نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات منفی گردشگران بر فرهنگ جامعه میزبان بوده است. پژوهش حاضر ار نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدار شناسی بوده است. جامعه آماری پژوهش افراد بومی روستای ده چشمه بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از شهروندان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند گردآوری شد.به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری(2003) استفاده شد که نتایج نشان دهنده ثبات مقوله های استخراج شده بود. به منظور روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا (2007) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید .نتایج بدست آمده نشان داد پیامدها در چهار گروه وندالیسم فرهنگی، تهاجم فرهنگی از بیرون ، استحاله فرهنگی از درون ، شکل گیری نگرش فرهنگی نا مطلوب به پدیده گردشگری طبقه بندی و دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the negative cultural effects of tourism on the host community (Case study: Deh Cheshmeh village)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sadeghi 1
  • Abbas Ghaedamini Harouni 2

1 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This study aimed to describe and identify The negative effects of tourism on hist society culture based on the, Experiences of Residents of Deh Cheshme village . the method was qualitative based on phenomenological. The population of research were all of Residents of Deh Cheshme village, which includes men and women, and the gat hared data research through in-depth interviews with members of staff that purposive sampling were selected, and were collected. , to indicate the validity of the research subjects. seven-step method for the analysis of information colaizzi - ken -stevic was employed .The results suggest that classified in consequences of destructive Identify The negative effects of tourism on hist society culture factors and Cultural vandalism, cultural invasion from outside, cultural transformation from within, the formation of an undesirable cultural attitude to the phenomenon of tourism in 4 categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural vandalism
  • cultural invasion from outside
  • cultural transformation from within
  • the formation of an undesirable cultural attitude to the phenomenon of tourism
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ ضیائی، محمود و دلشاد، علی.(1391).اصول و فرایند برنامه‌ریزی راهبردی توسعه توریسم، مدل کاربردی: سیستان و بلوچستان.مشهد: انتشارات صحراشرق.
باقرنیا، آذین و احمدیان، رضا.(1393).مبانی گردشگری فرهنگی.تهران: انتشارات تیسا.
بهرامی، رحمت.(1395). تحلیلی بر نقش گردشگری و اثرات آن بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی : مورد مطالعه شهرستان مریوان. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی،11(34)، 22-1.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی.(1386).گردشگری(ماهیت و مفاهیم).چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
جلالیان، حمید؛ نامداری، فریوش و پاشازاده، اصغر.(1394). اثرات گردشگری روستایی بر توسعه روستای هجیج کرمانشاه. فصل‌نامه پژوهشات کاربردی علوم جغرافیایی، 15(36)،36-1.
داس ویل، راجر.(1386). مدیریت جهانگردی: مبانی راهبردها و آثار.ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، چاپ چهارم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
دهشیری، محمدرضا.(1393)بررسی نقش عوامل زمینه‌ای بر اهمیت به توسعه گردشگری بین‌المللی.برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری،3(8)،126-108.
رضوانی، علی‌اصغر.(1387).جغرافیا و صنعت توریسم .انتشارات پیام نور.
سعیده زرآبادی، زهراسادات  و عبدالله، بهار. (1392). ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره‌گیری از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای.معماری و شهرسازی ایران،6(6)، 48-37.
سازمان جهانی جهانگردی.(1379). برنامه‌ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه‌ای.ترجمه بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چاپ اول
 سجادی، اشرف و احمدی،  فاطمه.(1392). ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 8(23)،175-155.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و مراد نژاد، همایون.(1381). توسعه پایدار و توریسم روستایی. ماهنامه اقتصادی جهاد، 251، 68-52.
عطائی، پوریا؛ ایزدی، نسیم و یعقوبی فرانی، احمد.(1395). سازه‌های تعیین‌کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان(مورد مطالعه: روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد). راهبردهای توسعه روستایی 3(1)،125-113.
غضنفر پور، حسین؛ کانداری، محسن و مصطفی پور، نصرت.(1393).جغرافیای گردشگری.چاپ اول، نشر نور علم، تهران.
فلاح، مهدی؛ زارع، بیژن و بردیافر، نیما.(1393). مطالعه سبک زندگی جوانان در شهر تهران. فصلنامه پژوهشات فرهنگی ایران، 7(3)، ص 24-1.
