طراحی شبکۀ مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، سمنان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، سمنان، ایران.

3 استادیار پژوهش گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

4 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، سمنان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های ملموس و مزایای منطقی برندِ هتل بیمارستان حلال می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مبنای فلسفی تفسیری، جهت گیری بنیادی، رویکرد استقرایی و شیوه انجام آن کیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان و مدیران هتل بیمارستان گاندی و مجتمع هلال ایران می باشد. نمونه گیری از طریق نمونه گیری قضاوتی صورت پذیرفت و برای استخراج ویژگی های ملموس و مزایای منطقی با 15 نفر از کارمندان و مدیران، مصاحبه به عمل آمد. داده های مصاحبه نیز به وسیله تکنیک تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAX QDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش بر اساس مدل هرم برند شامل 14 ویژگی ملموس (دارایی ها و ارزش های هتل بیمارستان حلال)، 67 مزیت منطقی (شواهد و حقایقی که تایید می کند، ویژگی ملموس وجود دارد و گردشگر می تواند از آن منتفع گردد) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Thematic Network of Halal Brand in Medical Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Amin Arefi 1
  • Davood Feiz 2
  • Bahar Beishami 3
  • Azim Zarei 4
1 * Ph.D. Student in business management, Faculty of Economic, management and administrative Sciences, Semnan University, Iran.
2 Professor., Faculty of Economics, management and administrative Sciences, Semnan University, Iran
3 Assistant prof., Research Center of the Tourism and Cultural Heritage, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Faculty of Economic, management and administrative Sciences, Semnan University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is identifying the specific characteristics and the logical benefits of hotel Hospital with Halal brand. The research methodology is based on the philosophical interpretation, fundamental orientation, deductive approach and method of doing is qualitatively. The statistical population in this research was the staff, managers and patients of Gandi Hotel Hospital and Helal Complex of Iran. Sampling was done by judiciary and to extract tangible features and logical benefits with 15 employees and managers and for the extraction of emotional features, 20 patients were interviewed by this hotels hospital. The interview data was analyzed by thematic analysis technique using MAX QDA software. The results of this research are based on the Pyramid brand model which includes 14 tangible features and 67 Logical benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • Halal
  • Hotel Hospital
  • Medical Tourism
ابراهیمی، الهام؛ شجاع، علی و پیرانی احمد آباد، ندا. (1396). «بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیل­گر اخلاق کار اسلامی»، مدیریت بازرگانی، 9(3)، 439-462.
ﺑﻮﻫﺎﻟﯿﺲ، دیمیتریوس. (1386). ﮔﺮدﺷـﮕﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ: فناوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری، ترجمه محمدرضا جباری و عبدالکریم شادمهر، ﭼﺎپ دوم، تهران، انتشارات ﭘﻨﺪار ﭘﺎرس.
ترابی، احمد. (1391). طراحی مدل مفهومی توسعه نشان تجاری حلال مطالعه موردی صنعت گردشگری حلال در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی.
شالبافیان، علی اصغر. (1394). گردشگری سلامت در رویکردی جامع، ﭼﺎپ اول، تهران، انتشارات مهکامه.
شاه نظری، علی؛ نجات بخش، علی؛ پورعزت، علی و سلیمانی، مریم. (1392). «طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال دربازارهای جهانی»، مدیریت فردا، 12(34)، 23-36.
 شیرخدایی، میثم و نوری­پور، امیر حسین. (1392). «بررسی نقش نگرش به گواهی برند حلال در خلق ارزش ویژه برند»، مدیریت اسلامی، 21(2)، 127-149.
طهماسبی، اصغر و روشنیان، سوران. (1396). «تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه»،گردشگری و توسعه، 6(10)، 1-21.
عابدی، احسان و جمالو، فاطمه. (1396). «بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه البرز (مطالعۀ موردی: کارکنان استان تهران)»، مدیریت بازرگانی، 9(3)، 617-640.
