گردشگری مذهبی و شناسایی محدوده های احداث کمپ فراغتی شهری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در GIS ( شهر مقدس قم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشجو

10.22054/tms.2020.12738.1350

چکیده

امروزه، صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از منابع درآمدی مهم در اقتصاد جهانی مطرح شده است. گردشگری مذهبی، یکی از تقسیمات صنعت گردشگری است که به‌ویژه در دنیای اسلام و خصوصاً در کشور ایران دارای اهمیت است. شهر قم به‌عنوان پایگاه مذهبی جهان تشیع و یکی از مهم‌ترین مراکز زیارتی در جهان اسلام شناخته می‌شود. این شهر دارای پتانسیل‌های مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی نیز است. همه‌ساله، گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به این شهر سفر می‌کنند. با توجه به اهمیت مذهبی این شهر، مهم‌ترین بخش زائران این شهر، گردشگران مذهبی هستند. وجود این حجم عظیم از گردشگران نیاز به زیرساخت‌ها و تأسیسات مناسب برای اسکان، اقامت و گذران اوقات فراغت گردشگران دارد. در پژوهش حاضر که باهدف کاربردی و با روش توصیفی با تکیه‌بر منابع کتابخانه‌ای و آمار و ارقام صورت گرفت، به‌منظور شناسایی محدوده‌های مناسب احداث کمپ‌های فراغتی و تفریحی و پاسخ‌گویی به نیاز زائران و گردشگران این شهر ابتدا از طریق مدل سلسله مراتبی نسبت به وزن دهی معیارها و زیر معیارهای مکان‌یابی کمپ پرداخته شد و سپس در محیط GIS از طریق روش فازی محدوده‌های مناسب در سطح مناطق معرفی شدند. درنهایت مناطق 4، 8، 2 و 3 برای این منظور معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify areas of religious tourism and urban leisure camp with AHP and Fuzzy Logic in GIS (The holy city of Qom)

چکیده [English]

Today, the tourism industry has been considered as one of the important sources of income in the global economy. Religious tourism is one of the divisions of the tourism industry in which the Muslim world especially in Iran is important. Qom- a city with religious, cultural, historical, and natural capabilities- as the Incarnational Religious Base of Shiism known as one of the most important pilgrimage centers in the Muslim world. Every year, many tourists from inside and outside the country travel to this city. Due to the religious importance of this city, the most important part of the pilgrims of this city is religious tourists. A high volume of tourists requires proper infrastructure and facilities for settling, accommodating, and spending leisure time. The present research according to purpose is applied one, in terms of the method is descriptive, and data have been collected based on desk resources. to identify the appropriate areas for the construction of leisure and recreational camps and respond to the needs of pilgrims and tourists in this city, Firstly, criteria and sub-criteria weighting is done by using the hierarchy model; finally, appropriate areas, area 3, 2, 8, and 4, at the regional level are introduced by using GIS

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Tourism
  • leisure space
  • AHP
  • Fuzzy Logic
  • leisure camp city of Qom