ارزیابی تقاضای گردشگری در مجموعه های تاریخی آسیب دیده:مورد مطالعه: ارگ بم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان

3 مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

10.22054/tms.2020.29232.1847

چکیده

رشد تقاضای سفر به جاذبه­هایی که به دلایل طبیعی و انسانی تخریب شده­اند، نوع جدیدی از گردشگری را در دنیای امروز رقم زده است. به باور صاحب‌نظران، توسعه گردشگری در این قبیل سایت­ها می­تواند در بازسازی آن‌ها مؤثر ­باشد. در این راستا، توجه به ویژگی­های تقاضا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم گردشگری، دارای اهمیت بسیاری است. بر همین اساس، در این پژوهش بررسی ویژگی­های تقاضا در مجموعه تاریخی­ زلزله‌زده ارگ بم (یکی از سایت­های فرهنگی ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو) بعد از بازسازی سایت، موردتوجه قرار گرفته است. جامعه آماری را گردشگرانی تشکیل دادند که در سه ماه اول سال 1396، از ارگ بم بازدید کرده­اند که طبق جدول مورگان و بررسی­های آماری، تعداد 200 نفر به‌عنوان نمونه برآورد شده­اند و پرسشنامه، به روش تصادفی ساده در اختیار آن‌ها گذاشته شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها و به‌منظور مدل­سازی معادلات تحلیل مسیر و انجام آزمون­های آماری از دو نرم­افزار SPSS 22 و AMOS، استفاده شده است. نتایج پژوهش بر وجود رابطه معنادار بین ویژگی­های جمعیتی تقاضا (سن، جنسیت و سطح تحصیلات) و انگیزه گردشگران، رابطه مثبت و معنادار بین ویژگی­های رفتاری تقاضا (انگیزه، هدف و تعداد دفعات سفر) و رضایت­مندی گردشگران، عدم رابطه معنادار بین رضایت­مندی گردشگران و وفاداری آنان، تأثیر مثبت و معنادار تصویر ذهنی مقصد (مثبت و منفی) بر انگیزه گردشگران و نیز عدم تأثیر معنادار تصویر ذهنی مقصد (مثبت و منفی) بر رضایت­مندی و وفاداری گردشگران، اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of tourist demand in disaster sites case study:Arg-e Bam

نویسندگان [English]

  • zohre kiani feizabadi 2
  • Azam nejaddehbakri 3
2 tourism management department. tourism faculty. semnan university
3 tourism management, faculty of tourism, semnan Uni
چکیده [English]