عاملی، مرتضی. (1387). آداب طب و پزشکی در اسلام با مختصری از تاریخ طب، ترجمه ل‍طی‍ف‌ راش‍دی‌، ، ﭼﺎپ دوم، قم، انتشارات موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.
فردوسی، مسعود؛ جباری، علیرضا؛ کیوان آرا، محمود و آقا رحیمی، زهرا. (1390). «مرور سیستماتیک بررسی­های انجام شده در زمینه صنعت گردشگری پزشکی»، مدیریت اطلاعات سلامت، 8(8)، 1169-1178.
مصطفوی، حکیمه؛ شمسی گوشکی، احسان و عباسی، محمود. (1391). «اخلاق در گردشگری سلامت»، اخلاق زیستی، 2(4)، 161-180.
Alserhan, B. A. (2010). On Islamic Branding: Brands as Good Deeds, Journal of Islamic Marketing, 1(2), 101–106.
AzilahHusin, N., Ghazali, A., Roslan, F., and Bahrain, M. (2015). Halal Medicine: Do Doctors Have the True Awareness? IJABER, 13(7), 5173-5184.
Bhardwaj, S. M. (1998). Non-Hajj Pilgrimage in Islam: A Neglected Dimension of Religious Circulation, Journal of Cultural Geography, 17(2), 69–87.
Connell, J. (2006). Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and Surgery, Tourism Management, 27(6), 1093-1099.
Fazil, A.M. (2015). Antecedents of Halal Brand Personality, Journal of Islamic Marketing, 6(2), 209-223.
Fischer, J. (2011). On The Halal Frontier. Muslim Consumers in Globalized Market. Newyork: Palgrave Macmillan Publication.
Haq, F., and Wong, H. Y. (2011). Exploring Marketing Startegies for Islamic Spiritual Tourism, In O. Sandikci & G. Rice (Eds.), Handbook of Islamic Marketing, Edward Elgar Publication.
Harahsheh, S.S. (2002). Curative Tourism in Jordan and its Potential Development, Thesis for the fulfillment of MA in European tourism management, Bournemouth University, United Kingdom.
Jais, A. S., Aliman Z., and Ismail A. (2017).  Muslim Friendly Practices in the Healthcare Tourism: Current Practices and Future Outlook, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/317184273  
Kapferer, J. N. (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, 4th Ed, London, England: Kogan Page Publication.
Kvale, S. (1996). InterViews - An introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Medhekar, A., and Haq, F. (2010). Marketing Indian Medical Tourism to Muslim Patients in an Islamic Way Section: Consumer Buying Behaviour in Islamic Context, In Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Marketing and Branding: Exploring Issues and Challenges. University of Malaysia, 29 -30 November.
Medhekar, A., and Haq, F. (2012). Halal Branding for Medical Tourism: Case of Indian Hospitals, In Digital Marketing and Consumer Engagement: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global Publication.
Risitano, M. (2006). The Role of Destination Branding in the Tourism Stakeholder’s System, The Campi Flegrei case, University of Naples Federico, Italy.
Seymour, J. (2008). The Role of a Destination Website in the Process of Destination Branding, Tourism KwaZulu Natal Occasional, 61(3):140-187.
Shafaei, F., and Badaruddin, M. (2015). Malaysia`s Branding as an Islamic Tourism Hub: An Assessment, Malaysian journal of society and space, 11, 97-106.
Timothy, D. J., and Iverson, T. (2006). Tourism and Islam: Considerations of Culture and Duty, In D. J. Timothy, and D. H. Olsen (Eds.), Tourism, Religion and Spiritual Journeys, New York: Routledge Publication.
Voigt, C., and t.al. (2010). Health Tourism in Australia: Supply, Demand and Opportunities, Australia: Sustainable tourism cooperative research centre.
Wilson, J. A. J., and Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? Journal of Islamic Marketing, 1(2), 107–123.