نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

شیوع ویروس کووید 19 درجهان و تأثیر آن بر صنعت گردشگری، اهمیت نوسازی استراتژیک کارآفرینانه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها در این صنعت امری حیاطی مبدل کرده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پسا کرونا می‌باشد؛ بنابراین از منظر هدف توسعه ای -کاربردی است و رویکردی کیفی و همچنین از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است. این پژوهش در دو فاز صورت گرفته‌که در فاز اول با استفاده از روش فراترکیب 23 مقاله از 142 نمونه مورد بررسی دقیق قرارگرفته و داده‌ها براساس تحلیل محتوا، کدگذاری شده‌است. بر اساس مطالعات انجام شده و داده‌های به دست آمده پروتکل‌های مصاحبه طراحی و با ده نفر از خبرگان در این صنعت انجام شد و با روش کدگذاری باز، محوری مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها: خلاقیت و نوآوری، منابع انسانی، رهبری و قابلیت‌ها و راهکارهایی کاربردی جهت تسهیل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در این دوران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Strategic Renewal in the Post-Corona Era; the Firms of Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Colabi 1
  • Simin Karimirad 2

1 Economy and Management Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 M.A, International Business Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Given to the worldwide spread of Covid19 and it’s impacts on the tourism industry, from the researchers and experts perspective, the entrepreneurial strategic renewal of corporates operating in this industry to continue activities is of essential importance. Current study is a practical qualitative research. The data was collected using descriptive-exploratory method and the study is completed in two phases which in the first phase 23 articles of 142 prototypes were precisely reviewed using meta-synthesis method and the data was coded based on content analysis. According to the studies and the results of the first phase, in the second phase we interviewed 10 experts and managers of tourism firms. The open coding, axial coding and selective coding method were applied for analyzing the collected data. Finally four influential components in strategic renewal including creativity and innovation, leadership, human resources and capabilities were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial strategic renewal
  • strategic entrepreneurship
  • Tourism Industry
  • post-corona
تجارت نیوز(1399). کرونا بر اقتصاد جهان چه تاثیری گذاشته است؟. www.tejaratnews.com/.
تکراسا (1399). اینفوگرافیک: تأثیر ویروس کرونا بر ۳۰ کسب‌وکار آنلاین ایرانی. www.techrasa.com/.
خبرگزاری ایسنا (1399). ۵۳۰۰ میلیارد تومان خسارت کرونا به گردشگری ایران. www.isna.ir/.
شراعی، فاطمه. کلابی، امیرمحمد. خدادادحسینی، سیدحمید (1398). «طراحی مدل توسعۀ پایدار شرکتی: تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزش مشترک». مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(3)، 305-325.
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت. گزارش اقتصادی شاپرک، فروردین (1399). شماره 58.
صفری، سعید. محمدمیرزایی بافقی، ملیحه(1393). «شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد». فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 26 (9)،  149-127.
کلابی، امیرمحمد. زالی، محمدرضا. یدالهی‌فارسی، جهانگیر. رضوانی، مهران (1395). "بافت‌پردازی و  مفهوم‌پردازی نوسازی راهبردی کارآفرینانه" چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 27(3)، 13-30.
وزارت راه و شهرسازی. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران(1399). /www.airport.ir
یاوری گهر، فاطمه. منصوری مؤید، فرشته(1396). «مدیریت بحران در صنعت گردشگری». فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 12، شماره 40، ص 40- 21.
Abu Bakar N., Rosbi S. (2020). “Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry”. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 7(4), 189-193.
Agarwal,  R.,  &  Helfat,  C.  E.  (2009).  “Strategic  renewal  of  organizations”. Organization Science, 20(2), 281-293.
Albert, D., Kreutzer, M. and Lechner, C. (2015), “ Resolving the paradox of interdependency and strategic  renewal  in  activity  systems ”. Academy  of  Management  Review,  40(2), 210-234.
Baden-Fuller,  C.,  &  Volberda,  H.  W.  (1997).  “Strategic  renewal:  How  large complex    organizations    prepare    for    the    future”. International Studies of Management & Organization, 27(2), 95-120.
Basu, S., & Wadhwa, A. (2011). “External venturing and discontinuous strategic renewal: an options perspective”. Product Innovation Management, 1-45.
Baum, T., & Hai, N. T. T. (2020). Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2(1), 1-13.
Burgelman, R.A. (1991), “Intra-organizational ecology of strategy making and organizational adaptation: theory and field research”, Organization Science, Vol. 2 No. 3, pp. 239-62.
Colabi A.M., Khajeheian D. (2018). “ Strategic Renewal in Corporate Entrepreneurship Context: A Multi-case Study”. In: Khajeheian D., Friedrichsen M., Mödinger W. (eds) Competitiveness in Emerging Markets. Contributions to Management Science. Springer, Cham
Corbett A., Covin J.  G., O'Connor G.  C., Tucci C. L. (2013). “Corporate Entrepreneurship:  State‐Of‐The‐Art Research and a Future Research Agenda.” Journal of Product Innovation Management, 30(5), 812-820.
Covin,   J.   G.,   &   Kuratko,   D.   F.   (2008).  “The   concept   of   corporate ntrepreneurship”. Encyclopedia of Technology and Innovation Management.
Espinosa, M. d., & Suanes, A. M. (2011). “Corporate entrepreneurship through joint venture”. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-18.
Floyd,  S.  W.,  Roos,  J.,  Jacobs,  C.  D.,  &  Kellermanns,  F.  W.  (2005). Innovating Strategy Process. Blackwell publishing. 
