نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، جالوس، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرا ن

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای ذهنی هم آفرینی صنعت گردشگری است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته ـ اکتشافی است که با استفاده از روش‌شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش با مشارکت ده تن از استادان آشنا به موضوع تحقیق و همچنین متخصصان گردشگری انجام گرفته است. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع‌آوری شد و پس از ارزیابی و جمع-بندی فضای گفتمان، 39عبارت برای نمونه انتخاب شد. در ادامه، پس از جمع‌آوری اطلاعات حاصل از مرتب‌سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شدند. تحلیل توزیع نشان داد که می‌توان سه الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت‌کنندگان تحقیق دربارة الگوهای ذهنی هم آفرینی صنعت گردشگری شناسایی کرد که در مجموع حدود 903/76 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. این سه الگوی ذهنی به‌ترتیب توسعه خدمات، ارزش مشتری و سازماندهی نام گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Mental Models of Co-creation Tourism industry: Using Q Methodology

نویسندگان [English]

  • marayam rahmaty 1
  • Reza Radfar 2

1 Asistant Prophesor, Department of Public Management, , Islamic Azad University,Chalus Branch, Chalus, Iran.

2 Professor, Department of industrial Management, Management and Economic Faculty, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the mental patterns of tourism industry co-creation. The present study is a mixed-exploratory study conducted using the Q-methodology. This research was conducted with the participation of ten professors familiar with the subject of the research as well as tourism experts. The discourse space of the present study was collected from a variety of sources and after evaluating and summarizing the discourse space, 39 terms were selected for the sample. Then, after collecting data from Q sorting, this information was analyzed using Q factor analysis. Distribution analysis showed that three distinct mental patterns can be identified among the research participants about mental patterns of tourism industry co-creation that explained about 76.903% of the total variance. These three mental models were named service development, customer value and organization,

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental patterns
  • Tourism
  • co-creation