نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی و کسب وکار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و کسب وکار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

چکیده

تصویر ذهنی گردشگر از مقصد گردشگری نقش بسزایی در تصمیم‌ انتخاب مقصد ایفا می‌کند. از سویدیگر ریسک‌های ادراک‌شده گردشگر عامل مهمی است که تصویر ذهنی وی را از خدمات گردشگری تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا مقاله حاضر درصدد ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر ریسک‌های ادراک‌شده گردشگر بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری با نقش میانجیگری تصویر ذهنی مقصد گردشگری بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی بود که در آبان ماه 1394 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 300 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه‌ای حاوی 38 سؤال طراحی شده و سپس به‌منظور بررسی داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، ریسک ادراک‌شده گردشگر در چهار گروه ریسک‌های سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی-اجتماعی طبقه‌بندی شد. همچنین تصویر ذهنی مقصد گردشگری را می‌توان به سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری تقسیم کرد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد ریسک‌های ادراک‌شده سیاسی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی تأثیر معنی‌داری بر تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری با نقش میانجیگری تصویر ذهنی عاطفی، شناختی و رفتاری از مقصد گردشگری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Effect of Tourist's Perceived Risks on the Desire to Revisit the Tourism Destination with Mediating Role of Tourism Destination Image

نویسندگان [English]

  • Bahram Ranjbarian 1
  • Mohammad Ghaffari 2
  • Amin Taslimi Baboli 3

1 Professor, Department of Business Administration, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 university of Tehran, College of Farabi, Faculty of management and accounting

3 Ph.D. Graduate in Economics, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Tourism destination image plays a significant role in the choice of destination. On the other hand, tourist perceived risk is an important factor influencing his/her image of tourism services. Therefore, the present article aims to provide a model for better explaining the impact of tourist perceived risks on the desire to revisit the tourism destination with the mediating role the mental image of the tourism destination image. The statistical population of the study consisted of those foreign tourists who traveled to Isfahan city in November 2015. A sample of 300 people was selected from this population by simple random sampling. To collect data, a questionnaire containing 38 questions was designed.  Then, descriptive and inferential statistics were used to examine the research data and test the hypotheses. According to the findings, tourist perceived risk was classified into four groups of political, economic, hygiene and socio-cultural risks. Also, the mental image of the tourist destination can be divided into three dimensions: affective, cognitive, and conative. Furthermore, the research findings showed that perceived political, health, economic and socio-cultural risks have a significant effect on the desire to revisit the destination of tourism with the mediating role of the affective, cognitive, and conative image of the tourist destination

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Risks
  • Tourism Destination Image
  • Tourism Destination Revisit Intention
امراللهی بیوکی، ناهید؛ نظری، اعظم. (1394). اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعه گردشگری پایدار آن، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. 31. 137-111.
لاولاک، کریستوفر؛ رایت، لارن. (1392). اصول بازاریابی و خدمات، (مترجم: تاج‌زاده نمین، ابوالفضل). تهران: سمت.
حبیب پور گتابی، کرم؛ صفری شالی، رضا. (1391). کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی). تهران: انتشارات غزال. 
رنجبریان، بهرام؛ غفاری، محمد؛ تسلیمی، امین. (1391). گونه شناسی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی (مورد مطالعه: گردشگران سفر کرده به شهر اصفهان). پژوهش‌های راهبردی نظم و امنیت اجتماعی. 3.  12-1.
رنجبریان، بهرام؛ غفاری، محمد؛ تسلیمی، امین. (1392). طبقه‌بندی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی و ارتباط آن با تجربه سفرهای قبلی به‌عنوان ابزاری برای مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری شهری. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. 2. 74-65.
رنجبریان، بهرام؛ امامی، علیرضا؛ فتحی، سعید. (1393). عملیاتی سازی فاصله روانی در بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: مقصد گردشگری ایران). مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. 3. 73-52.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
غفاری، محمد. (1394). ارائه مدلی تبیین ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر اصفهان). پایان‌نامه دکتری تخصصی. گروه مدیریت. دانشگاه اصفهان.
Batra, R., & Sinha, I., (2000), Consumer-level Factors Moderating the Success of Private Label Brands, Journal of Retailing, 76 (2), 175–191.
Baloglu, S., & Mangaloglu, M., (2001), Tourism destination images of Turkey, Egypt, Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents, Tourism Management, 22 (1), 1-9.
Chew, E.Y.T., & Jahari, S.A., (2014), Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan, Tourism Management, 40 (1), 382-393.
Çetinsöz, B. C., & Ege, Z., (2013), Impacts of perceived risks on tourists' revisit intentions, Journal of Anatolia, 24 (2), 173-187. 
Cai, L. A., (2002), Cooperative Branding for Rural Destinations, Annals of Tourism Research, 29 (3), 720-742.
Chen, C.-F., & Tsai, D., (2007), How Destination Image and Evaluative Factors Affect Behavioral Intentions?, Tourism Management, 28 (4), 1115–1122.
Gartner, W., (1993), Image Formation Process: In Communication and Channel Systems in Tourism Marketing, New York: The Haworth Press.
Jang, S. C., & Feng, R., (2007), Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction, Tourism Management,28 (1), 580–590.
Kim, H., & Richardson, S. L., (2003). Motion picture impacts on destination images, Annals of Tourism Research, 30 (1), 216-237.
Kozak, M., Crotts, J. C., & Law, R., (2007), The impact of the perception of risk on international travelers, International Journal of Tourism Research, 9 (4), 233-242.
Leung, E., & McKercher, B., (2001), Operational Issues in Marketing Research: An Example of the Omnibus Tourism Survey, Pacific Tourism Review, 5 (1), 5–13.
Lepp, A., Gibson, H., & Lane, C., (2011), Image and Perceived Risk: A study of Uganda and its Official Tourism Website, Tourism Management, 32 (1), 675-684.
Lin, C.-H., Morais, D. B., Kerstetter, D. L., & Hou, J.-S., (2007), Examining the Role of Cognitive and Affective Image in Predicting Choice Across Natural, Developed, and Theme-Park Destinations, Journal of Travel Research, 46 (2), 175-184.
Pappas, N., (2016), Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behavior, Journal of Retailing and Consumer Services, 29 (1) pp. 92–103.
Roehl, W. S., & Fesenmaier, D. R., (1992). Risk perceptions and pleasure travel: an exploratory analysis, Journal of Travel Research, 30 (4), 17-26.
Sheau-fen, Y., Sun-May, L. B, & Yu-Ghee, W., (2012), Store Brand Proneness: Effects of Perceived Risks, Quality and Familiarity, Australasian Marketing Journal, 20 (1), 48–58.
Tsiros, M., & Heilman, C.M., (2005), The Effect of Expiration Dates and Perceived Risk on Purchasing Behavior in Grocery Store Perishable Categories, Journal of Marketing, 69 (1), 114–129.
Sönmez, S. F., & Graefe, A. R. (1998). Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25 (1), 112-144.
Stylos, N., Vassiliadis, C. A., Bellou, V., Andronikidis, A., (2016), Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination, Tourism Management, 53 (1), 40-60.
Tsai, K-H., (2004), An Examination of the Effect of Brand Image, Perceived Risk, and Customer Satisfaction on Brand Loyalty, M.A. Thesis, National Cheng Kung University, Institute of Business Administration.
Tasci, A. D., & Gartner, C. W. (2007). Destination image and its functional relationships. Journal of Travel Research, 45 (5), 413-425.
Um, S., Con, K., & Ro, Y.H., (2006), Antecedents of Revisit Intention, Annals of Tourism Research, 33 (4), 1141–1158.