نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران معاون وزیر و رئیس موسسه آموزشی عالی علمی و کاربردی مدیریت شهری وروستایی وزارت کشور

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

4 استاد، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل موثر در توسعة کارآفرینی گردشگری روستایی انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری 174 نفر ازکارآفرینان و صاحبان کسب و کار در حوزة کارآفرینی گردشگری روستایی کشور بوده که جهت تحلیل از نرم افزار spss و pls جهت مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل میزان تاثیر متغیرهای مستقل مکنون بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی؛ از دید پاسخگویان، بعد بهبود و توجه به ویژگیهای خاص بستر محیطی و ویژگیهای نیروی انسانی روستایی در بین سه بعد کلان دارای بیشترین وزن با اهمیت با 40/0 است و بعد از آن، بعد کلان ساختار نهادی و قانونی مناسب کارآفرینی گردشگری روستایی با وزن با اهمیت 35/0 می باشد و نتایج حاصل از پژوهش، تبیین کنندگی، معناداری مدل مفهومی و روابط آن را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors Affecting the Development of Rural Tourism Entrepreneurship in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Abbasi 1
  • Jila Sajjadi 2
  • Ali Abdollahi 3
  • Mohammadtaghi Razavian 4

1 Ph. D in geography and Entrepreneurship Spatial Planning of Rural areas. Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti university. Iran.

2 Associate professor of human Geography Department, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran

3 -Assistant professor of Commercial Management Department, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Professor of Human Geography Department, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the factors affecting the development of rural tourism entrepreneurship. The research method is descriptive-exploratory and the main tool for data collection is a researcher-made questionnaire. The statistical population consisted of 174 entrepreneurs and business owners in rural tourism entrepreneurship in the country. SPSS and pls software were used for structural equation modeling. Based on the results of the analysis of the effect of the independent variables present on the development of rural tourism entrepreneurship; from the viewpoints of the respondents, the dimension of improvement and attention to the specific environmental context and characteristics of the rural manpower among the three macro dimensions have the highest importance with 0.40 and then From then on, the macro-institutional structure of the Rural Tourism Entrepreneurship with a significance of 0.35 is significant and the results show that the conceptual model and its relationships are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development
  • Rural Tourism
  • Structural Equation Modeling
امینی. محمدتقی؛ پرهیزگار.محمدمهدی؛ رضوانی. مهران و فرجام. سعید. (1394). طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش‌آفرین (موج چهارم). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 5(1)، 30-19.
باباخانزاده، ادریس و لطفی، صدیقه.(1391). ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 7(20)،
رضوانی، محمدرضا و میرتقیان رودسری، سید محمد.(1397). بررسی انگیزه‌های گردشگری بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی. مجله نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی،11(1)، 282-264.
سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ 1396، قابل‌دسترسی در سایت اینترنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.
سجاسی قیداری، حمداله. (1391). ارائه الگوی توسعه کارآفرینی اکو توریسم در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای دره‌ای اکو توریستی استان تهران. رساله دکترای در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی؛ دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
سجاسی قیداری، حمدالله؛ افتخاری، رکن‌الدین و مهدوی، داوود.(1395). توسعه پایدار کارآفرینی گردشگری. انتشارات سمت.تهران.
شاهسوند اینانلو، سعید. (1396). تحلیل اثرات کارآفرینی گردشگری در بازساخت اقتصاد روستایی . مطالعه موردی: سکونتگاه­های روستایی شهرستان آوج. پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، گرایش  اقتصاد فضا. دانشگاه زنجان.
ضیایی، محمود؛ امین بیدختی، علی‌اکبر و  قربانی،  فاطمه. (1393). ارزیابی ظرفیت جامعه‌ محلی برای توسعه‌ی پایدار گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری .8(24)، 59-88.
ضیایی، محمود؛ عباسی کارجگان، داود؛ کاظمیان، غلامرضا و کروبی، مهدی. (1396). طراحی و تدوین الگوی سه‌بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،12(37)، 24-1.
ضیایی، محمود و عباسی، دیاکو.(1397).چالش‌ها و رویکردهای توسعه‌ی گردشگری پایدار: از نظریه تا عمل . فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. 7(24)، 37-8 .
ضیایی، محمود؛ قادری، اسماعیل و سلطانی، المیرا. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارهای کم کربن در گردشگران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 11(35)، صفحه 40-19.
ضیایی، محمود؛ محمودزاده، سید مجتبی و شاهی، طاهره.(1396) .اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری . نشریه جغرافیا و توسعه، 15(46)، 34-19.
کریمی، اسماعیل. (1395). نقش گردشگری در تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی مناطق روستایی. مطالعه موردی: محور ولیدر شیت- چورزق (شهرستان طارم ). پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد  رشته برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای. دانشگاه زنجان.
کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان. (1391). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران : نشر توتیا. چاپ سوم
لی، جان.(1383) گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری، معصومه سادات صالحی امین، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگان.
ندایی طوسی، سحر .(1393). چارچوب توسعه فضایی به منظور برقراری رقابت‌پذیری مکانی در سطوح بین منطقه‌ای تا کلان‌شهری. رساله دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای . دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
هاشمی، سید سعید و حبیبی، مرضیه.(1395). پهنه‌بندی توان اکو توریسمی منطقه صادق‌آباد بافق، استان یزد. فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه،  5(2)، 85-65.
 Ahmad, N., & Hoffman, H. (2007). A Framework Addressing and Measuring Entrepreneurship. Paris: OECD Entrepreneurship Indicarors Steering Group.
Amato, S., Esposito Vinzi, V., & Tenenhaus, M., (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structuralequation modeling. Oral Communication to PLS Club, HEC School of Management, France.
Audretsch, D. & Feldman, M. (2003). Knowledge Spillovers and the Geography of Innovatio. Handbook of Urban and Regional Economics.
Boschma, R. (2004). Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective. Regional Studies, 38(9), 0110-0104.
Burer, M., & Ustenhagen, R. (2009). Which renewable energy policy is a venture capitalist’s best friend?. Empirical evidence from a survey of international cleantech investors. Journal of Energy Policy.
Fadeeva, Z., & Halme, M., (2001). EMPOST-NET: the emerging paradigm of sustainable tourism: a network perspective, Lund, Sweden: International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University.
Faludi, A. (2004).Spatial planning traditions in Europe: Their role in the ESDP process. International Planning Studies, 9(2),155-172. 
Feldman, M. (2000). Location and Innovation: The New Economic Geography of Innovation. Spillovers and Agglomeration. In G. L. the oxford handbook of
