نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد.

3 عضو هیئت‌علمی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر

چکیده

بازار نوظهور گردشگری سالمندی در ایران نیازمند مطالعات بنیادین در ابعاد مختلف و از جمله رفتار گردشگران سالمند است. سیستم شناختی افراد از عوامل درونی اثرگذار بر رفتار مصرف­کننده است. هدف این مطالعه استخراج ساختار شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به اقامتگاه به‌عنوان یکی از عناصر مهم در توسعه گردشگری سالمندی ایران است. به عبارتی این مطالعه برای نخستین بار ساختار‌شناختی نسبت به اقامتگاه را در سطوح انتزاعی‌تر از ویژگی‌ها، با رویکرد زنجیره هدف-وسیله ارائه می‌نماید. با استفاده از تکنیک ‌نردبانی و مصاحبه عمیق با 30 نفر از شهروندان سالمند شهر شیراز، نقشه ارزش سلسله مراتبی گردشگران ‌سالمند ‌ایرانی ایجاد و 6 زنجیره هدف-وسیله اصلی به دست‌ آمد و بدین ترتیب، 11 ویژگی اقامتگاه، 9 پیامد و 3 ارزش غالب که این دسته گردشگران آرزومند تحقق آن‌ها هستند؛ مشخص گردید. ویژگی­های تمیزی، مکان اقامتگاه، امنیت و قیمت؛ پیامدهای حفظ سلامتی، حس خوب و راحتی خیال و ارزش­های امنیت و هیجانات مثبت بیشترین میزان اشاره را از سوی گردشگران سالمند داشتند. با توجه به کمبود مطالعات کیفی در حوزه رفتار گردشگران ‌سالمند ‌ایرانی، یافته‌های این مطالعه می‌تواند به‌عنوان مبنایی کلیدی برای بخش‌بندی بازار گردشگران سالمند و تدوین استراتژی‌های جایگاه‌یابی اقامتگاه در ایران ‌استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extraction of cognitive structure of Iranian senior tourists towards Lodging: Means-End Chain approach

نویسندگان [English]

  • saeid saeida 1
  • Fereshteh Pezeshki Najaf Abadi 2
  • Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi 1
  • Farideh sadat Hosseini 3

1 Department of Management, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Department of Management,Yazd University, Safayieh,Yazd, Iran.

