نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

پژوهش حاضر، سعی در فهم تجربه گردشگری علمی دارد و این امر در بین دانش­پژوهان خارجی که گردشگری علمی را در ایران تجربه کرده­اند، بررسی شده است. در این پژوهش، بنا بر نیاز به استفاده از تجربیات افراد درگیر در موضوع تحقیق، از روش تحقیق کیفی و از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. به دلیل نظام­مند بودن روش کولایزی برای تحلیل داده­ها، از این روش استفاده شد. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع با 13 نفر، مصاحبه­های نیمه ساختاریافته انجام شد. اعتبار نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از مراجعه مجدد به شرکت‌کنندگان در تحقیق و جلب توافق ایشان حاصل شد. در انتها چهار دسته تم حاصل شد که عبارت‌اند از؛ جنبه علمی، جنبه مذهبی، جنبه فرهنگی و جنبه اقتصادی و اوقات فراغت. یافته­های این تحقیق در شناخت و درک بهتر رفتار گردشگران علمی و پیش­بینی­های آینده مؤثر است. به‌کارگیری صحیح یافته­ها نیز توسعه گردشگری علمی و متعاقباً، افزایش رضایت گردشگران را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific tourism; a phenomenological understanding of the experiences of Foreign tourists from Iranian universities

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi poursaeed 1
  • rahim zarea 2
  • Nima Soltani 3
  • ali abediny 4

3 u

4 tehran

چکیده [English]

