کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار

سلمان علوی؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52637.2324

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای کوید 19 بر گردشگری ورزشی و ارائه راه­کار بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب­نظران رشته مدیریت ورزشی، جامعه­شناسی و گردشگری بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری ...  بیشتر

واکاوی نقش تبلیغات بر نیات رفتاری مشتریان در دوران پسا کرونا در صنعت گردشگری

فاطمه یاوری گهر؛ فرشته منصوری مؤید

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52951.2335

چکیده
  امروزه،تبلیغاتبهعنوانیکی ازابزارهای قابل کنترلبازاریابیتاثیریشگرفبررفتارمصرفکنندگانوچگونگیانتخابآن‌هاداردو بدینترتیب،نقشمهموجایگاهبرجستهایدرارتقایفروشموفقمحصولاتیکسازمانکسبنمودهاست. لذا، محققاندر تحقیقاتخودتلاش می‌نمایندتاامکانبهرهمندیسازمان‌هاازاینراهبردراممکن سازند. همینطور که موج کووید-۱۹ سراسر جهان را می‌پیماید، ...  بیشتر

الگوی ساختاری مدیریت بحران برای بخش عرضه گردشگری ایران؛ نمونه موردی: بحران شیوع ویروس کووید- 19

محمود حسن پور؛ طاهره شاهی؛ داود ارژنگ مهر

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 59-89

https://doi.org/10.22054/tms.2020.53917.2367

چکیده
  با توجه به پیچیدگیهای دنیای امروز، زندگی بشر دائما در معرض بحرانهای متفاوت است.یکی از این بحرانهایی که اخیرا گردشگری را در جهان و ایران دچار چالش کرده، ویروس همه گیر کووید- 19 است.به دنبال توقف فعالیتهای گردشگری، بخش عرضه گردشگری کشور با چالش‌های اساسی روبرو شده است.لذا این پژوهش بر آن است تا به منظور کمک به کسب و کارها برای مقابله با ...  بیشتر

شناسایی راهکارهایی جهت رونق اقامتگاه ها پس از بحران شیوع کوید 19

ندا ترابی فارسانی؛ سید رضا بهادری

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 91-114

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52423.2318

چکیده
  یکی از بحران‌هایی که در سال 2020 گردشگری را تحت تاثیر قرار داده و به ویژه به صنعت مهمان نوازی آسیب جدی وارد کرد بحران سلامت  ناشی از شیوع بیماری (ویروس) کوید 19 (کرونا) است که ضربه اقتصادی بزرگی  به مدت بیش از سه ماه به صنعت هتلداری جهان وارد کرده و باعث تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی در این بخش شده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر اقامتگاههای ...  بیشتر

بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید-19

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ فیروزه فرخیان؛ مریم نقوی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 115-143

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52929.2332

چکیده
  رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران، تابعی از ادراک آنها از مقایسه هزینه­ها و منافع حاصل از گردشگری است. شیوع کووید-19، منجر شد جامعه میزبان به این باور برسد که هزینه­های حضور گردشگران از مزایای آن بیشتر است و این درک، بر رفتار آنها نسبت به حضور گردشگران تأثیر منفی بگذارد. ادراک هزینه، توسط جامعه میزبان، در یک توالی زنجیره­وار، ...  بیشتر

بررسی نقش دلبستگی ایمن در پیش بینی نیات تجربی گردشگران در سفر به مقاصد گردشگری در دوران شیوع ویروس کووید-19

داود قربان زاده؛ احسان عابدی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 145-177

https://doi.org/10.22054/tms.2020.53480.2351

چکیده
  صنعت گردشگری از دیرباز به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین صنایع در مواجه با انواع بحران‌ها شناخته‌شده است. در این میان، بحران‌های مرتبط با سلامتی مانند همه‌گیری‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم تأثیر منفی بر صنعت گردشگری بگذارند. ازاین‌رو، هدف از  پژوهش حاضر بررسی روابط بین ابعاد دلبستگی ایمن ، ابعاد هم خلقی تجربی و نیات تجربی آتی ...  بیشتر

آینده پژوهی با رویکرد سناریونویسی تاثیرات جغرافیای رفتاری بر گردشگری در مواجهه با بیماری‌های واگیردار و COVID-19

محمدرضا امیری فهلیانی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 179-216

https://doi.org/10.22054/tms.2020.53845.2362

چکیده
  پس از گسترش جهانی ویروس کرونا، گردشگران به یکی از ناقلین بیماری کووید 19 تبدیل شدند و در نهایت خود نیز از قربانیان این بیماری شدند. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری، در این مطالعه به دنبال این بودیم تا با رویکرد آینده­پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی جغرافیای رفتاری مؤثر بر وضعیت گردشگری کلان‌شهر شیراز در هنگام مواجهه با بیماری­های واگیردار ...  بیشتر

چالش‌های مدیریت منابع‌انسانی در دوران گذار از بحران‌کرونا و ارائه راهکار در صنعت ‌هتلداری ایران

سلاله شهوازیان؛ فیروزه هاشمی قینانی

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 217-252

https://doi.org/10.22054/tms.2020.53919.2368

چکیده
  شیوع ویروس کرونا باعث توقف چرخ‌های صنعت و تجارت ازجمله صنعت گردشگری و هتلداری شده ‌است. دراین میان بیشترین آسیب متوجه منابع انسانی گردیده و نقش مدیریت منابع انسانی را درمواجهه با این آسیب­ها بسیار برجسته می‌نماید. هدف این پژوهش بررسی چالش‌های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائه راهکار غلبه بر این چالش­ها ...  بیشتر

بازشناسی محرک های موثر بر رقابت پذیری سفر وگردشگری برای دوران پساکرونا (مطالعه موردی: ایران)

مجید اکبری؛ معصومه انصاری

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 253-284

https://doi.org/10.22054/tms.2020.55632.2409

چکیده
  گسترش بیماری کرونا ( یا کووید ۱۹) صنعت گردشگری را بیش از هر صنعت دیگری متأثر کرده است؛  بسته شدن مرزهای خارجی، محدودیت‌های سفر داخلی، لغو پروازها، و تعطیلی اماکن اقامتی و توریستی جملگی به آسیب­های فراوانی در صنعت گردشگری منجر شده­اند. تداوم این روند، تاکنون، میزان رقابت­پذیری اکثر کشورهای جهان برای کسب منابع و مزایای بیشتر ...  بیشتر

نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا؛ شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری

امیرمحمد کلابی؛ سیمین کریمی راد

دوره 15، ویژه نامه کووید 19 ، آذر 1399، صفحه 285-308

https://doi.org/10.22054/tms.2020.52807.2330

چکیده
  شیوع ویروس کووید 19 درجهان و تأثیر آن بر صنعت گردشگری، اهمیت نوسازی استراتژیک کارآفرینانه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در این صنعت امری حیاطی مبدل کرده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پسا کرونا می‌باشد؛ بنابراین از منظر هدف توسعه ای -کاربردی است و رویکردی کیفی و همچنین از منظر گردآوری داده‌ها ...  بیشتر