مدل‌سازی ارزش‌های زیبایی‌شناختی مناظر روستاهای توریستی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: محور توریستی صور- توتاخانه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی روستایی دانشگاه بناب

10.22054/tms.2020.29638.1853

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی ارزش‌های زیبایی‌شناختی جاذبه­های گردشگری محور توریستی صور- توتاخانه در دو بعد عینی و ذهنی بوده است. بدین منظور، هشت مؤلفه شناسایی گردید. برای تعیین زیبایی‌شناختی عینی از شبکه عصبی مصنوعی و برای تعیین زیبایی‌شناختی ذهنی از آزمون­های اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، 3324 گردشگر وارد شده به روستا است که با استفاده از فرمول کوکران، 275 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 898/0 به دست آمد. نتایج یافته­های پژوهش با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که قابلیت دید قلل مرتفع پیرامون دارای بیشترین ارزش­ و قابلیت دید رودخانه­های جاری دارای کمترین ارزش است. نتایج رگرسیون چندگانه در زمینه زیبایی­شناختی ذهنی نشان داد که 8 مؤلفه، توانایی تبیین 9/68 درصد از تغییرات واریانس را دارد. همچنین نتایج هردو روش حاکی از ارزش بالای جاذبه­های گردشگری این محور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Aesthetic Values of Landscapes of Tourist Villages Using Artificial Neural Networks Case Study: Savar-Toutakhane Touristic Roads

نویسندگان [English]

