اثر جهت‌گیری ارزشی بر رفتار گردشگری محیط‌زیستی به واسطه تئوری ارزش عقیده هنجار و نظریه انتظار در میان گردشگران دربند و درکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه پیام‌نور، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با ادغام تئوری ارزش عقیده هنجار استرن و تئوری انتظار وروم به دنبال تعیین مدل رفتار محیط زیستی گردشگران دربند و درکه می-پردازد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران درکه و دربند تهران می‌باشد. در اینپژوهش از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام شده است. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است جهت‌گیری ارزشی محیط زیست و جهت‌گیری ارزشی نوع دوستی اجتماعی بر پارادایم اکولوژیکی نوین تاثیرگذار است همچنین آگاهی از عواقب بر حفظ محیط زیست بی‌تاثیر می‌باشد در واقع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارزش‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی رفتارهای گردشگری محیط زیستی در سطح جامعه ایفا می‌کنند، اما باید توجه داشت که ارزش یگانه متغیر هدایت کننده رفتار گردشگر نیست و در کنار آن بایست به نقش متغیرهایی همچون عوامل موقعیتی، نگرش افراد، دانش و آگاهی افراد از موضوع و درک اهمیت آن نیز توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Value Orientations on Friendly Environmental Tourism Behavior Using the Value-Belief-Norm and Expectancy Theories among Tourists Visiting Darband and Darakeh

نویسندگان [English]

  • Yazdan Shirmohammadi 1
  • Ghazaleh Darabi 2
  • Zainab Hashemi Baghi 3
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Msc graduted at commercial management, Payam Nour University, Tehran, Iran
3 Msc graduted at commercial management, Payam Nour University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study integrates the theory of values ​​of the belief in the stern norm and the theory of expectation, and seeks to determine the model of the environmental behavior of tourists who are busy and dying. The statistical population of the study is tourists in Dareh and Durand in Tehran. In this study, S, PS, S and AMOS software was developed. Findings of the research indicate that the value orientation of the environment and the value orientation of social friendship affect the new ecological paradigm and also the awareness of the consequences on the conservation of the environment is unaffected. In fact, the results of this study showed that the value Play an important role in shaping ecological tourism behaviors at the community level,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Awareness
  • Environmental Values
  • Environmental Conservation Behaviors
  • Environmental Tourism Satisfaction
  • Environment Friendly Tourism Behavior
ایمانی‌خوشخو؛ محمدحسین، شهرابی فراهانی؛ مهدیه (1397) بررسی ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگر از سفر (مطالعه موردی گردشگران خارجی بازار تهران)، فصلنامه مطالعات گردشگری. سال سیزدهم، شماره 44، زمستان 1397، صفحات 170-143
پاشایی؛ سجاد، عسکریان؛ فریبا، روز افزون؛ عبدالرضا (1397) بررسی نقش میانجی‌گری عوامل نهادی در تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو، فصلنامه مطالعات گردشگری. سال چهاردهم، شماره 45، ص 80-57
توکل؛ محمد، کریمی؛ مینا و طالبی؛ مهشید (1394) مطالعه درک و تصور زیست‌محیطی کنش­گران فعال در حیطه محیط‌زیست، فصلنامه جامعه و محیط‌زیست
تاج زاده­نمین؛ ابوالفضل (1383) نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ضوابط اخلاقی در گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 5، تابستان 1383، صفحه 26-1.
جعفری؛ سکینه، نجارزاده؛ محمد، جعفری؛ نرگس و رجبی؛ نگار (1396) رابطه‌ی ساختاری ارزش درک­شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئولانه زیست‌محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر. فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 37، بهار 1396، صفحه 115-151.
حمایت­خواه جهرمی؛ مجتبی، ارشاد؛ فرهنگ، دانش؛ پروانه و قربانی؛ مهدی (1396) تأملی جامعه‌شناختی در باب مناسبات دانش، نگرش و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران)، مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره 1
زاهدی؛ شمس­السادات (1388) ضرورت جاری­سازی حفاظت محیطی در سیاست­های توسعه گردشگری، فصلنامه مطالعات جهانگردی. شماره 12.11، بهار 1385، صفحه 22-1
صابری؛ امیر، توکلی‌نیا؛ جمیله، رضویان؛ محمدتقی (1398) ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان، فصلنامه مطالعات گردشگری. سال چهاردهم، شماره 45، ص 103-81
صالحی؛ صادق (1389) نگرش جدید نسبت به محیط‌زیست و مصرف انرژی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 20، 216-197
صیف؛ محمدحسن، رستگار؛ احمد، کریمی فرد؛ طاهره و تاجوران؛ مرضیه (1397) ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر رفتارهای حافظ محیط‌زیست (مورد مطالعه: گردشگران خارجی استان فارس). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال سیزدهم، شماره 43، ص 53-35
ضیایی؛ محمود و تراب احمدی؛ مژگان (1392) شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی، تهران: نشر علوم اجتماعی
غزانی؛ عزت­اله و بیژنی؛ مسعود (1395)، کاربرد نگرش­های ارزشی زیست‌محیطی در تحلیل رفتار زیست محیط­گرایانه کشاورزان به‌منظور حفاظت از خاک (مورد مطالعه: کشاورزان شالیکار بخش مرکزی شهرستان ساری)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-47، شماره 1، 1395(91-81).
