دوره و شماره: دوره 15، شماره 50، تابستان 1399 
1. تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران

صفحه 1-34

10.22054/tms.2020.42394.2139

محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ سید مجتبی محمودزاده؛ علی عرب مازار


6. آینده نگاری برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی

صفحه 157-195

10.22054/tms.2020.37943.2058

پروانه پرچکانی؛  عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛  سید سعید هاشمی