نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 کارشناس ارشد، مدیریت گردشگری، گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

توسعه اینترنت نقش بسزایی در گسترش تبلیغات دهان‌به‌دهان ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان آنلاین بر روی اعتماد به مقصد (ایران) و قصد سفر به آن است. این پژوهش از لحاظ نوع مخاطب، بنیادی، از لحاظ هدف، توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها، کمّی (پیمایشی) است و جامعه آماری آن را گردشگران اروپایی بالقوه ایران تشکیل می­دهند که در فضای مجازی حضور دارند. پس از توزیع پرسش­نامه مربوطه در فضای مجازی، از تحلیل عاملی تأییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. بر اساس یافته­های پژوهش (246=neWOM یک ابزار اعتماد ساز برای ایران به‌عنوان یک مقصد گردشگری است (01/0>P؛ 46/5=t) و اعتماد، قصد سفر را به دنبال دارد (01/0>P؛ 26/5=t). از سوی دیگر، یکی از شروط سفر گردشگران اروپایی به ایران آن است که از طریق eWOM به این کشور اعتماد پیدا کنند (01/0>P؛ 66/5=t).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of eWOM on Destination Trust and Intention to Travel

نویسندگان [English]

  • Nasim Mohammadian Mahmoudjigh 1
  • Amin Soltani Horand 2

1 Ph.D. Candidate in Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Master of Tourism Management: Tourism Marketing, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Development of the internet plays an important role in expanding the concept of word-of-mouth (WOM). The purpose of this study is to examine the impact of online WOM on destination trust (here, Iran) and intention to travel. This research is a fundamental study in terms of its audiences, it is a descriptive study in terms of its purpose, and it is a quantitative survey in terms of its data collection method. The statistical population is potential European tourists using the internet and social media. After distributing the questionnaires on the selected social media, confirmatory factor analysis and a structural equation model test were performed to test the relationships among the variables. Based on the research findings, (n=246) eWOM is a trust builder tool for Iran as a tourist destination (t=5.46; p<0.01) and trust leads to travel intention (t=5.26; p<0.01). On the other hand, one of the conditions for traveling to Iran by Europeans tourists is to trust it, through eWOM (t=5.66; p<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Word of Mouth (eWOM)
  • Destination Trust
  • Intention to Travel
  • European Tourists
  • Iran Tourism Industry
اکبری، محسن، هوشمند چایجانی، میلاد و معتمد، حسن (1394). برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصت­های پادگان­های نظامی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 31، صص. 69-41.
دهدشتی، زهره، خانی، سجاد و اجلی، امین (1393). نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 25، صص. 61-27.
نیومن، ویلیام لاورنس (2006). روش­های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کمی و کیفی (ترجمه فقیهی، ابوالحسن و آغاز، عسل 1395)، تهران: نشر ترمه
Abubakar, A. M. & Ilkan, M. (2016). Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 5, 192-201.
Amblee, N. (2016). The impact of eWOM density on sales of travel insurance. Research Notes and Reports / Annals of Tourism Research, 56, 128–163.
Arsal, I., Backman, S., & Baldwin, E. (2008). Influence of an online travel community on travel decisions In: P.O’Connor, W. Heopken, & U. Gretzel (Eds.), Informationand communicationtechnologiesintourism, Vienna, Austria: Springer-Verlag.
Bickart, B. & Schindler, R. M. (2001). Internet forums as influential sources of consumer information. Journal ofInteractiveMarketing, 15(3), 31–40.
Cantallops, A. S. & Salvi, F. (2014). New consumer behavior: A review of research on eWOM and hotels. International Journal of Hospitality Management, 36, 41– 51.
Casaló, L.V., Flavián, C., Guinalíu, M., & Ekinci, Y. (2015). Do online hotel rating schemes influence booking behaviors? International Journal of Hospitality Management, 1(49), 28–36.