Frear, dean (2008) "The Effect of Change on Management Planning: Applying Chaos Theory", international journal of business and social science,  2(14), 57-60.           
Fuller, D., Buultjens, J., & Cummings, E. (2005). Ecotourism and indigenous micro-enterprise formation in northern Australia opportunities and constraints. Tourism Management, 26(6), 891-904.
Gartner, W. (2003). the language of opportunity, new movements in Entrepreneurship. 24- 103.
Hall, C. M., & Muller, D. K. (Eds.) (2004). Tourism, mobility, and second homes: between elite landscape and common ground,15, Channel View Publications.
Hashemi. S., & Habibi. M.(2016). Zonation of Ecotourism potentials,Case Study: Sadeqabad, Bafgh. Journal of Tourism and Development. 5(2), 65-85.
Hisrich,R., Peters, M., & Dea, S. (2005). Entrepreneurship. Mc Grow Hill, New York.136.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
Isenberg, D. (2011).The entrepreneurship ecosystem Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies strategy as a new paradigm for economy policy: principals for cultivating entrepreneurship. Babson Entrepreneurship Ecosystem project. Bobson Collage.
Mastura, J., Rasoolimanesh, S. M., Tuan, A. & Ku, L. (2015). Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of development of rural highlands. Tourism Management Perspectives, 14, 17–24.
Jafari. J., & Xiao, H. (2016). Encyclopedia of tourism. London: Routledge, 15- 246.
Kalin Hall, M. and Jenkinz, J. M. (1997). Introduction to Tourism Industrial. Translaters: Abbas Ardakanian and Mohammadreza Habibi, Armagan Publisher, Tehran. (in Persian)
Kennedy, H.P. (2004). Enhancing Delphi Research:Method and Results.Advance nurs,45(5), 504-511,
Lee, S.Y., Florida, R. & Acs, Z. (2004). Creativity and Entrepreneurship: A Regional Analysis of New library of congress. cataloging-in-publication data, 4. 1-3.
Lee, J .(2008).Tourism and Development in the Third World. Translate by Abdolraza Eftekhari and Masoome Salehiamin. Trading Publishing Company Publications.
Lundstrom, A., & Stevenson, L. (2005). Entrepreneurship Policy: Theory and Practice. Chapter 2 ISEN International studies in Entrepreneurship, Springer, New York.
Minniti, M., Zacharakis. A., & Spinelli, S. (2007) .Entrepreneurship: The Engine of Growth. journal of business & finance librariship. 14(1).
Naci, P. (2015).Technical Innovations in Cruise Tourism and Results of Sustainability. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 438 – 445.
Nagaraju, L. G., & Chandrashekara, B. (2014).Rural Tourism and Rural Development in India" International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS) 1(6), 42-48.
.
Nielsen, K., & Freire-Gibb, L. (2010). How important is geography for the entrepreneurial profile?, DRUID-DIME Academy Winter 2010 PhD Conference. Denmark: Comwell Rebild Bakker.
Oganisjana, K. (2011). Entrepreneurship as a Dynamic System and the Holistic Approach to Its Development. Industry and Higher Education, 26(3), 207-216.
Olsen, D. H. (2008). Contesting Indentity,pace and sacred site Management at Tempel square in Salt Lake city.Utah. a thesis presented to the university of Waterloo,Ontario,Canada.
Quivy, R., & Campenhoudt, L. (2007). Manuel the research of social sciences. Translate by Abdolhossein Nikgohar.Totia puplication.
Russell, R. & Faulkner, B. (2004). Entrepreneurship, Chaos and the Tourism Area Life Cycle",Annals of Tourism Research31(3), 556-579.
Schumpeter, J. A. (1934).The Theory of Economic Development: An Inquiry in to Profits, Capital Credit, Interest and the Business Cycle}, Harvard Business Press, Cambridge.
Sekerka, L.E., Stimel, D. (2011). How Durable is Sustainable Enterprise? Ecological Sustainability Meets the Reality of Tough Economic Times. Business Horizons, 54(2), 115-124.
Sharma, Faculty of Business , University of the Sunshine Coast ,  B., Pam, D., Jennifer, C., Faculty of Arts and Social Sciences , University of the Sunshine Coast , & Dogan, G.  (2008).Exploring Residents' Perceptions of the Social Impacts of Tourism on the Sunshine Coast, Australia. International Journal of Hospitality & Tourism Administration.
Shen, F., Hughey, K., & Simmons, D. (2008).Connecting Livelihoods Approach and Tourism: A Review of the Literature toward Integrative. Thinking, Lincoln university.
Stevenson, L., & Lundstorm, A. (2005).Entrepreneurship policy, Theory and practice", International studies in Entrepreneurship series,9, New YORK: Springer.
Vala, F. & Bicheril, U. (2004).International Tourism. Translaters: Goharian, M.E. and Ketabchi,M., Tehran University Publication, Tehran. (in Persian)
Verheul, I., Wennekers, S., Audretsch, D., & Thurik, R. (2001). An Eclectic Theory of Entrepreneurship. Tinbergen Institute Discussion Paper for Development Strategies, Max Planck Institute of Economics, Indiana University.
Wanhill, S. (2000). Small and medium tourism enterprises. Annals of Tourism Reserch,27(1),132-147.
World Bank. (2013). Doing Business 2013. Retrieved from http://www.doingbusiness.org
World Economic Forum .(2012). The Global Competitiveness Report 2012–2013., Switzerland, Retrieved from http://www.weforum.org
Zoltan, J. A., & Szerb, I. (2010). The Global Entrepreneurship and Development Index (GEINDEX). Foundations and Trends in Entrepreneurship, 5(5), 341-435.
Figueiredo, E., Kastenholz, E., Eusébio, M. C., Gomes, M. C., Carneiro, M. J., Baptista,  P., & Valente, S. (2011). O Rural Plural–olhar o presente, imaginar o futuro. Castro Verde-Alentejo, 100Firm Formation
Kastenholz, E., Carneiro, M. J., Marques, C. P., & Lima, J. (2012). Understanding and managing the rural tourism experience. The case of a historical village in Portugal. Tourism Management Perspectives, 4(1), 207-214.
Nagaraju, L. G. & Chandrashekara, B. (2014). Rural Tourism and Rural Development in India. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS),1(6), 42-48.