
Petrevska, Biljana (2013): Investigating tourism seasonality in Macedonia, UTMS Journal of Economics, vol. 4, No. 1, pp.37–44.
Qu, H., Kim, L. H., Im, H. H. (2011). A Model of Destination Branding: Integrating the Concepts of the Branding and Destination Image. Journal of Tourism Management. 32. 465-476.
Rinzin, C., Wallet, J., Vermeulen, V. & Glasbegen, P. (2007). EcotourismAs A Mechanism For Sustainable Development: The Case Of Bhutan. Environmental Sviences, 4(2), 109-125
Seaton, A.V., Bennett, M.m. (1996). The marketing of Tourism Products: Concepts, Issues and Cases. Cengage Learning EMEA
Sonmez, S., & Sirakaya, E. (2002). A distorted destination image? The case of Turkey. Journal of Travel Research, 41(2): 185-196.
Stern, E., & Krakover, S. (1993). The formation of composite urban image. Geographical Analysis, 25(2), 130-146.