3 Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

The emerging market of senior tourism in Iran requires fundamental studies in various dimensions, including the behavior of senior tourists. The cognitive system of individuals is an internal factor affecting consumer behavior. The purpose of this study was to extract the cognitive structure of Iranian Senior Tourists (ISTs) towards the accommodation as one of the important elements in the development of Iranian senior tourism. In other words, for the first time, this study presents the cognitive structure toward accommodation at more abstract levels of features, using the means-end chain (MEC) approach. Using Laddering Technique and in-depth interview with 30 senior citizens of Shiraz, the Hierarchical Value Map of ISTs was created, as a result of which six key MECs were identified. Thus, 11 accommodation characteristics, 9 outcomes and 3 dominant values that the ISTs wish to realize were identified. The attributes of cleanliness, location of accommodation, security and price, the consequences of maintaining health, good feeling and peace of mind, and the values of security and positive emotions were most frequently cited by senior tourists. Due to the lack of qualitative studies in the field of the behavior of ISTs, the findings of this study can be used as a key basis for segmenting the senior tourist market and formulating accommodation placement strategies in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Structure
  • Iranian Senior Tourists
  • Lodging
  • Means-End Chain (MEC)
  • Laddering Technique
Alén, E., Losada, N., & Domínguez, T. (2016). The impact of ageing on the tourism industry: an approach to the senior tourist profile. Social Indicators Research, 127(1), 303-322.
Albayrak, T., Caber, M., & Bideci, M. (2016). Identification of hotel attributes for senior tourists by using Vavra’s importance grid. Journal of Hospitality and Tourism Management, 29, 17-23
Ananth, M., DeMicco, F. J., Moreo, P. J., & Howey, R. M. (1992). Marketplace lodging needs of mature travelers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33(4), 12-24.
Anderson, J. R. (1983). Retrieval of information from long-term memory. Science, 220(4592), 25-30.
Anuar, J., Musa, M., Khalid, K., & Anderson, N. (2017). Hotel selection attributes among mature travellers at Redang island. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, 9(2), 1-10.‏
Asadi, M. M., Adel, Azar., & Naghavi, S. A. (2017 a) Evaluation and Analysis of Traditional Hotels Quality of Services (QoS) Using Importance-Performance Analysis Tool from Domestic Tourists’ perspective (Case Study: Selected Traditional Hotels of Yazd Province) Tourism Management Studies,12(39),1-26.(in Persian)
Asadi, M. M., Boroumand zad, Y., & Maleki Nejad, A. (2017 b). An Analytical Study of Senior Tourism Development with Cognitive Mapping Approach Case Study: Yazd Province. Journal of Tourism Planning and Development, 22. 77-96. (in Persian)
Asadi, M. M., Rahimzadeh, N., &Ahmadkhani, M. (2016). Senior tourism development strategies: ISM approach. Tourism social studies, 4(7),83-104. (in persain).
Blane, D., Netuveli, G., & Montgomery, S. M. (2008). Quality of life, health and physiological status and change at older ages. Social Science & Medicine, 66(7), 1579-1587.
Botschen, G., Thelen, E. M., & Pieters, R. (1999). Using means-end structures for benefit segmentation: An application to services. European Journal of Marketing, 33(1/2), 38-58.
Caber, M., & Albayrak, T. (2014). Does the importance of hotel attributes differ for senior tourists? A comparison of three markets. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(4), 610-628.
Callan, R. J., & Bowman, L. (2000). Selecting a hotel and determining salient quality attributes: a preliminary study of mature British travellers. The International Journal of Tourism Research, 2(2), 97-118.‏
Creswell, J., Planoclark, V. (2016). Designing and conducting mixed methods research(Translation:Kiamanesh, A.R). AEEJ. (In persian)
Devi Juwaheer, T. (2004). Exploring international tourists' perceptions of hotel operations by using a modified SERVQUAL approach–a case study of Mauritius. Managing Service Quality: An International Journal, 14(5), 350-364.‏
Faraj zadeh Asl, M. (2005). GIS and it's Aplication in Tourism. SAMT. (In persian)
Gutman, J. (1982). A means-end chain model based on consumer categorization processes. The Journal of Marketing, 60-72.
