رهنمودی جهت ارائه الگوی توسعه گردشگری ایران با تکنیک نگاشت ادراکی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت، علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

10.22054/tms.2020.26936.1815

چکیده

صنعت توریسم، یکی از مهم‌ترین پدیده‌های قرن حاضر است که در آینده‌ای بسیار نزدیک، اولین صنعت مهم جهان محسوب خواهد شد. این صنعت، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. با توجه به موضوع اصلی اقتصاد کشور ایران یعنی کاهش درآمدهای نفتی و اتکا به اقتصاد مقاومتی، می‌توان مقایسه‌ای بین کشور ایران و ترکیه و مالزی انجام داد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی-توصیفی و از نوع پیمایشی است که جامعه‌ی آماری آن خبرگانی از اساتید دانشگاه و سازمان گردشگری بوده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تکنیک نگاشت شناختی فازی (FCM) بوده است. بر اساس مدل نهایی، تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل بر مجموع سیستم عبارت‌اند از: تدوین سند توسعه ملی گردشگری ایران، افزایش امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری در گردشگری، بهبود روابط بین‌المللی، احیاء و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، توسعه گردشگری داخلی، تغییر ساختار سازمان گردشگری و تبدیل آن به سطح وزارتخانه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed model for tourism development in Iran, (case study: Turkey and Malaysia) by FCM (Fuzzy Cognitive Mapping)

نویسندگان [English]

  • Jamileh Ghasemloi Soltanabad 1
  • mir mohamad asadi 2
  • Seyed Habibolah Mirghafoori 3
1 Management, Humanities, Science and Art University, Yazd, Iran
2 faculty of Science and Art University
3 faculty of Science and Art University
چکیده [English]

