نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف کلی مکان‌یابی هتل­های شهر اهواز و اهداف جزئی توزیع مناسب هتل‌ها در سطح شهر و کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضروری صورت گرفته است که در این راستا دو سؤال اساسی مطرح و در پی رسیدن به پاسخ آن هستیم: 1- آیا شهر اهواز نیاز به هتل­های جدید دارد؟ 2- در صورت نیاز به احداث هتل­های جدید، کدام مناطق جهت احداث هتل­های جدید در اولویت هستند؟ رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه­ای- کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. در این تحقیق با توجه به پنج معیار سازگاری، دسترسی، مطلوبیت، کارایی و ایمنی، معیارهای اصلی برای مکان­یابی هتل­های شهر اهواز استخراج‌شده است و بر اساس نظرات کارشناسان طبقه‌بندی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مناطق: کوی بوستان، کوی سپیدار، کیان پارس (خیابان شهید چمران)، کوروش (کوی ملت)، خیابان آزادگان، خیابان نادری (سلمان فارسی) و خیابان امانیه (انقلاب) یا محدوده کوی تختی، اولویت 1 را جهت احداث هتل جدید دارند؛ و همچنین مناطق بهارستان، نادری (محدوده خیابان حافظ تا چهارراه) کیان‌آباد، منطقه چهار شیر، کوی نفت، محدوده پل لشکر اهواز از اولویت 2 جهت احداث هتل برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Site Selection of Hotels in Ahvaz Using GIS and AHP

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Firoozi

Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the general objective of site selection of hotels in Ahvaz and with the specific objectives of the proper distribution of hotels in the city and reducing the traffic load caused by unnecessary trips. In this regard, we have two main questions and we are seeking to answer: 1. does the city of Ahvaz need new hotels? 2. If new hotels are needed, which areas are a priority for the construction of new hotels? In this study, according to five criteria of compatibility, accessibility, utility, efficiency, and safety, the main criteria for locating hotels in Ahvaz City have been extracted and classified according to expert opinions. The results of the research indicate that areas: “KuyehBustan”, “KuyehSepidar”, “Kian Pars (ShahidChamran St.)”, “Kourosh (KuyehMellat)”, “Azadegan St.”, “Naderi St. (Salman Farsi)”, and “Amanyeh St. (Enghelab)” and “KuyehTakhti area” enjoy the priority 1 for building new hotels. Furthermore, “Baharestan”, “Naderi (Strict of Hafiz St. to Chahar Rah)”, “Kian Abad”, “ChaharShir Region”, “KuyehNaft”, and “Lashkar Ahvaz Bridge Strict” regions have the priority number 2 for constructing new hotels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Site Selection
  • hotel
  • Ahvaz City
  • Tourism Planning
اسماعیلی، اکبر. (1382). «کاربرد GIS در فرایند مسیریابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی». تازه‌های ترافیک، سال چهارم، شماره نوزدهم.
آقابابائی، محبوبه. (1388). «تحلیل فضایی ایستگاه‌ها و خدمات آتش‌نشانی شهر خمینی‌شهر (با استفاده از GIS. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
بحرینی، سید حسین. (1377). فرایند طراحی شهری. انتشارات دانشگاه اصفهان. چاپ اول.
پورمحمدی، محمدرضا. (1382). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات سمت.
تقوایی، مسعود؛ شیخ بیگلو، رعنا؛ بندعلی، مریم. (1387). «برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)». مجله جغرافیا و توسعه، شماره 19.
جمشید زاده، ابراهیم. (1387). «مدیریت خدمات شهری و موانع پیش رو». ماهنامه شوراها. شماره 23.
رضویان، محمدتقی. (1381). برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: انتشارات منشی.
زبردست، اسفندیار. (1380). «کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای». نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 10.
زیاری، کرامت الله. (1381). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات دانشگاه یزد.
سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان. (1384). سند توسعه استان خوزستان. سند توسعه شهرستان اهواز. 1384.
سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان. (1385). طرح جامع گردشگری استان خوزستان. معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز.
سازمان میراث فرهنگی کشور. (1380). برنامه‌ی ملی توسعه گردشگری کشور.
سازمان میراث فرهنگی کشور. (1384). سند توسعه گردشگری کشور. منطقه 4 کشور.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان. (1392). بازنگری طرح جامع گردشگری استان خوزستان. معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان. (1392). چارچوب توسعه بلندمدت استان خوزستان. آمایش سرزمین.
سعیدنیا، احمد. (1387). کتاب سبز شهرداری. جلد دهم. فضاهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
سعیدنیا، احمد. (1387). کتاب سبز راهنمای شهرداری­ها، کاربری زمین شهری. انتشارات مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور. چاپ اول.
ضیایی، محمود؛ رنجبر متعلق، فرانک. (1392). «سطح تعهد محیطی در هتل­های شهر تهران». فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 21، بهار 92.
ضیایی، محمود؛ عباسی کارجگان، داود؛ کاظمیان، غلامرضا؛ کروبی، مهدی. (1396). «طراحی و تدوین الگوی سه‌بعدی مدیریت گردشگری تهران». فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره 37.
فرج زاده، منوچهر. (1384). سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی توریسم. انتشارات سمت.
قدسی‌پور، سید حسن. (1381). فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
الماس پور، فرهاد. (1380). کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل شبکه در مکان‌یابی داروخانه‌ها. منطقه مورد مطالعه: منطقه 6 تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
مجدی، رسول. (1390). «تلفیق توابع تحلیلی GIS در طراحی مکان‌های بهینه فضای سبز (مطالعه موردی: شهر تبریز)». فصلنامه فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره­ی 33.
محمدی، جمال؛ زیارتی فراهانی، محمد آقا. (1386). «کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان‌یابی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: مراکز آموزشی شهر بابلسر)». اولین همایش GIS شهری، دانشگاه شمال، آمل.
هاروی، دیوید. (1376). عدالت اجتماعی و شهر. ترجمه فرخ حسامیان و دیگران. شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
هارینگ، لوید؛ لونزیری، جان اف؛ فریزر، جان دیلیو. (1377). درآمدی بر پژوهش علمی در جغرافیا. ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍ولازاده. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
Ngai, E., Chan, C. (2005). Evolution of knowledge management tools using AHP, export systems with application.
Saaty, T, Vargas,L,G. (2006). The analytic hierarchy process: wash criteria should not be ignored«, International Journal of managmement and decision making, 81.
Janatan, V. (2009). Geographic information in space, Tehran city Geographic information organization«, 1376, paper 9.
Yang, J., Shi, P. (2002). Applying analytic hierarchy process in frims overall performation evaluation: case study in China«, International journal of business.