نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی بین‌الملل، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی نیما، محمودآباد

2 استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اقتصاد تجربه گردشگری در مناطق روستایی و ییلاقی رامسر و چالوس بر دل‌بستگی به مکان و  نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران بوده است.  این پژوهش، اکتشافی - توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است .184 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری در دسترس، در بهار و تابستان سال 1396 بین گردشگران و بازید کنندگان از مناطق روستایی و ییلاقی چالوس و رامسر در شمال ایران توزیع شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش، 171 پرسشنامه انتخاب و از معادل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که: ‌اقتصاد تجربه گردشگری روستایی با برانگیختگی دلپذیر رابطه معناداری دارد، برانگیختگی دلپذیر حاصل از تجربه، با خاطرات رابطه معناداری دارد و برانگیختگی دلپذیر با نیات رفتاری گردشگران دارای رابطه معناداری نیست؛ بنابراین، اقتصاد تجربه بر دل‌بستگی به مکان و در نهایت نیات رفتاری گردشگران نقش مهمی ایفا می‌کنند. هم‌چنین این پژوهش می‌تواند،  پژوهش گران آتی را به سمت مفاهیم مدیریتی در صنعت گردشگری، خاصه گردشگری روستایی، مرتفع ساختن محدودیت‌ها و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهاد‌های سازنده برای سازمان‌ها و مراکز مربوطه، هدایت نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Economy of Rural Tourism Experience on Place Attachment and Behavioral Intentions of Rural Tourists (Case Study: Countryside and Rural Areas of Ramsar and Chalous)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Basakha 1
  • Seyed Mahmood Hosseini Amiri 2
  • Saloumeh Rouhinezhad 1

1 Master of International Business Management, Faculty of Management, Nima Higher Education Institution, Mahmoudabad, Iran.

2 ** Assistant Professor, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this empirical study is an investigation of the effect of the economy of tourism experience in the countryside and rural areas of Ramsar and Chalous on place attachment and behavioral intentions through pleasant feelings and positive memories of tourists. This exploratory-descriptive research is of survey type, in which the main tool of data collection is a questionnaire. 184 questionnaires were distributed by available sampling methods in the spring and summer of 2017 among tourists and visitors of the villages and countryside of Chalous and Ramsar in the Northern part of Iran. To analyze the research data, 171 questionnaires were selected and structural equation modeling was used. Research findings show that "The economy of the rural tourism experience has a meaningful relationship with pleasant excitement", "The pleasant excitement derived from experience has a meaningful relationship with memories", and "pleasant excitement has no meaningful relationship with behavioral intentions of tourists”. Therefore, experience economy affects place attachment and, ultimately, the behavioral intentions of the tourists. This research can also guide future researchers towards managerial concepts in the tourism industry, in particular, rural tourism, removing limitations and ultimately provide constructive solutions and suggestions to relevant organizations and centers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience Economy
  • Rural Tourism
  • Memories
  • Place Attachment
  • Behavioral Intentions
اسمیت، ملانی؛ مک لئود، نیکولای؛ هارت روبرتسون، مارگارت، 1391.  مفاهیمکلیدیدرمطالعاتگردشگری، مترجم جعفر  باپیری، انتشارات مهکامه، تهران، چاپ اول.
ایمانی خوشخو  محمدحسین ، علیزاده ولی اله 1392. اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینه تحقیق در خارج و داخل) ، فصلنامهگردشگریدانشگاهعلموفرهنگ - نشریه گردشگری بهار 92.
پورجعفر محمدرضا ، ایزدی محمدسعید ، خبیری سمانه ، 1394. دل‌بستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها ،  نشریه هویت شهر ، زمستان 94 ، دوره 9 ، شماره 24 صفحه  64-43 . 
جوانمرد حبیب اله ، حسینی سمانه ، 1392. تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی از فروشگاه، بعد مسافت، رضایت مشتری و نیات رفتاری خریداران (مطالعه موردی فروشگاه زنجیرهای شهروند تهران)، مجله مدیریت بازاریابی ، شماره 20 .
