دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، زمستان 1399 
5. بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان

صفحه 111-140

10.22054/tms.2020.49911.2266

مجید گودرزی؛ محمد علی فیروزی؛ سعید ملکی؛ کریمه کعب عمیر