کاظمی، مهدی.(1385). مدیریت گردشگری.چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
کلدی، علیرضا و فلاح مین باشی، فاطمه.(1388). بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها از نظر دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه واحد علوم پژوهشات). پژوهش‌نامه علوم اجتماعی،3(1)، 89-71.
رضوانی، محمدرضا. (1387). توسعه گردشگری روستایی (رویکرد گردشگری پایدار) . دانشگاه انتشارات تهران، تهران.
لومسدون، لس.(1380). بازاریابی گردشگری.ترجمه گوهریان، ابراهیم، انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.
منصوری، علی.(1381).گردشگری و توسعه پایدار.رشد آموزش جغرافیا، دفتر انتشارات کمک‌آموزشی .
میسون، پیتر.(1387).گردشگری(اثرات، برنامه‌ریزی و مدیریت).ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، چاپ اول، انتشارات ترمه.
واحدپور، غلام عباس  و جعفری، مهتاب.(1390).راهبردهای مدیریت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران.فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای،1(1)، 97-83.
الوانی، سید مهدی  و پیروز بخت، معصومه .(1385). فرایند مدیریت جهانگردی.دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
یعقوبی، جواد.(1391). نظرسنجی درباره برخی پیامدهای گردشگری روستایی در مناطق روستایی بخش سلطانیه، استان زنجان. فصلنامه روستا و توسعه، 15(2)، 153-139.
 Anderson, W. (2015). Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(3), 208-224.
Arntzen, J., Sethlhogile, T. & Barnes, J. (2007). Rural livelihood, poverty reeducation and food security in southern Africa CBNRM the Answer. Wshington, DC: international resources Group.
Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches
(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Das Weil, R. (2007). Tourism: How effective management makes the difference. Translated by S.M. A'rabi & D. Izadi, Cultural Research Bureau, Tehran.
Gee, C.Y., & Fayos-Sola, E. (2003). International Tourism: A Global Perspective, Translated by A.Parsayan & S.M. A'rabi, Cultural Research Bureau, Tehran.
Hwang, J., & Lee, S. (2015). The effect of the rural torism policy on non- farm income in South Korea. Tourism management, 46, 501- 513.
Leap, A. (2007). Residents attiudes toward tourism in Bigodi village,Uganda. tourism management, 28(200),876-885.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2007). The sage handbook of qualitative research. Thousands Oaks, CA: Sage.
Mill, R.C., & Morrison, A.M. (.1992) .TheTourism System:an Introductory Text.2nd ed, Prentice Hall,New Jersey.                                                                                               
Patterson I. R. (2006).Growing older: tourism and leisure behavior of older adults. CABI Raj R, & Morpeth N. D. (2007).Religious Conference,6December. 
Pearce, D. (1999). Tourist development. Longman, Harlow.
Rao. S., & Perry. C. (2003). Convergent interviewing to build a theory inunder-researched areas: principles and anexample investigation of Internet usage ininter-firm relationships. Qualitative MarkeResearch: An International Journal, 6(4), 236-247.
Sebele, L. S. (2010). community- based Tourism Ventures, Benefits and challenges:kkama Rhio sanctuary Trusit. Central District, Botswana. Journal of Tourism management,31, 136-146.
Sgroi, F., Di Trapani, A.M., Testa,R., & Tudisca, S.(2014). The ruraltourism as development opportunity or farms. The case of direct sales in sicily. American Journal of Agricultural and Biological Science, 9(93), 407-419.
Shosha, G. A. (2012). Employment of Colaizzi's strategy in descriptive
phenomenology a reflection of a researcher. European Scientific Journal,
8(27), 31-43.
Strauss, A.L. & Corbin, J. (1998). Basic of Qualitative Research (2nd edn). London:SAGE.
Trukhachev, A. (2015). Methodology for evaluating the rural tourism potentials: A tool to ensure sustainable development of rural settlements. Sustainability (Switzerland),7(3), 3052- 3070.
Tufford, L., & Newman, P. (2012). Bracketing in Qualitative Research. Qualitative
Social Work
, 11(1), 80-86.
Wood, P. (2006). Successful Writing for Qualitative Researchers. second edition, Routledge.