خسروجردی، مدینه و نوری‌پور ، مهدی،1396 .شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی منطقه درودزن: تلفیق مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره بیست و یکم ، شماره ، صفحه 196-167.
دایانه کالینسون. 1385 . تجربه زیباشناختی . مترجم : فرنودفر فریده - فرهنگستان هنر .
شمس شهاب‌الدین، حسینی ابوالحسن، خورشیدیان رادمان، 1395 . تحلیل و ارزیابی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت‌بندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی. مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم شماره 18، پاییز 1395 ، صفحه 178-157.
عنابستانی علی‌اکبر ، وصال زینب، 1395 . تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد برند گردشگری در سکونت‌گاه‌های روستایی(مطالعه موردی : شهرستان بینالود) . مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری ، سال پنجم ، شماره 16، صفحه 148-127.
ورمزیاری حجت، رحیمی علیرضا، بابایی محسن، 1396. تحلیل فعالیت‌ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی مطالعه موردی گردشگران الموت شرقی. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری . سال ششم، شماره 20، صفحه 95-77.
یاسوری ، مجید. شاکری نیا ، ایرج ، شفیعی ماسوله ، سیده سمیرا . 1394. ارتباط رضایت‌مندی ، دل‌بستگی و مقاصد رفتاری گردشگران . مطالعه موردی : گردشگران بندر انزلی. مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره 13، صفحه 229-206.
Almstedt, A; Lunndmark, L; Pettersson, O. 2016. Public spending on rural tourism in Sweden. Fennia, , Vol. 194, no 1, p. 18-31
Bagozzi, R.P., 1996. The role of arousal in the creation and control of the halo effectin attitude models. Psychology & Marketing. Vol: 13, No: 3. PP. 235–264.
Bryant, R. Chan, I.2017.Activating attachment representations during memory retrieval modulates intrusive traumatic memories. Consciousness and Cognition. Vol: 55.  PP. 197–204.
Bujdoso, Z; David, L; Tozser, A; Kovacs, G; MajorKathi, V; Uakhitova, G; Katona, P; Vasvari, M, 2015. Basis of heritagization and cultural tourism development. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol: 188. PP. 307 – 315.
Cohen,  Erik .1979. A Phenomenology of Tourit Experiences, SAGE Journals. (13). pp. 179-201.
Dolcos, F., Cabeza, R., 2002. Event-related potentials of emotional memory: encodingpleasant, unpleasant, and neutral pictures. Cognitive, Affective, & BehavioralNeuroscience. Vol: 2, No: 3. PP. 252–263.
Eisenhauer, B. W., Krannich,R., & Blahna, D. 2000. Attachments to Special Places on Public Lands: An Analysis of Activities, Reason forAttachments, and Community Connections. Society & Natural Resources, Vol: 13.PP. 421-441.
Eroglu, S.A., Machleit, K.A., Davis, L.M., 2003. Empirical testing of a model of onlinestore atmospherics and shopper responses. Psychology & Marketing. Vol: 20 ,No: 2. PP. 139–150.
EURIB., 2009. Brand- experience model of Pine and Gilmore. European Institute for Brand Management. From www.eurib.org
Finn, A., 2005. Reassessing the foundations of customer delight. Journal of ServiceResearch. Vol: 8,  No: 2. PP. 103–116.
Gross, M.J., Brien, C., Brown, G., 2008. Examining the dimensions of a lifestyle tourismdestination. International Journal of Culture. Vol: 2, No: 1. PP. 44–66.
Gao, Jing. Wu, Bihu. 2017.Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism Management .Vol 63,  PP, 223-233.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. 2016. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
Hernandez, J, M. Suarez_Vega, R. Santana-Jimenez, Y. 2016 . The inter-relationship between rural and mass tourism: The case of Catalonia, Spain. Tourism Management.Vol: 54. PP. 43-57.
Hidalgo, M.C., Hernandez, B., 2001. Place attachment: conceptual and empiricalquestions. Journal of Environmental Psychology 21 (3), 273–281.
