دوره و شماره: دوره 15، ویژه نامه کووید 19، پاییز 1399، صفحه 1-293 
1. کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار

صفحه 1-32

10.22054/tms.2020.52637.2324

سلمان علوی؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی