شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی خورهای شرق تنگه هرمز به منظورتوسعه پایدار گردشگری (از میناب تا جاسک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی-دانشکده جغرافیا-دانشگاه تهران-شهر تهران- کشور ایران

2 جغرافیای طبیعی- جغرافیا- تهران- تهران -ایران

3 گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا-دانشگاه تهران- شهر تهران- کشور ایران

4 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش

10.22054/tms.2020.40863.2112

چکیده

گردشگری، یکی از بهترین بخش‌های موقعیت‌یابی اقتصادی است که می‌تواند رشد اقتصادی و اجتماعی را در مقصد به وجود آورد. در پژوهش حاضر، خورهای شرق تنگه هرمز از نظر توسعه گردشگری ارزیابی شده است. ابتدا با پیمایش میدانی و تکنیک‌های سنجش از دور NDVI و NDWI موقعیت شناسایی شد. سپس با استفاده از دو مدل کوبالیکوا و بریل­ها اقدام به ارزیابی قابلیت توسعه گردشگری خورها شد. نتایج نشان داد که در روش بریل‌ها سایت خور آذینی با کسب 870 امتیاز از کل امتیاز ارزش‌ها در رتبه اول قرار دارد. سایت­ تیاب با امتیاز 840، کلاهی 665، لوران 660 و کرگان با 560 در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نتایج مدل کوبالیکوا نیز نشان داد که خور آذینی با 12 امتیاز بیشترین امتیاز و تیاب با 5/11، کلاهی با 75/8، لوران با 25/8 و کرگان با 25/5 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, assessment and ranking of estuaries in the eastern of the Strait of Hormuz for sustainable tourism development (From Minab to Jask)

نویسندگان [English]

  • ebrahim moghimi 1
  • mehran maghsoudi 2
  • Mojtaba Yamani 3
  • Yaser Hassanzadeh 4
1 Natural geography-geography-Tehran-Tehran-Iran
2 Natural geography-geography-Tehran-Tehran-Iran
3 Natural geography-geography-Tehran-Tehran-Iran
4 Ph.D.student of geomorphogogy,University of Tehran, Kish International
چکیده [English]

Tourism is one of the best parts of economic positioning that can generate economic growth and develop social one in the destination. In the present research, estuaries in the eastern part of Hormuz Strait were evaluated from the perspective of tourism development. First, the location of estuaries was identified by fieldwork and NDVI and NDWI remote sensing techniques. using two methods, Kubalíková and Brilha, evaluating tourism development potential in estuaries was carried out.  In the Brilha method, The results showed that Azini estuary with 870 points from total points of values has the first rank. Tiyab site with 840, kolahi with 665, Louran with 660, and Kargan with 560 points were in the next ranks. Also, the results of the Kubalíková method showed that Azini estuary with 12 points was in the highest rank, and Tiyab with 11.5, kolahi with 8/75, Louran with 25/8, and Kargan with 5/25 points were in the next ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism"
  • "Estuary"
  • "Capability evaluation"
  • "East of Strait of Hormuz"
 اداره کل محیط حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان (1394). اطلاعات تالاب‌های بین‌المللی استان هرمزگان، دبیرخانه مدیریت زیست بومی تالاب‌ها، 33-1.
 بدری کللو. نازنین، جدیدی. رضا، امری کاظمی. علیرضا (1396). ژئوپارک رهیافتی نوین در آمایش سرزمین تهران، جوان امروز، صفحه149.
 برد. اریک (1392). ترجمه یمانی. مجتبی و محمدنژاد. وحید، ژئومورفولوژی ساحلی، موسسه انتشارت دانشگاه تهران، صفحه562.
 حیدری. تقی، رشیدی. اصغر، حصاری. ابراهیم، تولایی. سمین (1392). ارزیابی قابلیت‌های گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 8(21)، 59-27.
 رجائی. سید عباس، نگهبان. سعید، حسام. مهدی (1393). ارزیابی اکو توریستی خورهای ساحلی خلیج‌فارس (نمونه موردی خورتیاب و گیاهی)، دهمین همایش ملی علمی – پژوهشی خلیج فارس، 244-227.
 علی حمزه. ماندانا، دهقانی. محسن، دانه کار. افشین (1386). بررسى وضعیت زیست‌محیطی خور های بندرعباس؛ الزامات بیشتر براى حفاظت خورها، بندر و دریا، 12،116-119.
 کریمی. سجاد، زمانی. رقیه (1390). گردشگری دریایی و توسعه صنعت گردشگری در خلیج فارس، فصل‌نامه گردشگری و چشم انداز آینده، 1، 135-127.
 مختاری، داود (1394). ژئوتوریسم، انتشارات دانشگاه تبریز، صفحه424.
 مقصودی. مهران (1382). نقش لندفرم های ساحلی در توسعه صنعت گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری 2،131-117.
 مقصودی. مهران، عرب عامری. علیرضا (1396). ارزیابی کمّی ژئوسایت های نمکی استان سمنان با روش‌های بریلها و پرالونگ با تأکید بر ژئوسایت های غرب استان،پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 49(2)، 258-241.
 مقصودی. مهران، گنجائیان. حمید، فریدونی کردستانی. مژده، ابراهیمی. عطرین (1397). ارزیابی و پهنه‌بندی مناطق مستعد توسعه ژئوسایت‌ها در شهرستان مریوان با استفاده از روش‌های جم، فاسیلوس و کوبالیکوا، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی – پژوهشی15(57)، 68-49.
 مقیمی. ابراهیم، نگهبان. سعید (1390). بررسی ویژگی‌های اکوژئومورفولوژیکی تالاب‌های ساحلی (نمونه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب در تنگه هرمز)، دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، زنجان شرکت آب منطقه‌ای زنجان، 16-1.
 مهدوی. رسول، ذاکری گورزانگی. علی، رضایی. محمدرضا (1395). شناسایی ظرفیت‌ها و تهدیدهای محیطی تالاب‌های شهرستان میناب به‌منظور مدیریت و توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل‌های EP و SWOT، جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)،7(1)، زمستان 1395، 160-149.
 نوحه‌گر. احمد، یمانی. مجتبی (1385). ژئومورفولوژی ساحلی شرق تنگه هرمز، بندرعباس، انتشارات دانشگاه هرمزگان، صفحه250.
 یمانی. مجتبی، رحیمی هرآبادی. سعید، گودرزی مهر. سعید (1390). بررسی تغییرات دوره‌ای خط ساحلی شرق تنگه هرمز با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور، پژوهش‌های فرسایش محیطی 4، 21-7.
 یمانی. مجتبی (1378). اثرات آب دریای عمان در تشکیل و تکامل تالاب‌های جزر و مدی، پژوهش‌های جغرافیایی، 37، 34-19.
 Brilha, J. (2015). Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review, Geoheritage, 8, pp119–134.
 Felicity, P. Linda, L. L. (2017). The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism, SAGE Publications, pp 135-136
 Gračan, D. Zadel, Z. & Vlahušić. Ž. (2016). Beaches destination management – case study Penninsula Pelješac, Scientific Journal of Maritime Research, 30, pp75-81.
 Ghosh, P.K, & Datta, D. (2012), Coastal tourism and beach sustainability – An assessment of community perceptions in Kovalam, India, Geografia OnlineTM Malaysia Journal of Society and Spac, 8(7), pp 75 – 87.
 Ginting, N. Vinky Rahman, N. & Sembiring, G. (2017), Tourism Development Based on Geopark in Bakkara Caldera, 1st Annual Applied Science and Engineering Conference, IOP Publishing, Materials Science and Engineering, 180, pp 1-6.
 Guo, L.C. Wegen, M.V. Roelvink, J.A. & He, Q. (2014), The role of river flow and tidal asymmetry on 1-D estuarine morphodynamics, J, Geophys, Res, Earth Surf, 119, pp 2315–2334.
 Grunewald, R. (2006), Assessment of damages fromrecreational activities on coastal dunes of the southern Baltic Sea,Coast, 22, pp1145–1157.
 Hosseinzadeh, M.M. Khaleghi, S. Zahmatkesh Maromi, H. & Sadough, S. H. (2018). Geomorphosite assesment in Qeshm Geopark (Iran), Tourism: An International Interdisciplinary Journal,66(4),428 – 442.
 Jackson, N.L. & Nordstrom, K. F. (2011). Aeolian sediment transport and landforms inmanaged coastal systems: a review, Aeolian Res, 3, pp181–196.
 János, S. Ésik, Z. Soos. I, & Novak, T. (2018). Methodological review of geosite inventory and assessment work in the light of protection, sustainability and the development of geotourism, Földtani Közlöny, pp143–160.
 Jędrzejczak, M. F. (2004). The modern tourist’s perception of the beach: Is the sandy beach a place of conflict between tourism and biodiversity?,Coastline Reports, 2, 109 – 119.
 Kubalíková, L. (2013). Geomorphosite assesment for geotourism purposes, Czech Journal of Tourism, 2(2), pp 80-104.
 Maghsoudi, M. Moradi, A. Moradipour, F. & Nezammahalleh M. A. (2019). Geotourism Development in World Heritage of the Lut Desert, Springer, Geoheritage,Volume 11, Issue 2, pp 501–516.
 Mcfeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7), pp 1425-1432.
 Nordstrom, K. F. (1994). Beaches and dunes of human-altered coasts, Prog, Phys Geogr,18(4), pp 497–516.
 Rasuly, A., Naghdifar, R., & Rasoli, M. (2010). Monitoring of Caspian Sea Coastline Changes Using Objec Oriented Techniques, Procedia Environmental Sciences, 2, pp 416-426.
 Sharif, N. M. D., & Lonik, K. A. T. (2014). Entrepreneurship as a Catalyst for Rural Tourism Development, EDP Sciences, 01087, pp1-8.
 UNWTO, (2017). Annual report, PP 27-37.
 Valero, N.F, Calvento, L.H, & Cordero A.I. H. (2017). Human impacts quantification on the coastal landforms of Gran Canaria Island (Canary Islands), Geomorphology, 286, pp 58–67.
 Xie, D. Pan, C. Shu, G. & Wang Z.B. (2018). Morphodynamics of the Qiantang Estuary, China: Controls of river flood events and tidal bores, Marine Geology, 406, pp 27–33.
 Zadel, Z. (2016), Beaches in the Function of Primary Resource of theBeach Tourism Product, Pomorski zbornik,51, pp 117-130.