نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه جهانگردی و هتلداری مجتمع آموزش عالی بم، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت جهانگردی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه، کشاورزان به درآمد مکمل و نیز ایجاد اشتغال برای کمک به کاهش فقر در آن ها نیاز دارند. گردشگری کشاورزی، به‌عنوان فرصتی برای رشد و توسعه شناسایی شده است. در این مقاله، با توجه به پژوهش­های انجام شده و نظرخواهی از خبرگان (مسئولان، متخصصان و کارشناسان کشاورزی و گردشگری)، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی بررسی و تعیین شدند. در جمع­بندی ابتدایی، 134 شاخص استخراج و در طی سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، این تعداد به 34 شاخص تقلیل و تعدیل یافت. تعداد 260 نفر از خبرگان، به سؤال‌های این پرسشنامه پاسخ دادند. با توجه به تحلیل­های آماری صورت گرفته به کمک نرم­افزارهای SPSSو LISREL، پرسش­های پژوهش بررسی شدند و مدل نهایی این پژوهش متشکل از: زیرساخت­های فکری، زیرساخت­های فیزیکی-کالبدی، عوامل نهادی، عوامل ترویج و توسعه و عوامل رقابت­پذیری تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Development of Agritourism (Case study: Jahrom City)

نویسندگان [English]

