تحلیلی بر تصویر و رفتار سازگار با محیط‌زیست در مقاصد طبیعت‌-پایه (مطالعه‌ی موردی: شهرستان ماسال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران،

2 دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده‌ی برنامه‌ریزی و علوم‌محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده‌ی علوم انسانی واجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22054/tms.2020.48882.2245

چکیده

افزایش رفتارهای مخرب محیط‌زیستی و در پیش‌گرفتن رویکردهای ناسازگار با محیط‌زیست در توسعه‌ی صنعت گردشگری موجب شده است تا مقاصد گردشگری با مشکلات زیست‌محیطی خاصی روبرو شوند. در این تحقیق تأثیر ارتباط با طبیعت و کیفیت محیطی بر تصویر مقصد سازگار با محیط‌زیست و رفتار سازگارگردشگران در شهر ماسال ، بررسی شد. مطالعه‌ی حاضر کاربردی ، توصیفی- تحلیلی است و جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل گردشگران ورودی به شهر ماسال در تابستان 1398 است. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 بوده که بر اساس نمونه گیری هدفمند، پرسشنامه ی تحقیق بین نمونه ها توزیع شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ (831/0) محاسبه شد.تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSSو Lisrel انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد ارتباط با طبیعت و کیفیت محیطی تأثیر معنی‌داری بر تصویر و رفتارسازگار با محیط‌زیست داردوتصویر مقصد سازگار با محیط‌زیست تأثیر معنی‌داری بر رفتار سازگار گردشگران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Image and Environmentally Friendly Behavior in Nature-based Destinations (Case Study: Masal City)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salehi 1
  • Salman Feizi 2
  • Yaser Gholipour 3
1 ,Associate Professor ,Department of Social Sciences, Faculty of Humanities and Social Science, University of Mazandaran, Babolsar,Iran
2 Ph.D ,Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences,Tabriz, Iran,
3 Ph.D Student, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and Social Science, University of Zanjan, Zanjan,Iran
چکیده [English]

Increasing destructive environmental behaviors and adopting environmentally incompatible approaches in the development of the tourism industry have caused environmental problems for tourism destinations. In this study, the effect of relationship with nature and environmental quality on environmentally friendly destination image and tourist behavior in Masal is investigated and analyzed. The study is an applied and descriptive-analytic study and The statistical population of this study includes tourists entering the city of Masal . sample size was 384 using Cochran formula. After determining the samples based on purposive sampling, research questionnaire was distributed among the samples . The validity of the research instrument was calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability was calculated using Cronbach's alpha (0.831). Data were analyzed using SPSS and Lisrel by structural equation modeling.The findings showed the relationship with nature and environmental quality had a significant effect on the image and behavior of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Nature"
  • " Destination"
  • "Responsible"
  • " behavior"
  • " Masal"