نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه بهترین راه پویایی برای مقابله با تغییرات محیطی که باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیازهای کشور و عملکرد شرکت‌‌ها می‌شود، بازطراحی مدل‌های کسب و کار است. با توجه به اهمیت بازطراحی مدل‌های کسب و کار در کسب مزیت رقابتی و افزایش عمر شرکت‌ها‌، هدف این پژوهش شناسایی آمیختۀ بازطراحی مدل‌های کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی می‌باشد. رویکرد این پژوهش کیفی و پژوهش بر حسب هدف توسعه‌ای است. نمونۀ آماری شامل 13 نفر از مدیرانی است که تجربۀ کارآفرینی در شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری را داشته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه می‌باشد که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها، شیوۀ تحلیل محتوا اتخاذ شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 4 مؤلفۀ اصلی آمیختۀ بازطراحی مدل‌ کسب و کار شرکت‌ها با تمرکز بر فرایندها، ساختاراصلی و براساس مدل سود‌دهی، در چارچوب 4Cs عبارتند از: فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، خلق ارزش مشترک و ظرفیت‌ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Reconstruction of Business Models Mix with Corporate Entrepreneurship Approach in Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Colabi 1
  • Simin Karimirad 2

1 Assistant Professor, Economy and Management Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 M.A Student, International Business Management, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, the best method to be dynamic to confront the environmental changes, which lead to a deep gap between country’s needs and operation of corporations, is reconstructing the business models. Regarding the importance of reconstruction of business models, acquiring the advantage of competitiveness, the goal of this investigation is identifying the reconstruction of business models mix. The investigation approach is qualitative and developmental in terms of purpose. The statistical sample includes 13 directors who have had the experience of entrepreneurship within the tourism industry. The tool to collect data is interview; to analyze such data, method of content analysis has been selected. What is presented as the result of the investigation is that four main factors of reconstruction corporation’s business models mix with concentration on processes, the major structure and based on profit models, within the framework of 4Cs are corporate culture, corporate social responsibility, creating shared values and capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reconstruction of Business Model
  • Corporate Entrepreneurship
  • Tourism Industry
الوانی، سید مهدی. صفری، سعید.کهن هوش نژاد، سعید. خدا مرادی، سعید(1393). «عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی». فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، دوره 25، شماره 82، ص 27-1.
بازرگان، عباس(1389). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخه: رویکرد متداول در علوم رفتاری، چاپ هشتم، تهران، نشر دیدار.
رمضانیان، محمد رحیم. حیدرنیای کهن، پدرام(1390). «عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه: آزانس‌های مسافرتی شهر تهران». فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 6، شماره 14، ص 151- 125.
محمودی، سمیه. رنجبریان، بهرام. فتحی، سعید(1394). «توسعه مدل ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران». فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 21، ص 44-21.
نیومن، ویلیام لاورنس (1389). شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمّی،  حسن دانایی فرد، سید حسین کاظمی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات مهربان.
یاوری گهر، فاطمه. منصوری مؤید، فرشته(1396). «مدیریت بحران در صنعت گردشگری». فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 12، شماره 40، ص 40- 21.
 Bouncken, Ricarda B., Viktor Fredrich. (2016). “Business Model Innovation in Alliances:     Successful Configurations”. Journal of Business Research, 69(9), 3584-3590.
Chesbrough H.(2010). “Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. ” Long Range Planning 43, 354 – 363.
Corbett A., Covin J.  G., O'Connor G.  C., Tucci C. L. (2013). “Corporate Entrepreneurship:  State‐Of‐The‐Art Research and a Future Research Agenda.” Journal of Product Innovation Management, 30(5), 812-820.     
Demil B., Lecocq X., Ricart J., and Zott C.)2015). “Introduction to the SEJ Special Issue on Business Models: Business Models within the Domain of Strategic Entrepreneurship”. Strategic Entrepreneurship Journal, Strat. Entrepreneurship J., 9: 1–11.
Grabowska M. (2015). “Innovativeness in Business Models”. Procedia Computer   Science, 65, 1023-1030.
Hughes M., Mustafa M. (2016). “Antecedents of Corporate Entrepreneurship in SMEs:   Evidence   from   an   Emerging   Economy”. Journal   of   Small   Business Management, 55, 115-140.
Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G.(2003). “A model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions”. Journal of Management, 29(6), 963–989.
Johnson,  Mark W.  Seizing  the  white  space:  Business model innovation for growth and renewal, Harvard Business Press, 2010. 
Kraus  S.,  Kauranen  I., Henning  Reschke C. (2011).“Identification of  Domains for  a  New  Conceptual Model of Strategic  Entrepreneurship Using the Configuration Approach”.  Management  Research  Review, 34(1), 58-74 .
Kuratko D.F., Hornsby J.S. (2018). New Venture management: The Entrepreneurship’s Roadmap, NY, Routledge, Taylor & Francis Group
Kuratko D.F., Hornsby J.S., Hayton J. (2015). “Corporate Entrepreneurship: the Innovative Challenge for a New Global Economic Reality”. Small Bus Econ, 45, 245–253.
Kuratko,  D.  F.,  Audretsch,  D.  B.,  (2009).  “Strategic  entrepreneurship:  exploring different  perspectives  of  an  emerging  concept. ”  Entrepreneurship  Theory  and Practice, 33(1), 1–17.
Kuratko D.F., Audretsch D.B. (2013). “Clarifying the Domains of Corporate Entrepreneurship.” International Entrepreneurship and Management Journal, 9(3), 323-335.
Kuratko D.F., Hornsby J.S., Covin J.G. (2014). “Diagnosing a Firm’s Internal Environment for Corporate Entrepreneurship.” Business Horizons, 57(1), 37–47.
Lombert S.C., Davidson R.A(2013). “Applications of the business model in studies of enterprise success, innovation and classification: An analysis of empirical research from 1996 to 2010” European Management Journal, 31, 668 – 681.
Sharma, P., Chrisman, J. (1999). “Toward a Reconciliation of the Definition Issues in the Field Corporate Entrepreneurship”. Entrepreneurship: Theory & Practice, 23, 11-27. 
Timmers P. 1998. “ Business models for electronic markets”. Electronic Markets 8(2): 3–8.
Tsai K. H., Yang, S. Y.  (2012). “The Contingent Value of  Firm Innovativeness for Business Performance Under Environmental Turbulence”. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(2), 343-366.
Zahra S.A. (2016). “Portrait of a Research Pioneer: Andrew Van de Ven”. Strategic Entrepreneurship Journal, 10, 413 – 429.
Zott C., Amit R. Massa L. (2011) “The Business Model: Recent developments and Future Research” Journal of management, 37, 1019-1042.