  • Morteza Bazrafshan 1
  • Sahar Samani 2

1 Member of Tourism and Hospitality Department, Higher Education Complex of Bam. Bam, Iran

2 Master of Tourism Management, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

There is a need for supplementary income for farmers and employment creation to help alleviate poverty. Agritourism has been identified as an opportunity for growth and development as it has the potential to meet those needs. In this article, according to the literature review and opinion polls of experts (officials, experts, and experts in agriculture and tourism), the factors affecting the development of agritourism were identified and investigated. In the initial summary, 134 indices were extracted and reduced to 34 indices during the three stages of expert opinion polling. 260 experts answered the questions in this questionnaire. According to statistical analysis using SPSS and LISREL software, research questions were analyzed and the final model of this research consists of 1. Intellectual infrastructure, 2. Physical infrastructure, 3. Institutional factors, 4. Promotion and development factors, and 5. Competitiveness factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural Tourism
  • Agritourism
  • Jahrom
ترک­چورن، طاهره (1393)، تأثیر گردشگری کشاورزی بر اقتصاد محلی و کارآفرینی (منطقه مورد مطالعه: دهستان کترا شهرستان تنکابن)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه هنر اصفهان، اسفندماه 1393.
دلاور. علی (1388)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات فروزش.
دوستار. محمد، بابائی همتی. روشن، امین. صنم (1393)، «نقش گردشگری چای در دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان­های گیلان و مازندران»، اولین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404، اصفهان.
سرخی. علی، آجیلی. عبدالعظیم (1392)، «صنعت گردشگری و بررسی نقش آن در تنوع­بخشی به اقتصاد و توسعه پایدار روستائی، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری»، طبیعت­گردی و جغرافیا، همدان.
سرمد. زهره، بازرگان. عباس، حجازی. الهه (1390)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
کریمی. سعید (1393)، «کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه روستایی»، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، شماره 4، ص 90-69.
کیانی ابری، شهره (1393)، بررسی پارامترها و راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در روستای قورتان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه هنر اصفهان.
Arroyo, C. G., Barbieri, C., and Rich, S. R. (2013), "Defining agritourism: A comparative study of stakeholders' perceptions in Missouri and North Carolina", Tourism Management, No. 37. PP: 39-47.
Bagi, F. S., and Reeder, R. J. (2012), "Factors affecting farmer participation in agritourism", Agricultural and Resource Economics Review, Vol. 41, No. 2. PP: 189-199.
Barbole, A., Kadam, P. B., and Navali, P.)2012)," The use of agritourism readication of garbage in Pandharrur city with Reference to Vakhari road, Pandharrur", Tactful Management Research Journal, Vol. 1, No. 3. PP: 1-8.
Bélisle, F. (1983), "Tourism and Food Production in the Caribbean", Annals of Tourism Research, Vol. 10, No. 4. PP: 497-513.
Bondoc, I. (2009), "Finding Fun in Food Farming Characteristics of US Agritourism Industry", A Masters thesis, University of Florida.
Chesnutt, T. J. (2007), "Developing an Agri-Tourism Attraction in Alabama", Alabama Cooperative Extension System, CRD-83. Auburn University, PP: 1-25.
Gao, J., Barbieri, C., and Valdivia, C. (2013), "Agricultural landscape preferences: Implications for agritourism development", Journal of Travel Research, Vol. 53, No. 3. PP: 366-379.
George, H., and Rilla, E. L. (2011), "Agritourism and nature tourism in California", UCANR.
Goeller, D. J. (2006), "Agri-tourism: Family Style", Cornhusker Economics, University of Nebraska–Lincoln Extension, PP: 1-25.
Hatley, L. (2009), "The nature of agritourism in the Buffalo City Municipality", A Masters thesis, Cape Penisula University of Technology. Business.
Hsu, C. C. (2005), "Identification of intangible resources essential to agri-tourism enterprises in Taiwan: A Delphi study", A PhD thesis, The Ohio State University.
Icoz, O., Pırnar, I., and Gunlu, E. (2010), "The agri-tourism potential of the Aegean region: swot analysis and suggestions for improvement", Passion for Hospitality Excellence, PP: 25-38.
Jenkins, R. G. (2014), "Agriculture and Tourism Development: The Case of St. Kitts", AMasters thesis, University of Waterloo. Geography - Tourism Policy and Planning.
Kolm, C. (2006), "Agritourism as a Revitalization Strategy for the Central Platte River Region", A Masters thesis, Norwegian University of Life Sciences. Department of Plant and Environmental Sciences.
Lucha, C. R. (2014), "The Virginia Agribusiness Industry: A Geographic and Profitability Analysis of Agritourism", A Masters thesis, University of Virginia. Agriculture and Applied Economics.
Madan, R. (2014), "Agri-tourism in peri-urban Mumbai and Pune: ecological citizenship and rural-urban linkages in the Global South", A PhD thesis, Cardiff University.
Mahmoodi, M., Chizari, M., Kalantari, K., and Eftekhari, A. R. (2014), "The quantitative strategic planning matrix (QSPM) applied to agri-tourism: A case study in coastal provinces of Iran", International Journal of Business Tourism and Applied Sciences, Vol. 2, No. 2. PP: 74-82.
Mohd Said, H., Chui Yee, c., and Mei Fung., O. )2012(, "A swot analysis on agrotourism destination: A case on rural development in a small town Sekinchan, Selangor, Malaysia", International Journal of Business and Management Studies, Vol. 1, No. 2. PP: 29–43.
Nasers, M. S. (2009), "Iowa agritourism consumer profile: demographics, preferences, and participation levels", A Masters thesis, Iowa State University. Agricultural Education.
Nickerson, N. P., Black, R. J., and McCool, S. F. (2001), "Agritourism: Motivations behind farm/ranch business diversification", Journal of Travel research, Vol. 40, No. 1. PP: 19-26.
Parkar, P. (2015), "Developing agritourism in Ratnagiri district of Konkan (Maharashtra): issues and challenges", Online International Interdisciplinary Research Journal, Vol. 5, No. 2. PP: 145-152.
Petroman, I., and Petroman, C. (2010), "Agritourism and its forms", In Scientific Conference “Durable agriculture-present and perspectives”, Iaşi, Vol. 53, No. 2. PP: 367-369.
Phelan, C. (2014), "Understanding the farmer: An analysis of the entrepreneurial competencies required for diversification to farm tourism", A PhD thesis, University of Central Lancashire.
Phillip, S., Hunter, C., and Blackstock, K. (2010), "A typology for defining agritourism", Tourism Management, Vol. 31, No. 6. PP: 754-758.
Schilling, B. J., Marxen, L. J., Heinrich, H. H., and Brooks, F. J. (2006), "The opportunity for agritourism development in New Jersey", A Report Prepared for the New Jersey Department of Agriculture, PP: 1-106.
Sznajder M., Przezbórska L., and Scrimgeour F. (2009), "Agritourism," UK: Cabi.
Tew, C. (2010), "Importance of agritourism for agripreneur goal accomplishment", A Masters thesis, University of Missouri—Columbia.
Tew, C., and Barbieri, C. (2012), "The perceived benefits of agritourism: The provider’s perspective", Tourism Management, Vol. 33, No. 1. PP: 215-224.
Yeh, J. (2015), "Agritourism Guidebook: Hawai ‘i County", Entrepreneur’s Toolbox, ET-15, University of Hawai ‘i at Manoa, PP: 1-65.
Zwirn, W. C. (2003), "Analysis of participation in and economic impacts of agritourism and nature-based rural recreation", A Masters thesis, University of Georgia.