نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ، شیراز،ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد سازمان­ها، فرآیندی­ است که از طریق آن می­توان اطلاعات سودمند و مفیدی در خصوص میزان موفقیت خدمات ارائه کرد. در این تحقیق عملکرد هتل‌های شیراز در صنعت گردشگری با استفاده از مدل­های ریاضی مورد بررسی قرار گرفته، کیفیتخدمات آن‌ها سنجیده شده و در آخر راه‌های ارتقای عملکرد هتل­هایشیرازدرصنعتگردشگری مورد شناسایی قرار گرفته است. برای آنالیز از روش تابع تولیدی مرزی تصادفی استفاده شده است و در ابتدا بین دو تابع تولید کاب-داگلاس و ترانسلوگ با بررسی پارامتر­­های ساختاری و اهمیت دقت در انتخاب صحیح تابع، دو فرم تابعی تخمین زده شده و با توجه به آزمون نسبت درستنمایی بهترین تابع تولید انتخاب می­گردد. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از داده­های پانلی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با معیار­هایی نظیر مدت اقامت گردشگران در هتل­ها و تعداد اتاق در اختیار محقق قرارداده است، انجام شده است، لازم به ذکر است که هتل‌های مورد بررسی هتل‌هایی هستند که زیر نظر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شیراز فعالیت می‌کنند یا از تسهیلات مالی این سازمان استفاده کرده‌اند. در آخر نتایجی حاصل گردید که بیانگر این است که شهرداری شیراز با افزایش بودجه سازمان نوسازی و بهسازی و تعداد اتاق­های هتل می­تواند کارایی خود را افزایش دهد. همچنین هتلداران با پر کردن شکاف تکنیکی خود مانند بودجه و نیروی کار می­توانند به‌صورت اقتصادی­تر و بهینه­تر کارایی خود را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Hotels Affiliated to Shiraz Municipality in order to Promote Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Morteza Shafiee 1
  • Milad Fakhr 2

1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Economic and Management Faculty, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Master of Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

An assessment of the performance of organizations is a process through which useful information can be provided on the success rate of services. In this research, the performance of Shiraz hotels in the tourism industry has been evaluated using mathematical models, their service quality has been measured, and in the end, ways to improve the performance of Shiraz hotels in the tourism industry have been identified. The Stochastic frontier production function method has been used for analysis. Initially, two Cobb-Douglas and Translog production functions are investigated by examining structural parameters and the importance of accuracy in the correct selection of the function, two functional forms are estimated and, according to the likelihood ratio test, the best production function is selected. Data collection was carried out using panel data provided by the Cultural Heritage and Tourism Organization with criteria such as the length of stay of tourists in hotels and the number of rooms available, to the researcher. It should be noted that the hotels under study are those that operate under the supervision of the municipality's modernization and improvement center or use the financial facilities of the organization. In the end, the results indicate that the municipality of Shiraz can increase its efficiency by increasing the budget of the renovation and improvement organization and the number of hotel rooms. In addition, hoteliers can improve their performance in a more economical and optimal way by filling their technical gaps, such as budget and labor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Performance
  • Technical Efficiency
  • Stochastic Frontier Production Function
  • Tourism Industry
اسماعیل‌پور.نجما، ابدالی.شیرین، دهقان دهکردی.الهه (1392)، ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه 8 اصفهان به روش EFQM، کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، مشهد.
پیمان. سید حسین (1374)، بهره‌وری و مصداق‌ها، سازمان اقتصادی کوثر، تهران، چاپ اول، ص 31.
ترکمانی. جواد (1377)، عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری. مجله علوم کشاورزی ایران، 2: 43-51.
رضوانی. علی‌اصغر (1385)، جغرافیا و توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم، تهران.
رهنورد.فرج‌الله (1387)، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان­های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه مدیریت، سال هشتم، 4:31- 79.
میرزایی. رحمت (1388)، تأثیر توسعه‌ گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه‌ اورامانات کرمانشاه،49-76: فصلنامه‌یروستاوتوسعه، سال 12، 4:25-42.
Aigner, D. Lovell, C. K. and Schmidt, P (1977), " Formulation and estimation of stochastic frontier production function models", Journal of econometrics, 6(1), 21-37.
Arrow, K. J. and Enthoven, A. C (1961), "Quasi-concave programming", Econometrica: Journal of the Econometric Society, 779-800.
Battese, G. E. and Coelli, T. J (1995), " A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data", Empirical economics, 20(2), 325-332.
Battese, G. E. and Corra, G. S (1977), " Estimation of a production frontier model: with application to the pastoral zone of Eastern Australia", Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 21(3), 169-179.
Bokusheva, R. and Hockmann, H (2006), " Production risk and technical inefficiency in Russian agriculture", European Review of Agricultural Economics, 33(1), 93-118.
Coelli, T. J. and Battese, G (1995, June), " A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data", Empirical Economics, 20(2), pp. 325–332.
Du, P. Parmeter, C. F. and Racine, J. S (2013), " Nonparametric kernel regression with multiple predictors and multiple shape constraints", Statistica Sinica, 1347-1371.
H.Greene, W (1980, 1980), "Maximum likelihood estimation of econometric frontier functions", 13(1), pp. 27-56.
Hall, P. and Huang, L. S (2001), " Nonparametric kernel regression subject to monotonicity constraints", Annals of Statistics, 624-647.
Henningsen, A. and Henning, C. H (2009), " Imposing regional monotonicity on translog stochastic production frontiers with a simple three-step procedure", Journal of Productivity Analysis, 32(3), 217.
Kaffashi, M (2009), "The Role of Education in Tourism Industry Boom and Tourist Satisfaction in Iran", Journal of Modern Thoughts in Education, 4(4):141- 164
Koebel, B., Falk, M., & Laisney, F. (2003). Imposing and testing curvature conditions on a Box–Cox cost function. Journal of Business & Economic Statistics, 21(2), 319-335.
Kumbhakar, S. C. Lien, G. and Hardaker, J. B (2014), "Technical efficiency in competing panel data models: a study of Norwegian grain farming", Journal of Productivity Analysis, 41(2), 321-337.
Neely, A. and Adams, C. (2002), "Perspectives on performance: The performance prism", forthcoming in Journal of Cost Management.
Neely, A.D. Gregory, M. and Platts, K.W (1995), "Performance Measurement system Design: a literature Review and Research Agenda", International Journal of Operations & Production Management, Vol.15, No.4, pp 80-116
O’Donnell, C. J. and Coelli, T. J (2005), "A Bayesian approach to imposing curvature on distance functions", Journal of Econometrics, 126(2), 493-523.
Sauer, J. Frohberg, K. and Hockmann, H (2006), "Stochastic efficiency measurement: the curse of theoretical consistency. Journal of Applied Economics", 9(1), 139.
Franzoni, S (2015), "Measuring the sustainability performance of the tourism sector. Department of Economics and Management",Brescia UniversityItaly,Tourism Management Perspectives,16. PP 22-27.
Seiford, L.M. Barr,S. and Siems, T.F (1993), "An Envelopment-Analysis Approach to Measuring the Management Quality of Banks", Annals of Operations Research, vol. 45, pp. 1–19.
Wang, H. J. (2002), "Heteroscedasticity and non-monotonic efficiency effects of a stochastic frontier model", Journal of Productivity Analysis,18(3), 241-253.