Gengler, C. E., & Reynolds, T. J. (1995). Consumer understanding and advertising strategy: analysis and strategic translation of laddering data. Journal of advertising research, 35(4), 19-34.
Grunert, K. G., & Grunert, S. C. (1995). Measuring subjective meaning structures by the laddering method: Theoretical considerations and methodological problems. International journal of research in marketing, 12(3), 209-225.
Grunert, K. G. (1993). Food-related life style: Development of a cross-culturally valid instrument for market surveillance. Århus, Denmark: MAPP.
González, A. M., Rodríguez, C., Miranda, M. R., & Cervantes, M. (2009). Cognitive age as a criterion explaining senior tourists' motivations. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3(2), 148-164.‏
Ghalamkari, Sh. (2014). Strategies for developing senior tourism; approaches toward market segmentation using neural network. Journal of Business Management Perspective, 13(4).67-49. (In Persian)
Grebitus, C., & Bruhn, M. (2011). A Way to More Effective Marketing Strategies. SAGE Open.
Gustin, M. E., & Weaver, P. A. (1993). The mature market: underlying dimensions and group differences of a potential market for the hotel industry. Hospitality Review, 11(2), 45-59.‏
Hartman, J. D., & Qu, H. (2007). The senior travel market: Do's and Don'ts. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 8(2), 67-81.
Hernik, J., & Grīnberga-Zālīte, G. (2017). Criteria of hotel services quality evaluation in the opinion of tourists, on the objects in Świnoujście and Jurmala examples. Marketing i Zarządzanie, 1(47), 209-219.‏
Ho, C. I., Lin, P. Y., & Huang, S. C. (2014). Exploring Taiwanese working holiday-makers’ motivations: An analysis of means-end hierarchies. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(4), 463-486.
Iran attracts old tourists / The average age of foreign tourists is over 50 years old. (2015, December). Retrieved from https://www.khabaronline.ir/detail/387860/society/tourism
Jang (Shawn), S.C. & Wu, C.-M.E. (2006). Seniors’ travel motivation and the influential factors:an examination of Taiwanese seniors. Tourism Management, 27(2), 306-316.
Javdan, M., Fathizadeh, F. (2016). Hotel selection criteria from tourists’ viewpoints in Mashhad. Geographical Journal of tourism space, 5(18), 59-80. (In Persian)
Ji, T. (2012). A study of Chinese senior citizens' attitudes toward travel attributes (Master’s thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1529692).
Jiang, S., Scott, N., & Ding, P. (2015). Using means-end chain theory to explore travel motivation: An examination of Chinese outbound tourists. Journal of vacation marketing, 21(1), 87-100.
Karobi, M., Yoosefi, J. (2010) Comparing guest expectations and perceptions about quality of service in Hotel industry (the case of Mashhad’s homa ii hotel). Tourism Management Studies, 5(13), 65-84. (In Persian)
Kim, D., & Perdue, R. R. (2013). The effects of cognitive, affective, and sensory attributes on hotel choice. International Journal of Hospitality Management, 35, 246-257.
Klenosky, D. B., Gengler, C. E., & Mulvey, M. S. (1993). Understanding the factors influencing ski destination choice: A means-end analytic approach., Journal of Leisure Research, 25(4),362–379.
Klenosky, D. B. (2002). The “pull” of tourism destinations: A means-end investigation. Journal of travel research, 40(4), 396-403.
Krystallis, A. (2015). Motivation and cognitive structures of store versus manufacturer brand consumers. Journal of Consumer Behaviour, 14(4), 270-284.
Ladhari, R. (2012). The lodging quality index: an independent assessment of validity and dimensions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(4), 628-652.
Lachman, R., Lachman, J. L., & Butterfield, E. C. (1979). Cognitive psychology and information processing: An introduction. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Lee, S.H. & Tideswell, C. (2005). Understanding attitudes towards leisure travel and the
constraints faced by senior Koreans. Journal of Vacation Marketing, 11(3), 249-263.
Le Serre, D. (2008). Segmenting the senior tourism market: identification of subjective ages’influences on seniors’ travel motivations, Institute of Higher Education in Marketing and Commerce (ISTEC)-Research paper, Proceedings of the 7th International Congress
Marketing Trends, Venice.
Losada, N., Alén, E., Nicolau, J. L., & Domínguez, T. (2017). Senior tourists’ accommodation choices. International Journal of Hospitality Management, 66, 24-34.