Chang, Y., Ling, X. & Xing, Y. (2011). Proceedings of the 2011 International Conference on ICCE2011, AISC111, Jiang, L. (Ed.), Volume 2, pp. 97-105, Verlag Berlin Heidelberg: Springer.
Chen, Y., Shang, R., & Li, M. (2014). The effects of perceived relevance of travel blogs' content on the behavioral intention to visit a tourist destination. Computers in Human Behavior, 30(1), 787–799.
Cheng, V., Rhodes, J. & Lok, P. (2015). The relationship between online reviews, brand trust and willingness to buy. Mehdi Khosrow-Pour (Ed.) Strategic E-commerce system and tools for competing in the digital marketplace (chapter 7, pp. 139-161), USA, IGI Global.
Dellarocas, C. & Narayan, R. (2006). A Statistical Measure of a Population’s Propensity to Engage in Post-Purchase Online Word-of-Mouth. Statistical Science, 21(2), 277–285.Filieri, R. & McLeay, F. (2014). E-WOM and accommodation: An analysis of the factors that influence travelers’ adoption of information from online reviews. Journal of Travel Research, 53(1), 44–57.
Filieri, R. (2016). What makes an online consumer review trustworthy? Annals of Tourism Research, 58, 46–64.
Filieri, R., & McLeay, F. (2014). E-WOM and accommodation: An analysis of the factors that influence travelers’ adoption of information from online reviews. Journal of Travel Research, 53(1), 44–57.
Hung, K. H. & Li, S. Y. (2007). The influence of eWOM on virtual consumer communities: Social capital, consumer learning, and behavioral outcomes. Advertising Research, 47(4), 485–495.
IPK International. (2015). ITB world travel trends report 2015/ 2016. Germany: Messe Berlin GmbH, Author.
Ismagilova, E., Dawivedi, Y. K., Slade, E. & Williams, M. D. (2017). Electronic Word of Mouth (eWOM) in the Marketing Context: A State of the Art Analysis and Future Directions, UK, Springer.
Jalilvand, M. R., Ebrahimi, A. & Samiei, N. (2013). Electronic word ofmouth effects on tourists’ attitudes toward Islamic destinations and travel intention: an empirical study in Iran. Procedia Social and Behavioral Sciences, 81, 484-489.
Kim Y. H., Boo, C. & Kim M. (2013). An investigation of Korean health tourist’s behavior: benefit sought, brand equity, and intention to visit. Hall, M. (Ed.). Medical Tourism: the ethics, regulation, and marketing of health mobility (pp. 154-166), New York, Routledge.
Ladhari, R. & Michaud, M. (2015). eWOM effects on hotel booking intentions, attitudes, trust, and website perceptions. International Journal of Hospitality Managemen,t 46, 36–45.
Litvin, S.W., Goldsmith, R.E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Manage, 29, 458–468.
Luo, Q. & Zhong, D. (2015). Using social network analysis to explain communication characteristics of travel-related electronic word-of-mouth on social networking sites, Tourism Management, 46, 274-282.
Roodurmun, J. & Juwaheer, T. D. (August 2010). Influence of trust on destinationloyalty: An empirical analysis the discussion of the research approach. International ResearchSymposiuminServiceManagement, (pp. 24–27). Mauritius: Le Meridien Hotel.
Sparks, B. A. & Browning, V. (2011). The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust. Tourism Management, 32 (6), 1310–1323.
Trusov, M., Bucklin, R., & Pauwells, K. (2009). Effects of word-of-mouth versus traditional marketing: Findings from an internet social networking site. Journalof Marketing, 73(5), 90–102.
UNWTO (2016). Yearbook of Tourism Statistics, Data 2010 – 2014, 2016 Edition. Spain: Author.
Yen, C. L. & Tang, C. H. (2015). Hotel attribute performance, eWOM motivations, and media choice, International Journal of Hospitality Management, 46, 79–88.
Yun, Z. S. & Good, L.K. (2007), Developing customer loyalty from e-tail store image attributes. Managing Service Quality, 17(1), 4-22.
Zhu, M., & Lai, S. (6–7 June 2009). A Study about the WOM Influence on Tourism Destination Choice. The international conference on electronic commerce and business intelligence (ECBI), Beijing.