Today, the growing demand for traveling to attractions disastered by natural and human disasters has created a new type of tourism. According to tourism industry activists and planners, tourism development in these sites could be effective in recovering them. Hence, paying attention to demand, as an important part of the tourism system, attributes are important. Accordingly, in this article, assessing demand attributes on the after-the-earthquake Arg-e Bam (one of the cultural properties inscribed on the UNESCO World Heritage List) after recovering was considered. the present research in terms of purpose is an applied one and the methodology in which used is a descriptive-survey one. The statistical population of the study consists of visitors who visited Arg-e Bam during the first three months of 1396; According to the Morgan table and statistical surveys, 200 individuals were estimated as samples by the simple random sampling. The measuring tools SPSS 22 and AMOS software have been used for analyzing the research data, modelizing path analysis equations, and doing statistical tests. The research results show that there is a significant relationship between demographic attributes of demand (age, gender, and education level) and motivation of visitors; there is a positive and significant relationship between behavioral attributes of demand (motivation, purpose, and number of trips) and satisfaction of visitors, also there is no significant relationship between visitors’ satisfaction and their loyalty, and significantly positive effect of the destination image (positive and negative) on the motivation of the visitors, and no significant effect of the destination image (positive and negative) on visitors’ satisfaction and loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disaster Tourism
  • Destination Image
  • satisfaction
  • Loyalty
ابراهیم­پور، حبیب، سیدنقوی، میرعلی و یعقوبی، نورمحمد. (1390). عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل. فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 14، 72-69.
پیرس، فیلیپ.(2005). رفتار گردشگر. ترجمه حمید ضرغام بروجنی. (1391)، تهران: مهکامه.
جهانیان، بهنمیری. (1394). حمایت ساکنان محلی از توسعه گردشگری: نقش تصویر مقصد ساکنان محلی و اثرات ادراک‌شده گردشگران (موردمطالعه: شهر بابلسر). پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان.
دهدشتی، شاهرخ و فیاضی، مرتضی. (1390)، مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، تهران: مهکامه.
کاظمی، مهدی. (1387)، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه­ گردشگری چابهار. جغرافیا و توسعه، شماره 12.
غفاری، محمد؛ رضایی دولت آبادی، حسین و دهقانی اناری، فرشید. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد. مدیریت فرهنگ‌سازمانی. دوره 12، شماره 3. پاییز 93، 568-551.
کروبی، مهدی؛ وفایی، امیرعباس و سیدی، پیمان. (1396). عوامل مؤثر بر رضایت کلی با نقش میانجی ارزش ویژه برند مقصد گردشگری. فصلنامه گردشگری و توسعه. شماره 10، بهار 96، 22-1.
محمدیان، رحیمه. (1391). بررسی تاریخچه ارگ قدیم بم. پایان­نامه کارشناسی ارشد ایران‌شناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه شیراز.
نگارش، حسین و پودینه، محمدرضا. (2010)، سونامی و احتمال وقوع آن در ایران. برنامه­ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار. چهارمین کنگره بین­المللی جغرافیدانان جهان اسلام. زاهدان، فروردین 89.
نصرالهی، عبداله. (1390). میراث فرهنگی جهانی. سمنان: آبرخ.
وای گی، چاک. (1386). جهانگردی در چشم‌انداز جامع. ترجمه‌ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
وثوقی، لیلا و خانی، فضیله. (1395). مروری بر مبانی، رویکردها و مدل­های برنامه­ریزی گردشگری. تهران: مهکامه.
ولاشجردی فراهانی، راضیه. (1391). برنامه­ریزی توسعه گردشگری با رویکرد تحلیلی عرضه و تقاضا (مطالعه موردی: شهرستان محلات). پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی توریسم. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
همتی، رضا و داود، زهرانی. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر رضامندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به مثابه برند گردشگری. مجله­ برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. شماره­ 10، .204-188.
Chen, C. F. and Tsai, D. C. (2007). How destination image and evaluate factors affect behavioral intentions?. Tourism Management, 28, 1115-1122.
Ghaderi, Z., Saboori, B. & Khoshkam, M. (2016). Does security matter in tourism demand?. Current Issues in Tourism, 20, 552-565.
Lee, S. & Bai, B. (2015). Influence of popular culture on special interest tourists' destination image. Tourism Management, 52, 161-169.
Luzzi, G. & Fluckiger, Y. (2003). An econometric estimation of the demand for tourism: the case of Switzerland. Pacific economic review, 8(3), 289–303.
Mill, R. C., and Morrison, A. M. (1992). The Tourism System: an Introductory Text. New Jersey. Annals of tourism research, 13, 143-146.
Miller, D.S. (2008)."Disaster tourism and disaster landscape attractions after Hurricane Katrina An auto-ethnographic journey", International Journal of Culture. Tourism and Hospitality Research, 2(2), 115–131.
Nagai, N. (2012). Disaster Tourism The Role of Tourism in Post-Disaster Period of Great East Japan Earthquake. Master of arts in development studies. International Intitute of Social Studies. Japan.
Parisi, F., Augenti, N. (2013). Earthquake damages to cultural heritage constructions and simplified assessment of artworks. Engineering Failure Analysis, 34, 735–760.
Podoshen, J.S. (2013). Dark tourism motivations: Simulation, emotional contagion and topographic comparison. Tourism Management, 35, 263-271.
Rucinska, D. (2016). Natural Disaster Tourism as a Type of Dark Tourism. International Journal of Social. Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering , 10(5), 1458-141462
Song, H., Van der Veen, R., Li, G. & Chen, J. L. (2012). The Hong Kong tourist satisfaction index. Annals of Tourism Research, 39, 459-479.
Tang, Y. (2013). Travel Motivation, Destination Image and Visitor Satisfaction of International Tourists After the 2008 Wenchuan Earthquake. Asia Pacific Journal of Tourism Research. 1258-1277.
Wang, H.Y. (2015). Determinants hindering the intention of tourists to visit disaster-hit destinations. Current Issues in Tourism, 20. Issue 5. 459-479.
Yan, B.J., Zhang, J., Zhang, H.L., Lu, S.J. & Guo, Y.R. (2016). Investigating the motivation-experience relationship in a dark tourism space: A case study of the Beichuan earthquake relics, China. Tourism Management, 53, 108-121.