Glaser,  L.,  Fourné,  S.  P.,  &  Elfring,  T.  (2015).  “Achieving  strategic  renewal: the multi-level influences of top and middle managers’ boundary-spanning”. Small Business Economics, 45(2), 305-327.  
ILO Monitor (2020). COVID-19 and the world of work. Third edition.
International Monetary Fund (IMF). www.imf.org
Ireland R.D. and Webb J.W. (2007) “Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation.” Business Horizons, 50, 49-59.
Järvi K., Khoreva V.(2019). “The role of talent management in strategic renewal”. Employee Relations:The International Journal, 42(1), 75-89.
Jones,  O.,  &  Macpherson,  A.(2006).  “Inter-organizational  learning  and strategic    renewal    in    SMEs:    extending    the    4I    framework”. Long    Range Planning, 39(2), 155-175.
Kallmuenzer A., Kraus S., Peters M.,Steiner J., Cheng C.F.(2019). “Entrepreneurship in tourism firms: A mixed-methods analysis of performance driver configurations”, Tourism Management, 74, 319–330.
Kalyankar M.D., Patil P. (2020). “Impact of Covid-19 Pandemic on the Tourism Sector”. UGC Care Journal, 31(8), 611-617.
Kearney, C., & Morris, M. H. (2015). “Strategic renewal as a mediator of environmental effects on public sector performance”. Small Business Economics, 45(2), 425–445.
Khan,  D.  and  Yasmine  Khan,  L.  (2020). “The  Economic Impact  of  COVID-19  on Developing  Countries”. UGC Care Journal, 31(8), 611-617.
Kwee, Z., and volberda, H. (2011). “The influence of top management team’s corporate governance orientation on strategic renewal trajectories: a longitudinal analysis of royal dutch shell plc, 1907–2004”. journal of management studies, 48, 984–1014.
Logemann, M., Cornelissen, J., & Piekkari, R. (2018). “The sense of it all:  Framing  and  narratives  in  sense  giving  about  a  strategic  change”, Long  Range  Planning.  In  Press,  https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.10.002.
Lumpkin,  G.  T.,  Cogliser,  C.  C.,  &  Schneider,  D.  R.  (2009). “ Understanding  and Measuring      Autonomy:      An      Entrepreneurial      Orientation      Perspective. ” Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 47–69.
Mazzei, M.J.(2018).  “Strategic entrepreneurship: Content, process, context, and outcomes”. Int Entrep Manag J 14, 657–670.
Mielcarek, P. (2018). "The strategic renewal process–the challenge of creating and capturing value" Nauki o Zarzadzaniu23(4):28-34.
Morris, M. H., D. F. Kuratko, & Covin, J. C., (2010) .  “Corporate   Entrepreneurship and Innovation”. South-Western/Thomson   Publishers.
Rascão J.P. (2015). “ Strategic Management and Entrepreneurship”. International Journal of Strategic Decision Sciences, 11(1), 35-55.
Ristyanti R., Widjaja A.(2019). “The Strategic Entrepreneurship Impact of  Performance on Indonesian E-Commerce”. Proceedings of the 1st Sampoerna University-AFBE International Conference, SU-AFBE 2018, Jakarta Indonesia.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research: Springer Publishing Company. 
Schmitt A., Raisch S., Volberda H.M.(2018). “Strategic Renewal: Past Research, Theoretical Tensions and Future Challenges”. International Journal of Management Reviews, Vol. 20, 81–98.
Schumpeter J.(1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers
Senge,  P.  (1990).  The  Fifth  Discipline:  The  art  and  practice  of  learning organization. New York: Doubleday Dell.
Simsek,  Z.,  &  Heavey,  C.  (2011).  “The  Mediating  role  of  knowledge-based capital for corporate entrepreneurship effects on preformance: A Study of small to medium-size firms”. Strategic Entrepreneurship Journal, 81–100.
Strielkowski, W. (2020) “International Tourism and COVID-19: Recovery Strategies for Tourism Organisations”. Preprints
Tuncdogan  A., Lindgreen A., Volberda H., Bosch F.(2019). Strategic Renewal. Core Concepts, Antecedents, and Micro Foundations. Routledge Studies in Innovation, Organizations and Technology.
Turner,  S.  F.,  Mitchell,  W.,  &  Bettis,  R.  A.    (2007).  “Strategic  Renewal  via Generational Product Innovation: The Impact of Market Concentration on Firms’ Responsiveness to Competitive and Complementary External Events”.
UNWTO (2020), “An inclusive response for vulnerable groups”, available at: www.unwto.org/covid-19- inclusive-response-vulnerable-groups
Wen, J., Kozak, M., Yang, S., & Liu, F. (2020). COVID-19: potential effects on Chinese citizens’ lifestyle and travel. Tourism Review.1-26.
Withers M.C.,  Ireland R.D., Miller D., Harrison J.S., Boss D.S. (2018). “Competitive Landscape Shifts: The Influence of Strategic Entrepreneurship on Shifts in Market Commonality”.  Academy of Management Review, Vol. 43, No. 3.
World Health Organization (WHO). Reports of Covid-19(2020). www.who.int
World Tourism Organization. United nations(UNWTO) Reports(2020). www.unwto.org
World Trade Organization(WTO). Reports(2020). www.wto.org
Wu Y, Ching-Sung Chen, Yu-Jiun Chan (2020). “The outbreak of COVID-19:  An overview”. Journal of the Chinese Medical Association, 83(3), 217-220.