بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت با رویکرد نگاشت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه:مدیریت گردشگری،دانشگده: علوم انسانی،دانشگاه:علم و هنر

2 استادیار، گروه:مدیریت گردشگری،دانشگده: علوم انسانی،دانشگاه:جهاد دانشگاهی ،

3 کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

یکی از انواع گردشگری، گردشگری سلامت است. دسترسی مناسب به زیرساخت‌های گردشگری، در جذب گردشگر سلامت و افزایش ماندگاری آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت در شهر یزد می‌باشد. جامعه آماری تحقیق خبرگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و پزشکان حوزه ی گردشگری سلامت هستند. با بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان 45 متغیر در قالب 11 عامل شناسایی گردید. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته ایجاد گردید. سپس از تکنیک نگاشت شناختی و نرم‌افزارهای Cognizer،Spss،Ucinet استفاده گردید. درنهایت زیرساخت‌های:1. امنیت 2. اطلاع‌رسانی بازاریابی و تبلیغات 3. قوانین و مقررات 4. آموزشی 5. دفاتر خدمات مسافرتی مهم‌ترین عوامل شناخته شدند. خروجی نهایی این پژوهش، الگوی مفهومی جهت بررسی و ارتقاء زیرساخت‌های گردشگری سلامت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Investigation of Yazd Health Tourism Infrastructure Using Cognitive Mapping Approach

نویسندگان [English]

  • Mir Mohamad Asadi 1
  • Mehdi Basoli 2
  • Mahnaz alsadat Rasekhi 3
1 Associate Prpfessor,Tourism Management,humanities,Science and Art university
2 Assistant Professor, Department: Tourism Management, Faculty: Humanities, University: University Jihad,
3 MA of tourism management,Science and Art universityrasekhi
چکیده [English]