  • Ali Majnouni- Toutakhane 1
  • Hosein Karimzade 2
1 Ph.D Student at Geography and rural Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor at geography and rural planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article was to evaluate the aesthetic values ​​of tourism attractions in the Savar-Toutakhane tourist roads in both objective and subjective dimensions; For this purpose, eight components were identified. Artificial neural network were used to determine the objective aesthetics, and the Spearman test and multiple regression were used to determine mental aesthetics. The statistical population of the study was 3324 tourists; using the Cochran formula, 275 people were selected by random sampling. The reliability of the questionnaire was 0.889 using Cronbach's alpha formula. The results of the research using the artificial neural network method showed that the high visibility of the peripheral high peak has the highest value and visibility of the flowing rivers with the least value. The results of multiple regression analysis in the subjective aesthetic field indicated that 8 components could explain 68.9% of variance variations. Also, The results of both methods indicate the high value of tourist attractions on this road.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism
  • Aesthetic Assessment
  • Artificial Neural Network
  • Savar-Toutakhane Touristic Roads
پذیرش، رضا؛ سرور، پارمیس؛ حیدری، یدالله و پرهیزی‌راد، آرمین (1392). ارزیابی اثرات محیطی گردشگری انبوه در تنگه واشی با استفاده از مدل DPSIR، ماهنامه پیام سبز. 13 (112)، 114-113.
حیدری، علی‌اکبر؛ امیرحاجیلو، الهام؛ کارخانه، معصومه؛ احمدی فرد، نرگس (1392). ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی در کیفیت شهری، نمونه موردی: منطقه یک تهران، فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر، 11، 323-335.
رضوانی، محمدرضا؛ نجارزاده، محمد؛ ترابی، ذبیح الله (1395). چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 11(36)، 84-61.
صداقتی، عاطفه؛ درتومی، شهلا (1395). ارزیابی کیفیت بصری و میزان ادراک مناظر در مسیرهای منتهی به شهر (مطالعه موردی: شهر بجنورد)، جغرافیا و پایداری محیط، 6 (21) ، 91-108.
قاسم­نژاد، مریم؛ شایان، سیاوش؛ زارع، غلامرضا (1393). تحلیل توانمندی ارزش گردشگری ژئومورفوسایت‌ها‌ (مطالعه موردی: شهرستان‌های سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین)، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، 12 (23)، 25-46.
قدیمی، محمدرضا؛ مشیری، سعید (1381). مدل‌سازی و پیش­بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 12، 125-97.
قنبری، ابوالفضل؛ حجازی، میراسدالله؛ قنبری، محمد (1392). ارزیابی توانمندی زمین گردشگری مکان‌های ژئومورفولوژیکی موجود در روستای کندوان، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 32 (131)، 109-119.
منتظر حجت، امیرحسین؛ انواری، ابراهیم؛ باشی، مهناز (1397). ارزش‌گذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری آبشارهای باستانی شوشتر، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 13(42)، 39-21.
Amekawa, Y. (2011) Agroecology and sustainable livelihoods: Towards an integrated approach to rural development, Journal of Sustainable Agriculture, 35(2), pp. 118-162.
Bishop, I. D. & Hulse, D. W. (2007) Prediction of Scenic Beauty using Mapped Data and Geographic Information Systems. Landscape and Urban Planning. 30 (1), pp. 59-70.
Chen, B., Adimo, O. A., & Bao, Z. (2009), Assessment of aesthetic quality and multiple functions of urban green space from the users’ perspective: The case of Hangzhou Flower Garden, China, Landscape and urban planning, 93(1), pp. 76-82.
Chon, J., & Scott Shafer, C. (2009) Aesthetic responses to urban greenway trail environments. Landscape Research, 34(1), pp. 83-104.
Deng, J., King, B., & Bauer, T. (2002) Evaluating natural attractions for tourism. Annals of tourism research, 29(2), pp. 422-438.
Domon, G. (2011) Landscape as resource: Consequences, challenges and opportunities for rural development. Landscape and urban planning, 100 (4), pp. 338-340.
Dramstad, W. E., Tveit, M. S., Fjellstad, W., & Fry, G. L. (2006). Relationships between visual landscape preferences and map-based indicators of landscape structure. Landscape and urban planning, 78(4), 465-47.
Govindan, K., Loisi, R. V., & Roma, R. (2016). Greenways for rural sustainable development: an integration between geographic information systems and group analytic hierarchy process. Land use policy, 50, 429-440.
Hunziker, M., Felber, P., Gehring, K., Buchecker, M., Bauer, N., & Kienast, F. (2008) Evaluation of landscape change by different social groups: results of two empirical studies in Switzerland, Mountain Research and Development, 28(2), pp.140-147.
Mikhailenko, A. V., Nazarenko, O. V., Ruban, D. A., & Zayats, P. P. (2017). Aesthetics-based classification of geological structures in outcrops for geotourism purposes: a tentative proposal. Geologos, 23(1), 45-52.
Phillips, W. J., Wolfe, K., Hodur, N., Leistritz, L. (2013) Tourist word of mouth and revisit intentions to rural tourism destinations: A case of North Dakota, USA, International journal of tourism research, 15(1), pp. 93-104.
Shuttleworth, S. (1979), The evaluation of landscape quality, Landscape Research, 5(1), pp. 14-15.
Toutakhane, A. M. (2018). Influencing Factors On Performance Of Social Behavior Settings At Parks And Green Spaces Of Tabriz. Journal of Urban and Regional Analysis, 10(2), 199-215.
Toutakhane, A. M., & Mofareh, M. (2016). Investigation And Evaluation Of Spatial Patterns In Tabriz Parks Using Landscape Metrics. Journal of Urban and Environmental Engineering, 10(2), 263-269.
Tsai, C.-T. S., & Wang, Y.-C. (2017). Experiential value in branding food tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 6(1), 56-65.
Tyrväinen, L., & Tahvanainen, L. (2008) Using computer graphics for assessing the aesthetic value of large-scale rural landscapes, Scandinavian Journal of Forest Research, 14(3), pp. 282-288.
Tyrväinen, L., Silvennoinen, H., & Kolehmainen, O. (2003) Ecological and aesthetic values in urban forest management, Urban Forestry & Urban Greening, 1(3), pp. 135-149.
Vilches-Montero, S., Hashim, N. M. H. N., Pandit, A., & Bravo-Olavarria, R. (2018). Using the senses to evaluate aesthetic products at the point of sale: The moderating role of consumers’ goals. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 82-90.