نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نابرابری درآمدوتلاشدرراستای کاهشآن،یکیازمهم‌ترین دغدغه‌های جوامع در دنیای کنونی محسوب می‌شود؛ کشورها از یک‌سو به دنبال منابعی درآمدزا و از سوی دیگر در تلاش جهت کاهش نابرابری‌های درآمدی هستند. صنعت گردشگری به‌عنوان گسترده­ترین و یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و اشتغال­زا، می‌تواند دستیابی به هر دو هدف را هم‌زمان فراهم آورد. در این پژوهش با استفاده از روش داده­های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه (شامل 31 کشور) به بررسی اثر درآمدهای گردشگری بر نابرابری درآمد در فاصله زمانی 2015-1995 پرداخته‌شده است. مزیت استفاده از این مدل ارزیابی متغیر پاسخ (نابرابری درآمد)، در برابر دخالت متغیرهای مستقل (به‌ویژه درآمدهای گردشگری)، نه‌تنها در مرکز ثقل داده‌ها، بلکه در تمام قسمت‌های توزیع به‌ویژه در دهک‌های ابتدایی و انتهایی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که درآمدهای گردشگری منجر به کاهش نابرابری درآمد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از کانال کاهش بیکاری می‌شود. به‌علاوه کشورهایی که در سطوح یا کوانتایل‌های بالاتر نابرابری قرار دارند از منافع گردشگری در جهت کاهش نابرابری به میزان بیشتری بهره‌مند می‌شوند. لذا آن‌ها می‌توانند از سیاست‌های توسعه گردشگری در جهت کاهش نابرابری به‌طور مؤثرتری بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Tourism Revenues on Income Inequality with the Quantiles Panel Regression Approach (Case study: Selected Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Mohsen mehrara 1
  • Pegah Shirmohammadi 2

1 Professor department of economics, faculty of economics of Tehran university

2 Ph. D. Student of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Income inequality and efforts to reduce it is one of the most important concerns of societies in the current world. on the one hand, countries are looking for income-generating resources, and on the other hand, they are trying to reduce income inequalities. The tourism industry is considered as the most widespread and one of the most important income and employment generator industries, can achieve both goals at the same time. In this study, using mixed data method and Panel Quantiles regression approach in a selection of developing countries (including 31 countries), the effect of tourism revenues on income inequality in the period of 1995-2015 has been investigated. The advantage of using this model is to evaluate the response variable (inequality of income) against the interference of independent variables (especially tourism revenues), not only in the data center of mass but also in all parts of the distribution, especially in the initial and final deciles. The results of the research show that tourism revenues lead to a decrease in income inequality directly and indirectly by reducing unemployment. In addition, countries that are at higher levels or quantiles of inequalities are more likely to use the benefits of tourism to reduce inequality. Therefore, they can benefit from tourism development policies to reduce inequality more effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income inequality
  • Tourism Income
  • Quantile panel Regression
اشرف‌زاده، حمیدرضا؛ مهرگان، نادر (1393)، «اقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته»، انتشارات نور علم، تهران، چاپ اول
داییکریمزاده،سعیدوشاکرمی،محبوبهالسادات (1389)، «بررسیاثرگردشگریبرنابرابریدرآمدیمطالعهموردیکشورهایگروهD8طیدورهزمانی 1990-2005»، همایش منطقه‌ایصنعتتوریسم.
رضا‌قلی‌زاده، مهدیه (1395)، «بررسی تأثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی»،مطالعات مدیریت گردشگری، 36(0)،125-160
فرزین، محمدرضا؛ زندی، ابتهال؛ عبدی، مرجان؛ عباسپور، نیلوفر (1394)«شناسایی بخش‌های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده)»،علوم اقتصادی،32(9): 65-80
مصطفوی،سیدمهدی. هوشمند،محمودومحقق،اکرم (1392)، «بررسیاثراتنابرابری برتوزیعدرآمددرکشورهایمنتخبدرحال‌توسعه»، اولینهمایشملیگردشگریو طبیعت‌گردیایرانزمین.
مهرآرا، محسن، اصفهانی، پوریا (1394)، «بررسی رابطۀ بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورهای منتخب»، پژوهشنامه مالیات، 23(28)،209-288
Alam, M. S. and S. R. Paramati (2016). The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist? Annals of Tourism Research 61: 111-126.
Amornthum, S (2004). Income Inequality, Inflation and Nonlinearity: The Case of Asian Economies; University of Hawaii, Economic Research Organization Lecture note No. 601
Archer, B., & Fletcher, J. (1996). The economic impact of tourism in the seychelles. Annals of Tourism Research, 23(1), 32–47.
 Bartik, T. J. (1991). Who benefits from state and local economic development policies? Books from Upjohn Press.
Basu, P., Guariglia, A., (2007). Foreign direct investment, inequality, and growth. Journal of Macroeconomics 29, 824–839.
Blake, A., Arbache, J. S., Sinclair, M. T., & Teles, V. (2008). Tourism and poverty relief. Annals of Tourism Research, 35(1), 107–126.
Blinder, A. S. and H. Y. Esaki (1978), Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Post-War United States, The Review of Economics and Statistics, Vol. 60, No. 4, PP. 604-609.