Malhotra, N. K. & Birks, D. F. (2007). Marketing Research: An Applied Approach.
Boston: Prentice Hall.
McIntosh, A. J., & Thyne, M. A. (2005). Understanding tourist behavior using means–end chain theory. Annals of Tourism Research, 32(1), 259-262.
Mean and Median Age of Iranian Population Based on the results of the 2016 census. https://www.amar.org.ir/Portals/1/News/files/Mean and Median Age of Iranian Population.pdf
Motie Haghshenas, N. (2011). The Sociological Dimensions of Population Aging and the Challenges of Active Aging in Iran. Sociological Studies of Iran, 1(2).133-147. (in Persian).
Mulvey, M. S., Olson, J. C., Celsi, R. L., & Walker, B. A. (1994). Exploring the Relationships Between Means-End Knowledge and Involvement. Advances in Consumer Research, 21(1).
Nielsen, K. (2014). Approaches to seniors’ tourist behaviour. Tourism Review, 69(2), 111-121.
Nyaupane, G. P., McCabe, J. T., & Andereck, K. L. (2008). Seniors' travel constraints: Stepwise logistic regression analysis. Tourism Analysis, 13(4), 341-354.‏
Olson, J. C. (1978). Inferential belief formation in the cue utilization process. ACR North American Advances,6,706-713.
Olson, J. C., & Reynolds, T. J. (1983). Understanding consumers’ cognitive structures: Implications for advertising strategy. Advertising and consumer psychology, 1, 77-90.
ozdipçiner, S.N. (2009). A study of travel satisfaction on elderly German travelers to Bodrum. Pakistan Journal of Social Sciences, 6(5).
Patuelli, R., & Nijkamp, P. (2016). Travel motivations of seniors: a review and a meta-analytical assessment. Tourism economics, 22(4), 847-862.
Patterson, I., Sie, L., Balderas-Cejudo, A., & Rivera-Hernaez, O. (2017). Changing trends in the baby boomer travel market: importance of memorable experiences. Journal of Hospitality Marketing & Management, 26(4), 347-360.‏
Peter, J. P., Olson, J. C. (2010). Consumer behavior and marketing strategy. London: McGraw-Hill.
Ramanathan, R. (2012). An exploratory study of marketing, physical and people related performance criteria in hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(1), 44-61.
Reece, W.S. (2004). Are senior leisure travellers different?. Journal of Travel Research, 43,11-18.
Reynolds, T. J., & Gutman, J. (1988). Laddering theory, method, analysis, and interpretation. Journal of advertising research, 28(1), 11-31.
Reynolds, T. J., & Gutman, J. (1984). Laddering: Extending the repertory grid methodology to construct attribute-consequence-value hierarchies. Personal values and consumer psychology, 2, 155-167.
Ross, G. F. (2005). Senior tourists sociability and travel preparation. Tourism Review, 60(2), 6-15.
Scott, W. A. (1962). Cognitive complexity and cognitive flexibility. Sociometry, 405-414.
Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online readings in Psychology and Culture, 2(1), 11.‏
Seif, A. (2012). Educational Psychology. DOORAN. (In persian)
Secretarian National Council of the Elderly (http://www.snce.ir/)
Shoemaker, S. (2000). Segmenting the mature market: 10 years later. Journal of Travel Research, 39(1), 11-26.‏
Statistical Center of Iran (https://www.amar.org.ir/)
Sudbury, L., & Simcock, P. (2009). Understanding older consumers through cognitive age and the list of values: A UK‐based perspective. Psychology & Marketing, 26(1), 22-38.‏
Taheri demneh, M., Farmani, S., & Mostowfi mamaliki, R. (2011). Investigating current challenges in shiraz tourism industry in relation to limited residential centers.  Urban-regional studies and research, 2(8), 117-132. (In Persian)
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance
Tables. Retrieved from http://esa.un.org
Vigolo, V. (2017). Population Aging: Challenges and Opportunities for the Tourism Industry. In Older Tourist Behavior and Marketing Tools (pp. 3-23). Springer, Cham.‏
Wang, K. C., Ma, A. P., Hsu, M. T., Jao, P. C., & Lin, C. W. (2013). Seniors' perceptions of service features on outbound group package tours. Journal of Business Research, 66(8), 1021-1027.
Wei, S., Ruys, H., & Muller, T. E. (1999). A gap analysis of perceptions of hotel attributes by marketing managers and older people in Australia. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 5(6/7/8), 200-212.
Yaghoob zadeh, R. (2014). Typology of Tourism. Jameaeshenasan. (In persian)
Zhang, Z., Ye, Q., & Law, R. (2011). Determinants of hotel room price: An exploration of travelers' hierarchy of accommodation needs. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(7), 972-981.