دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، زمستان 1399 
1. تبیین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در ایران

10.22054/tms.2020.46417.2204

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان


5. بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان

10.22054/tms.2020.49911.2266

مجید گودرزی؛ محمد علی فیروزی؛ سعید ملکی؛ کریمه کعب عمیر