دوره و شماره: دوره 15، شماره 51 - شماره پیاپی 15، پاییز 1399 
11. رهنمودی جهت ارائه الگوی توسعه گردشگری ایران با تکنیک نگاشت ادراکی فازی

صفحه 307-327

10.22054/tms.2020.26936.1815

میرمحمد اسعدی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ جمیله قاسملوی سلطان آباد