برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی با استفاده از ماتریس سوات – و تکنیک تاپسیس- فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت جهانگردی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرا

10.22054/tms.2020.17137.1480

چکیده

در حال حاضر، توسعه گردشگری پزشکی یکی از منابع کسب درآمد به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه است. هرگونه توسعه گردشگری بدون دقت نظر و تدوین و انجام اقدامات پیشگیرانه در قالب برنامه‌ریزی راهبردی و کنترل مستمر، اثرات منفی و جبران‌ناپذیری در ابعاد مختلفی بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت گردشگری پزشکی شهر شیراز به‌منظور ارائه استراتژی‌های مناسب در جهت توسعه مناسب و همه‌جانبه است. روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از روش‌های پیمایشی و توصیفی – تحلیلی است. تعداد 80 نفر از گردشگران پزشکی و 20 نفر از کارشناسان حوزه‌های پزشکی و گردشگری به‌عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه‌ها قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری‌شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم و مراحل محاسباتی آن با شیوه تصمیم‌گیری تاپسیس- فازی انجام شد. تحلیل یافته‌ها نشان داد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات گروه‌های نمونه، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of medical tourism using the SWOT Matrix - Fuzzy Topsis Technique

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karoubi 1
  • Sasan Ahmadi 2
1 Associate Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 MSc, Tourism Management, Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Today, developing Medical tourism especially for developing countries is one of the sources of income. If any development in the body of tourism not within the strategic planning framework, and which does not consist of continuous control and preventive actions, will, in different dimensions, meet negative and irrecoverable impacts. Hence, the present study is to examine the position of medical tourism in Shiraz in order to formulate appropriate strategies for proper and comprehensive development. This research method is a combination of surveys and descriptive-analytics. 80 medical tourists and 20 medical tourism experts were selected as a random sample, and, for samples, strategic factors through questionnaires were distributed. Data collected were set in the framework of the Strategic SWOT model, and computational steps were computed using decision-making method based on Fuzzy-TOPSIS. Analysis of findings showed that according to the focus of the first, second, and third strategy obtained from combining Comments of sample groups, focus strategy to action is an aggressive one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Tourism
  • Shiraz City
  • swot strategy model
  • Multi-Criteria Decision Making
حقیقی کفاش، محمد؛ ضیایی، محمود و جعفری، قاسم(1388).اولویت‌بندیعواملمربوطبهتوسعهگردشگری ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 12-11.
پورطاهری، مهدی (1390)، کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در جغرافیا. تهران: انتشارات سمت.
جباری، علیرضا (1387). مدل‌سازی گردشگری سلامت ایران، پایان‌نامه دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی منتشرنشده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی.
 طباطبایی نسب، محمد؛ نوری، ابوالفضل؛ حشمتی، فرزانه؛ محمدنوری، زهره(1393). گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 9، شماره 26، تابستان 1393،  صفحه 82 -60.
دیوید فرد آر، (1383)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ ششم. انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دلگشایی، بهرام، رواقی و ابوالحسنی(1391). ارزیابیعملکردگردشگریدرمانیدرتهرانازدیدگاهارائه‌کنندگانخدمات" نشریه بیمارستان،  شماره 40.
صدرممتاز، ناصر؛ آقارحیمی، زهرا (1389). صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه. مدیریت اطلاعات سلامت (ویژه‌نامه):516-524.
گلکار، کورش(1384). مناسب‌سازی تکنیک تحلیلی سوات برای کاربرد در طراحی شهری، مجله صفه، سال یازدهم، شماره 41.
مرادی، مسیحی (1384). برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران.
مروتی شریف آبادی، علی؛ اسدیان اردکانی، فائزه(1393). ارائه‌ی مدل توسعه‌ی گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در استان یزد. فصلنامه مدیریت سلامت.; ۱۷ (۵۵): ۷۳-۸۸.                                                                                       
هریسون، جفری و جان کارون (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، چاپ اول، انتشارات هیأت، تهران.
Awadzi, W., & Panda, D. (2006). Medical tourism: globalization and the marketing of medical services. Consortium Journal of Hospitality and Tourism, 11(1), 75-81.
Bovier, P. A. (2008): Medical tourism: a new kind of traveler? Rev Med Suisse, 4(157):1196-8, 1196-201.
Carrera, P., Bridges, J. (2008). Health and medicaltourism: what they mean and imply for health care systems. In: Merz F, Editor. Wachstumsmotor Gesundheit: Die Zukunft unseres Gesundheitswesens. New York: Hanser Verlag;.p. 15.
Connell, John.(2011). Medical Tourism" CAB International Travel and hospitality industry set to tap into Asia's.
ErfanNia, M.(2010). Comparative study of information systems in selected countries and provide a solution for medical tourism in Iran [dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences.
Garcia-Altes, A. (2006). The development of health tourism services. Annals of Tourism Research, 32(1), 262-266.
Gonzales, A., Brenzel, L., Sancho, J. (2001). Health tourism and related services: Caribbean development and international trade. Jamaica: Regional Negotiating Machinery; 2001
Gupta, P. (2007). Medical tourism in Asia. Luncet; 369(9574): 1691.
Harahsheh, S. (2002). Curative tourism in Jordan and its potential development, [Thesis] Bournemouth: Bournemouth University.
Kazemi, Z. (2007). Study of effective factors for attracting medical tourist in Iran, [Thesis] Lulea: Lulea University of Technology.
Mojarradi, Z., Amouzegar, S., Beikzadeh, S., Milani M., Izanloo, A., & Khoramehr, Gh.(2014). Health Tourism Inclined Toward Obtaining Accreditation, Razavi International Journal of Medicine, 2 (4).
Ramirez de Arellano, A. B. (2007): Patients without borders: the emergence of medical tourism. Int J Health Serv, 37(1), 193-8.
Shishupal Singh B (2011): Opportunities & challenges of medical and health tourism – creating a brand of alternative tourism in india. IJMT, 19(2).
Tan, K. B. H. (2007). Aesthetic medicine: a health regulator’s perspective. Clinical.
Burkett, L. (2007). Medical tourism: concerns, benefits, and the American perspective. Journal of Legal Medicine, 28, 223-245.