Health tourism is a form of tourism. The convenient access to the tourism infrastructures have a great effect on absorbing the health tourists and increasing their settlement in the destination. The current study aims to analyse the health tourism Infrastructure in the city of Yazd. The sample includes: cultural Heritage and Tourism Organization experts, managers of travel agencies and respective doctors. by studying the literature review and experts’ opinions 45 variables in the form of 11 factors were identified. Following, the proposed conceptual model was developed through semi-structured interviews. Then, Cognitive Mapping modeling and Ucient and Cognizer software were used. Finally, the infrastructure including: security, Marketing and Advertising notifications, rules and regulations, Training and travel agencies were considered as the most important factors. The final output was the conceptual model for evaluate and improve the infrastructure of health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • Health Tourism
  • Cognitive Mapping Technique
  • Yazd
اسعدی،میر محمد.برومند زاد،یاسمین.مالکی نژاد،آسیه.(1396). بررسی تحلیلی توسعه گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت شناختی(موردمطالعه:استان یزد)،فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری،دوره 6 ،شماره 22،صفحه 96-77.
ایزدی، مرتضی. ایوبیان، علی. نصیری، طه. خبیری، نعمت‌الله. فاضل، مژگان. حسین پور فرد، محمدجواد. (1391). وضعیت گردشگری سلامت در ایران، فرصت یا تهدید. مجله طب نظامی، دوره 14، شماره 2، صفحه 75- 69.
تقی زاده یزدی، محمدرضا. شامی زنجانی، مهدی. حقیقی، محمد. ابوهاشم آبادی، فرزانه.(1395).مؤلفه‌ها و محتوای وب‌سایت‌های تسهیل گر گردشگری پزشکی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 33، صفحه 18-1
آذر، عادل.خسروانی، فرزانه. جلالی،رضا.(1392). تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسئله،سازمان مدیریت صنعتی،صفحه212-193
حسن‌پور، محمود. عزیزی، عذرا. (1393). مطالعه تطبیقی وضعیت گردشگری درمانی ایران و جهان در استان قزوین راهبردهای توسعه محصول، دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، کمسیون گردشگری و خدمات، شماره 68.
رضوی، سید مصطفی. اکبری، مرتضی. جعفر زاده، مرتضی.زالی، محمدرضا.(1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته،انتشارات دانشگاه تهران
سقایی، مهدی؛ علیزاده، سید دانا ( 1392 ). "امکان‌سنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه". فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 13، شماره 41، صفحات 20
شالبافیان، علی‌اصغر. (1394). گردشگری سلامت در رویکردی جامع. تهران: انتشارات مهکامه
شالبافیان، علی‌اصغر. (1385). راهکارهای توسعه گردشگری سلامت: با رویکرد گردشگری پزشکی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبائی.
ضرغامی فرد،مژگان.آذر، عادل. (1393).تحلیلی بر شیوه نگاشت شناختی در ساختاربندی داده‌های کیفی مطالعات سازمانی: فصلنامه‌ی مطالعات رفتار سازمانی،سال سوم،شماره 1و2،صفحه:185-159
ملکی، سعید. مودت، الیاس. (1393). تحلیلی بر توزیع و اولویت‌بندی زیرساخت گردشگری استان یزد با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال چهارم، شماره 34، صفحه 68-47.
میر فخرالدینی سید حیدر، میر فخرالدینی فائزه السادات، صدر بافقی سید مهدی، (1391)، بررسی میزان رضایت‌مندی گردشگران درمانی شهر یزد و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن با روش تاپسیس فازی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(5): 678 - 668
نعمتی، ولی. ابراهیم پور، حبیب. بابایی، یاور. عباسقلی زاده، ناطق. (1395). ارزیابی موانع توسعه گردشگری پزشکی مطالعه موردی: شهر اردبیل. دوره 7، شماره 2، صفحه 133-118.
Abubakar, A. M., & Ilkan, M. (2016).Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 1-10.
Alsharif, M., Labonte. R.,& Zuxun, Lu. (2010). Patients beyond borders: A study of medical tourists in four countries.Global Social Policy, 315-336.
A. Ayoubian.(2018). Health Tourism in Iran:  Medical Tourism: Breakthroughs in Research and Practice, page 352-374
Ackermann, F., Eden, C., Cropper, S. (1992). Getting Started with Cognitive Mapping, ٧th Young OR Conference, University of Warwick, (13-15) pp.65-82.
Battistoni,G.Genco,M.,Marsilio,M.,Pancotti,ch.Rossi, S.,&Vignetti, s. (2016). Cost-benefit analysis of applied research infrastructure,Evidence from health care. Technologocal forecasting & social change.
Creswell, John, Qualitative inquirey and research design: choosing among five approaches, sage, 2007. pp. 201-220.
Cassell, C., G. Simon. (٢٠٠٤). Essential guide to qualitative  methods in organizational research, Sage Publications.
Cormany, D., & Baloglu, S. (2011).Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist. Tourism management, 32(4), 709-716.
Crooks, V. A., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R., & Kingsbury, P. (2011).Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel. Social Science & Medicine, 72(5), 726-732.
Collins, K.M.T. Onwuegbuzie, A.J. and Jiao, Q.G. (2007). A Mixed Methods Investigation of Mixed Methods Sampling Designs in Social and Health Science Research. Journal of Mixed Methods Research. 13 July 200 267-294.
Eden, C., F. Ackermann (2004). Cognitive mapping expert views for policy analysis in the public sector, European Journal of Operational Research, 152(3), pp 615-630
Esiyok, B., Çakar, M. & Kurtulmuşoğlu, F. B. (2016).The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management.
Gürcü.M, Tengilimoğlu.T.(2017).Health Tourism-Based Destination Marketing.journal of Strategic Place Branding Methodologies and Theory for Tourist Attraction,chapter15,308-331
Hanefeld, J., Lunt, N., Smith, R., & Horsfall, D. (2015).Why do medical tourists travel to where they do? The role of networks in etermining medical travel. Social Science & Medicine, 124, 356-363.
Maniklal Adhikary (The University of Burdwan, India) and Melisha Khatun (The University of Burdwan, India).(2017). Infrastructural Development: An Engine of Growth – An Empirical Study in SAARC Countries. Handbook of Research on Economic, Financial, and Industrial Impacts on Infrastructure Development , page1-22.
Medhekar,A.,Wong,H.,&Hall,J.(2015).Innovation in Medical Tourism Service Marketing: A Case of India.journal of Hospitality, Travel, and Tourism: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications,1587-1605.
Sourav Kumar Das, Tonmoy Chatterjee.(2017). Infrastructure and Tourism Development: A Panel Data Analysis. Handbook of Research on Economic, Financial, and Industrial Impacts on Infrastructure Development .pages 224-237.
Papageorgiou, E. I. and., Stylios, C. D. (2008). Fuzzy Cognitive Maps, in Handbook of Granular Computing (Eds W. Pedrycz, A. Skowron and V.Kreinovich), John Wiley & Sons Ltd,Chichester, UK.