Bulir, Ales (2001). Income Inequality: Does Inflation Matter?; IMF Staff Paper, International Monetary Funds, Vol. 48, No. 1.
Chmpernown D.G. (1974). A Comparison of measures of Inequality of Income Distribution. The The Economic Journal, Volume 84, Issue 336, 1 December 1974, Pages 787–816,
Croes, R and Vanegas, M. (2008). Cointegration and Causality between Tourism and Poverty Reduction. Journal of Travel Research, Vol 47: 94-103.
Croes, R. (2014). The role of tourism in poverty reduction: An empirical assessment. Tourism Economics, 20(2), 207–226.
El Khoury, A.C. and Savvidaes, A. (2006), Openness in Services Trade and Economic Growth, Economic Letters, 92(2), pp. 277-283.
Galli, Rossana and Rolph Van der Hoeven (2001). Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation; Employment Paper (29).
Incera, A. C., & Fernández, M. F. (2015). Tourism and income distribution: Evidence from a developed regional economy. Tourism Management, 48, 11–20.
Jakobsson, Amanda (2006), Trade Openness and Income Inequality’’, Bachelor Thesis, Supervisors: Yves Bourdet, Joakim Gulstrand, June 2006.
Jiang, M., DeLacy, T., Mkiramweni, N. P., & Harrison, D. (2011). Some evidence for tourism alleviating poverty. Annals of Tourism Research, 38(3), 1181–1184
Job, H., & Paesler, F. (2013). Links between nature-based tourism, protected areas, poverty alleviation and crises—the example of of Wasini Island (Kenya). Journal of Outdoor Recreation and Tourism 1-2: 18-28.
Kuznets, Simon. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review 45 (March): 1–28.
Lee, S., & O’Leary, J. T. (2008). Determinants of income inequality in us nonmetropolitan tourism-and recreation-dependent communities. Journal of Travel Research, 46(4), 456–468.
Li, H. and Zou, H. (2002), Inflation, Growth, and Income Distribution: A Cross- Country Study, Annals Economics and Finance, Vol. 3, pp. 85-101.
Li, H., Chen, J. L., Li, G., & Goh, C. (2016). Tourism and regional income inequality: Evidence from China. Annals of Tourism, 58: 81-99.
Li, H., Goh, C., Zhang Qiu, H., & Meng, F. (2015). Effect of tourism on balanced regional development: A dynamic panel data analysis in coastal and inland china. Asia Pacific, Journal of Tourism Research, 20(6), 694–713.
Manyara, G., & Jones, E. (2007). Community-based tourism enterprises development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. Journal of Sustainable Tourism, 15(6), 628–644.
Meschi, Elena and Marco Vivarelli (2007), Trade Openness and Income Inequality Indeveloping Countries’’, Csgr Working Paper Series 232/07.
Mundel, R.A. (1957). International trade and factor mobility. American Economic Review, 47(3), 321-335
Nolan, B. (1986), Unemployment and the Size Distribution of Income, Economica, Vol. 53, No. 212, PP. 421-45.
Papatheodorou, A. (2004). Exploring the Evolution of Tourism Resorts. Annals of Tourism Research, 31(1), 219–237.
Roger Koenker; Gilbert Bassett, Jr(1978),. Econometrica, Vol. 46, No. 1. pp. 33-50. Economic Journal, 787-816.
Schilcher, D. (2007). "Growth Versus Equity: The Continuum of Pro-Poor Tourism and Neoliberal Governance. Current Issues in Tourism 10(2-3): 166-193.
Shiller, R. J. (1997). Why do people dislike inflation? In christana D. Romer & D. H. Romer, eds. Reducing Inflation: Motivation and Strategy. Chicago: University of Chicago press: 1-15.
Stabler, M. J., Sinclair, A., & Papatheodorou, M. T. (2010). The economics of tourism. Abingdon: Routledge.
Standardized World Income Inequality Database (SWIID), 2016
Stolper, W., & Samuelson, P. (1941). Protection and real wages. Review of Economic Studies, 9, 58-73.
Suraj, Pant and Parker, Jeffrey. (2011). The Impact of Tourism on Income Inequality. The UCLA Undergraduate Journal of Economic: 39(4):47-99.
Taylor, L. (2000), External Liberalization, Economic Performance and Distribution in Latin America and Elsewher’’, WIDER workingpaper No. 215.
Tosun, C., Timothy, D. J., & Öztürk, Y. (2003). Tourism growth, national development and regional inequality in turkey. Journal of Sustainable Tourism 11(2-3): 133-161.
Tsai, P.L., (1995). Foreign direct investment and income inequality: further evidence.World Development 23, 469–483.
Vanegas, Manuel. (2014). The Triangle of Poverty, Economic Growth and Inequality in Central America: Does Tourism Matter?. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 6, No. 3: 277-292.
WDI (2017). World Development Indicators, World Bank, Washington, DC. United States. Accessed at: http://www. worldbank.
Wen, J., & Tisdell, C. (1997). Regional inequality and tourism distribution in china. Pacific Tourism Review, 1(2), 119–128.
WTTC (2017). Travel & Tourism: Economic Impact 2016 World. London, United Kingdom: WTTC.
Wu, J.-Y. and C.-C. Hsu (2012). Foreign direct investment and income inequality: Does the relationship vary with absorptive capacity? Economic Modelling 29(6): 2183-2189.