Hongmei, Zhang. Yan, Wu.  Dimitrios, Buhalis. 2017.A Model of Perceived image, Memorable Tourism Experiences and Revisit intention. Journal of Destination Marketing and Management,Volume 8, June 2018, Pages 326-336.
Lampel, J.; Germain, O, 2016. Creative industries as hubs of new organizational and business practices. Journal of Business Research . Vol: 69, No: 7. PP. 2327–2333.
Ladhari, R; Souiden, N; Dufour, B, 2016. The role of emotions in utilitarian service settings: The effects of emotional satisfaction on product perception and behavioral intentions. Journal of Retailing and Consumer Services. Vol: 34. PP. 10-18.
Loureiro, S.M.C., Almeida, M., Rita, P., 2013. The effect of atmospheric cues andinvolvement on pleasure and relaxation: the spa hotel context. InternationalJournal of Hospitality Management.
Vol: 35.PP. 35–43.
Lee, T. H., Hsu, F. Y., 2013, Examining how attending motivation and satisfaction affects the loyalty for attendees at aboriginal festivals. International Journal of Tourism Research. Vol: 15. PP. 18-.34.
Loureiro, S.M.C., González, F.J.M., 2008. The importance of quality, satisfaction, trust,and image in relation to rural tourism loyalty. Journal of Travel and TourismMarketing. Vol: 25, No: 2.  PP. 117–136.
Martin, D., 2010. Uncovering unconscious memories and myths for understanding international tourism behavior. Journal of Business Research. Vol: 63, No: 4. PP. 372–383.
Mehmetoglu, Mehmet, Engen, Marit, 2011. Pine and Gilmore’s Concept of Experience Economy and its dimensions: An Empirical Examination in Tourism. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism.Vol: 12, No: 4. PP. 237-255.
Moore, S,A, Rodger, K, Taplin, R,H. 2017. Developing a better understanding of the complexities of visitor loyalty to Karijini National Park, Western Australia. Sciencedirect - Elsevier - Tourism Management ,Vol: 62.pp. 20-28.
Oh, H. Fiore, A, M. Joung, M. 2007. Measuring Experience Economy Concepts: Tourism Applications Article.  Journal  of Travel Research. Vol: 46. PP. 119-132.
Pine, B.J., Gilmore, J.H. 1998. Welcome to the experience economy, Harvard Business Review, July/August, PP. 97-105.
Pine, B.J. and Gilmore, J.H. 1999. The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, USA: Harvard Business School Press.
Sandra, Maria; Correia, Loureiro, 2014. The role of the rural tourism experience economy in place attachmentand behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, Vol: 40. PP.  1-9.
Scannell, L., Gifford, R., 2017. The experienced psychological benefits of place attachment, Journal of Environmental Psychology , doi: 10.1016/j.jenvp.2017.04.001.
Siew-wai lim, William. 2000. Memories and urban places, City(analysis of urban trends, culture, theory, policy, action), Vol: 4,  No: 2. PP. 270-277.
Torre, M,G,M, Arjona-Fuentes, J,M, Amador-Hidalog, L. 2017. Olive oil tourism: Promoting rural development in Andalusia (Spain). Sciencedirect - Elsevier - Tourism Management Perspectives. Vol: 21. PP. 100-108.
Uriely, N. 2005. The Tourist Experience: Conceptual Developments. Annals Of Tourism Research. Vol: 32,No: 1. PP. 199-216.
Xue, Lan. Kerstetter Deborah, Hunt Carter. 2017.  Tourism development and changing rural identity in China. Annals of Tourism Research. Vol 66, PP, 170-182.
Yuksel, A., Yuksel, F., Bilim, Y., 2010. Destination attachment: effects on customersatisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism Management. Vol: 31, No: 2. PP. 274–284.
Zeithaml, V., Berry, L., Parasuraman, A., 1996. The behavioural consequences ofservice quality. Journal of Marketing. Vol: 60, No: 2. PP. 31–46.