تبیین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران معاون وزیر و رئیس موسسه آموزشی عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری وروستایی وزارت کشور

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

4 استاد، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

10.22054/tms.2020.46417.2204

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل موثر در توسعة کارآفرینی گردشگری روستایی انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری 174 نفر ازکارآفرینان و صاحبان کسب و کار در حوزة کارآفرینی گردشگری روستایی کشور بوده که جهت تحلیل از نرم افزار spss و pls جهت مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل میزان تاثیر متغیرهای مستقل مکنون بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی؛ از دید پاسخگویان، بعد بهبود و توجه به ویژگیهای خاص بستر محیطی و ویژگیهای نیروی انسانی روستایی در بین سه بعد کلان دارای بیشترین وزن با اهمیت با 40/0 است و بعد از آن، بعد کلان ساختار نهادی و قانونی مناسب کارآفرینی گردشگری روستایی با وزن با اهمیت 35/0 می باشد و نتایج حاصل از پژوهش، تبیین کنندگی، معناداری مدل مفهومی و روابط آن را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors Affecting the Development of Rural Tourism Entrepreneurship in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Abbasi 1
  • jila Sajjadi 2
  • Ali Abdollahi 3
  • Mohammadtaghi Razavian 4
1 Ph. D in geography and entrepreneurship spatial planning of rural areas. Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti university. Iran.
2 Associate professor of human geography Department, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti university, Tehran. Iran
3 -Assistant professor of Commercial Management Department, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
4 professor of human geography Department, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti university. Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the factors affecting the development of rural tourism entrepreneurship. The research method is descriptive-exploratory and the main tool for data collection is a researcher-made questionnaire. The statistical population consisted of 174 entrepreneurs and business owners in rural tourism entrepreneurship in the country. SPSS and pls software were used for structural equation modeling. Based on the results of the analysis of the effect of the independent variables present on the development of rural tourism entrepreneurship; from the viewpoints of the respondents, the dimension of improvement and attention to the specific environmental context and characteristics of the rural manpower among the three macro dimensions have the highest importance with 0.40 and then From then on, the macro-institutional structure of the Rural Tourism Entrepreneurship with a significance of 0.35 is significant and the results show that the conceptual model and its relationships are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship development
  • Rural Tourism
  • structural equation modeling