The present study attempts to understand the experience of scientific tourism and this has been investigated among the foreign scholars who have experienced scientific tourism in Iran. In this study, a qualitative research method and descriptive phenomenological approach were used, based on the need to use the lived experiences of the people involved in the research. Colaizzi’s method was used for data analysis because of its systematic nature. Until reaching saturation, semi-structured interviews were conducted with 13 people using a purposive sampling method. The validity of the results was obtained by referring back to the research participants and obtaining their agreement. In the end, four categories of themes were identified: the scientific, the religious, the cultural, and the economic and leisure time aspects. The findings of this study are effective in a better understanding of tourist’s behavior and future predictions. Proper application of the findings will also promote the development of scientific tourism and consequently increase the satisfaction of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific tourism
  • Phenomenological
  • life experiences
  • foreign students
جعفری، سید محمدباقر؛ غفاری، محمد و عباسی، احمد. (1397). شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (موردمطالعه: گردشگران خارجی شهر قم). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 31(2)، 7-29.
خلیلی مقدم، مریم؛ سلطانی، مرتضی؛ یزدانی، حمیدرضا و خنیفر، حسین. (1397). فهم تجربۀ خرید احساسی کالای بادوام: مطالعۀ پدیدار شناختی در خرید لوازم‌خانگی جهیزیه. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، 10(2)، 325-348.
زارع میرک آباد، احمد. (1395). اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری مورد مطالعه استان یزد. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.
صادق لو، طاهره و سجادی قیداری، حمدالله. (1393). مزیت‌های نسبی گردشگری علمی در توسعه آموزش عالی فرامرزی. همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی.
ضرغام بروجنی، حمید و بهمنش، پریسا. (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد تجربه گردشگری به‌یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدیدکننده از ایران. مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 2(4)، 67-88.
ضیایی، محمود؛ سعیدی، اصغر و تراب احمدی، مژگان. (1391). جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 7(17)، 85-61.
منصوری مؤید، فرشته؛ مرادی، محمد و ملایی، فاطمه. (1396). بررسی تأثیر عملکرد بازاریابی خدمات بر تبلیغات شفاهی: نقش میانجی‌گری ارزش ادراک‌شده مشتری، واکنش احساسی و وفاداری برند. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(39)، 42-79.
Ashworth, P., & Chung, M. C. (2006). Phenomenology and Psychological Science Historical and Philosophical Perspectives. Springer Science.
Bourlon, F., & Torres, R. (2016, January). Scientific tourism, a tool for tourism development in Patagonia. In 2nde université d'hiver du Labex ITEM.‏
Campos, S., & Serra, J. (2017). Scientific tourism in the Alentejo region: An exploratory study of the visitors’ profile and motivations at the regional Science Centres.‏
Chandralal, L., & Valenzuela, F. R. (2013). Exploring memorable tourism experiences: Antecedents and behavioural outcomes. Journal of Economics, Business and Management, 1(2), 177-181.‏
Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism management perspectives26, 153-163.‏
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Crouch, G. I., & Ritchie, J. B. (2000). The competitive destination: A sustainability perspective. Tourism management21(1), 1-7.‏
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current issues in tourism, 6(5), 369-414.‏
Filippova, V., Savvinova, A., DANILOV, Y., Gadal, S., & Kamičaitytė-Virbašienė, J. (2017). The Study of Cultural Landscapes of Central Yakutia for the Development of Scientific Tourism. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering21(4), 5-16.‏
Gardiner, S., & Scott, N. (2018). Destination Innovation Matrix: A framework for new tourism experience and market development. Journal of Destination Marketing & Management10, 122-131.‏
Gearing, R. E. (2004). Bracketing in research: A typology. Qualitative Health Research, 14(10), 1429-1452.
Hall, C. M., & Saarinen, J. (2010). Polar tourism: Definitions and dimensions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism10(4), 448-467.‏
Ilyina, L., & Mieczkowski, Z. (1992). Developing scientific tourism in Russia. Tourism Management13(3), 327-331.‏
Jennings, G., & Nickerson, N. (Eds.). (2006). Quality tourism experiences. Routledge.‏
Kim, J. H. (2010). Determining the factors affecting the memorable nature of travel experiences. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(8), 780-796.‏
Kozak, M. (2001). Repeaters' behavior at two distinct destinations. Annals of tourism research28(3), 784-807.‏
Laarman, J. G., & Perdue, R. R. (1989). Science tourism in Costa Rica. Annals of Tourism Research16(2), 205-215.‏
Li, K. X., Jin, M., & Shi, W. (2018). Tourism as an important impetus to promoting economic growth: A critical review. Tourism management perspectives26, 135-142.‏
Mao, P., & Bourlon, F. (2011). Le tourisme scientifique: un essai de définition. Téoros: Revue de recherche en tourisme, 30(2), 94-104.‏
Marshall, C., & Rossman, G. (2006). Designing Qualitative Research (4th ed.). London: Sage Publications.
Mason, J. (2002). Qualitative Researching (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Meng, F. (2006). An examination of destination competitiveness from the tourists' perspective: the relationship between quality of tourism experience and perceived destination competitiveness (Doctoral dissertation, Virginia Tech).‏
Molokáčová, L., & Molokáč, Š. (2011). Scientific tourism–Tourism in Science or Science in Tourism. Acta Geoturistica2(1), 41-45.‏
Morse, M. A. (1997). All the world's a field: a history of the scientific study tour. Progress in Tourism and Hospitality Research3(3), 257-269.‏
Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. SAGE.
Otto, J. and Ritchie, J.R.B. (1996). The service experience in tourism. Tourism Management, 17(3): 165-74.
Park, S., & Santos, C. A. (2017). Exploring the tourist experience: A sequential approach. Journal of Travel Research, 56(1), 16-27.‏
Sanders, C. (2003). Application of Colaizzi's method: interpretation of an auditable decision trail by a novice researcher. Contemporary Nurse, 14(3), 292-302.
Shosha, G. A. (2012). Employment of Colaizzi's strategy in descriptive phenomenology a reflection of a researcher. European Scientific Journal, 8(27), 31-43.
Slocum, S. L., & Kline, C. (2015). Lessons learned about scientific tourism and research travellers. Scientific Tourism: Researchers as Travellers, 181.‏
Smith, W. L. (2005). Experiential tourism around the world and at home: definitions and standards. International Journal of Services and Standards2(1), 1-14.‏
Speziale, H., & Carpenter, D. (2007). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia. Lippincott: Williams and Wilkins.
Stamboulis, Y., & Skayannis, P. (2003). Innovation strategies and technology for experience-based tourism. Tourism management, 24(1), 35-43.‏
Tovmasyan, G., & Tovmasyan, R. (2018). Scientific Tourism Development Bases in Armenia.‏
Tung, V. W. S., & Ritchie, J. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of tourism research38(4), 1367-1386.‏
Van Manen, M. (1990). From meaning to method. Qualitative Health Research, 7, 345-369.
West, P., Campbell, L. M., Gray, N. J., Filer, C., Hathaway, M., Kirsch, S. & Walsh, A. (2008). Tourism as science and science as tourism: environment, society, self, and other in Papua New Guinea. Current anthropology49(4), 597-626.‏