The tourism industry is one of the most important phenomena in the current century, which, in the near future, could be the first and most important industry in the world. Influencing economy, this industry is an important factor to promote social and cultural purposes. Considering Iran’s main economic problem, namely the reduction of oil revenues and reliance on the resistive economy, a comparison can be made among Iran, Turkey, and Malaysia. The present study in terms of purpose is applied-descriptive research and from the prospect of type is surveys, and the statistical population was expert_ university professors, tourism organization members, and agency managers; the method used for analyzing data was FCM (Fuzzy Cognitive Mapping). Based on the final model, the most influencing and influenced factors were as follows: Formulating a National tourism development plan in Iran, increasing capital and investment security in the tourism industry, improving international relations, recovering tourism infrastructures, developing domestic tourism, turning the structure of tourism organization into a ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • benchmark
  • Tourism Development
  • advanced countries
  • Tourism Industry
  • FCM
آرمان‌مهر، مسلم؛ جهانشاهی، حسن؛ قاضی‌زاده فرد، سیدضیاء‍‌الدین؛ تربتی، امیر و رحیمی‌پور، محمد (1391). شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت حوزه آموزش در مراکز آموزش عالی با استفاده از نگاشت‌ ادراکی فازی، فصلنامه راهبردهای آموزش، 5(4)، 267-253.
ال. ادگل‌سر، دیوید؛ دل‌ماستروآلن، ماریا؛ گینگر، اسمیت و آر. سوانسون، جیسون (1392). خط‌مشی ‌گذاری در صنعت گردشگری: دیروز، امروز، فردا، ترجمه حمید ضرغام بروجنی و مرتضی بذرافشان، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ایمانی‌خوشخو، محمدحسین؛ علیزاده، ولی‌اله و سلیمانی، احمدرضا (1395). تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با مدل گردش پولی، نشریه گردشگری علم و فرهنگ،4(7)، 2-3.
جمعه‌پور، محمود (1381). دستیابی به توسعه پایدار انسانی با محور گسترش صنعت، مقالات همایش بین‌المللی رویکرد فرهنگی به جغرافیا، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.
حیدری چیانه، رحیم و قاسمی، وحید (1393). بررسی تطبیقی سیاست‌های توسعه گردشگری در ایران و ترکیه با تأکید بر روابط اجتماعی بین جامعه میزبان و مهمان، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار.
خاکی، غلامرضا (1384). روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه ‌نویسی، تهران، انتشارات بازتاب.
خیام باشی، سهیل (1392). بررسی تطبیقی صنعت گردشگری ایران و مالزی، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار، دانشکده شهید مفتح همدان.
رحیم‌پور، علی (1390). مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین، مقررات و تسهیلات حاکم بر روند سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور مالزی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
رستمی، محمدرضا (1393). مطالعه تطبیقی تبلیغات گردشگری ایران و ترکیه، اداره کل بازاریابی و توسعه گردشگری، 79-77.
رضا قلی‌زاده، مهدیه؛ آقایی، مجید و عیسی‌زاده روشن، یوسف (1395)و توریسم بین‌المللی و نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفراس اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، 14(49)،308-305.
زاهدی، شـمس‌الـسادات (1377). تحلیلـی بـر تبعـات توسـعه جهـانگردی، فـصلنامه مطالعات مدیریت، 5(20) ، 53-43.
صردی ماهکان، علیرضا (1380). بررسی نقش بازاریابی در صنعت جهانگردی شهرستان مقدس مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
صیامیان‌گرجی، ابوالفضل (1389). وضعیت نامطلوب گردشگری در ایران، آدرس سایت در: http://siyamiyan.blogfa.com/post/12.
علیزاده، هادی؛ فیروزی، محمدعلی؛ اجزاشکوهی، محمد و نقیبی‌رکنی، سیده نرگس (1392)، سنجش و ارزیابی شاخص‌های پایداری در صنعت توریسم در شهر اهواز، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 17(2).
محسنی، رضاعلی (1388). گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش‌ها و راهکارها، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، 9(28)، 171-149.
محمودی، ‌سمیه؛ ‌رنجبران، ‌بهرام و ‌فتحی، ‌سعید (1394). ‌‌توسعه ‌مدل ‌تصویر ‌ذهنی ‌گردشگران بالقوه ‌از ‌مقصد‌ گردشگری‌ ایران، فصلنامه ‌مطالعات‌ گردشگری، 10(29).
محنت فر، یوسف (1395)، بررسی اثر درآمدهای گردشگری بر توسعه اقتصادی کشورهای منطقه چشم‌انداز با تأکید بر ایران، یک مطالعه تجربی طی دوره (1392-1374)، فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ، 4(7).
مطرانلویی، پریسا، (1394). مروری بر وضعیت صنعت گردشگری و نقش بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران- معاونت بررسی‌های اقتصادی.
موسوی، سیدحجت و یگانه، پریسا (1393). مقایسه تطبیقی روند توسعه گردشگری در ایران و ترکیه، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در جغرافیا و گردشگری.
وایرمن، تری (1385). الگوبرداری از بهترین تجربیات در مدیریت نگهداری و تعمیرات، مترجم: علیرضا معینی، گلبابک راوشی و فاطمه زینالی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
یاری‌حصار، ارسطو و حیدری ساربان، وکیل (1394). سنجش و ارزیابی چرخه‌ی حیات گردشگری پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی: بررسی تطبیقی روستاهای واقع در محورهای گردشگری استان‌های تهران و البرز). مجله‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 4(4).
Alizadeh, S., & Hooshmand, S. (2007). Learning FCM by tabu search. International Journal of computer Science. 2(2), 142-149.
Axelrod, R. (1976). Structure of decision. The cognitive maps of political elites. New Jersey, Princeton University Press.
Jose, L.S. (2009). Augmented fuzzy cognitive maps for modelling LMS critical success factors. Knowl Based Syst. 22(40):275-8.
Kosko B. (1986). Fuzzy cognitive maps. Int J Manag Stud. 24(1):65-75.
Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, JL. (2007). Modelling IT projects success with fuzzy cognitive maps. Exp Syst appl. 32(2):543-59.
 Tosum, C., & Jenkins, L. (1996). Regional Planning Approach to Tourism Development: The Case of Turkey. Tourism Management. 17 (7):PP. 112-119.
UNWTO (2015). UNWTO course in Zimbabwe on eMarketing.
UNWTO (2016(. Tourism Highlights. 2015 Edition.
Uzama, Austin (2008). Marketing Japans Tourism to the World. Paper Presented at the Annual Conference of British Association of Japanese Studies in University of Manchester. 11-12 April.
Williams, Alistair (2006). Tourism Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun. International Journal of Contemporary Management. 18 (6): PP. 482-491.
World Tourism Organization, (2013), Sustainable Tourism for Development, Guidebook.
World Economic Forum (2017). The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, Committed to Improving the State of the World, 1-387.
Yaman, D., Polat, S. (2009). A fuzzy cognitive map approach for effect-based operations. An illustrative case. Inform Sci. 179(4):382-403.