فاضلی؛ محمد و جعفر صالحی؛ سحر (1392) شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری. سال هشتم شماره 22، ص 137-161
فیروزجاییان­گلوگاه؛ علی­اصغر و شفیعی؛ آزاده (1396) آسیب­شناسی شهروندی زیست‌محیطی با تأکید بر بی­تفاوتی زیست‌محیطی (مورد مطالعه: شهروندان شهر یزد) مطالعات جامعه­شناختی شهری. سال هشتم زمستان 1396، شماره 25
ملک­محمدی؛ ایرج (1376)تحلیل تطبیقی ترویج و توسعه از دیدگاه نظریه مبادله: پردازش نظریه­ای برای فقرزدایی اطلاعاتی، جهاد دانشگاهی. اردیبهشت 1376 شماره 195
مؤمنی، منصور و با قیومی­فعال، علی (1387). تحلیل داده­های آماری با استفاده از SPSS انتشارات کتاب نو، چاپ دوم.
استفان؛ ویلیامز (1388) جغرافیای گردشگری، ترجمه­ی محمود ضیایی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
Axsen, J.; Kurani, K. S. (2014). “Social Influence and Proenvironmental Behavior: The Reflexive Layers of Influence Framework”.    Environment and Planning B:Planning and Design.41 (5): pp.847-862.
Bamberg, S., & Moser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental
Bamberg, S. and Möser, G. (2007).Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: Pro environmental behavior, Journal of Environmental Psychology, 27: 14-25.
Budeanu, A. (2007). Sustainable tourist behavior e A discussion of opportunities for change. International Journal of Consumer Studies, 31, 499e508.
Chen, X,Peterson, M.N,Vanesa, H, Chuntian, L, Graisa D, Hong, D & Liu, J. (2011). Effects of attitudinal and socio- demographic factors on pro environmental behavior in urban China. Enviromental Conservation,
Chiu, Y.-T. H., Lee, W.-I., & Chen, T.-H. (2014). Environmentally responsible behavior in ecotourism: Antecedents and implications,Tourism Management, 40, 321-329
Corraliza, J. A.& J. Berenguer (2000) "Environmental Values, Beliefs, and Action: A Situational Approach", Environment and Behavior, 32 (6): 832-848.
Gyurko, C. C. (2011). A synthesis of Vroom's model with other social theories: An application to nursing education. Nurse Education Today, 31,506e510.
Gronhoj, A., & Thogersen, J. (2009). Like father, like son? Intergenerational transmission of values, attitudes, and behaviours in the environmental domain. Journal of EnvironmentalPsychology, 29, 414e421.
Han, H. (2015). Travelers' pro-environmental behavior in a green lodging context:Converging value-belief-norm theory and the theory of planned behavior.Tourism Management, 47,164e177.
Han, H., Hsu, L., & Sheu, C. (2010). Application of the theory of planned behavior to green hotel choice: Testing the effect of environmental friendly activities. Tourism Management, 31, 325e334.
Halpenny, E. A. (2010). Pro-environmental behaviours and park visitors: The effect of place attachment, Journal of Environmental Psychology, 30(4), 409-421.
Juvan, E., & Dolnicar, S. (2016). The attitude-behaviour gap in sustainable tourism. Annals of Tourism research, 48,76e95.
Kiatkawsin, K & Han,H (2017). Young travelers' intention to behave pro-environmentally: Merging the value-belief-norm theory and the expectancy theory, Tourism Management 59 (2017) 76e88
Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?. Environmental Education Research, 8(3): 239-260.
Khoshkam, M., Marzuki, A. & Al-Mulali, U. (2016). Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development. Tourism Management, 54:96-106.
Lee, Y. K., Kim, S., Kim, M. S., & Choi, J. G. (2014). Antecedents and interrelationships of three types of pro-environmental behavior. Journal of Business Research, 67(10): 2097-2105
Lee, Y.-S., Lawton, L. J., & Weaver, D. B. (2012). Evidence for a South Korean model of Ecotourism. Journal of Travel Research, 52(4), 520e533.
Lee, T. H., & Jan, F. H. (2015). The effects of recreation experience, environmental attitude, and biospheric value on the environmentally responsible behavior of nature-based tourists. Journal of Sustainable Tourism, 23(7), 193- 208.
Lee, T. H., Jan, F.-H., & Yang, C.-C. (2013). Conceptualizing and measuring environmentally responsible behaviors from the perspective of communitybased tourists,Tourism Management, 36, 454-468.
Miller, D., Merrilees, B., & Coghlan, A. (2015). Sustainable urban tourism: Understandingand developing visitor pro-environmentally behaviors. Journal of Sustainable Tourism, 23(1), 26e46
Nilsen, H. R., & Ellingsen, M. B. (2015). The powerofenvironmentalindifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourismfirms. Ecological Economics, 109, 26-33.
 Ramkissoon, H., Smith, L. D. G., & Weiler, B. (2013). Testing the dimensionality of place attachment and its relationships with place satisfaction and proenvironmental behaviours: A structural equation modelling approach. Tourism Management, 36, 552e566.
TIES )2006) The International Ecotourism Society global ectourism fact sheet
Steg, L., De Groot, J. M., Dreijernik, L., Abrahamse, W., Siero, F. (2011) General Antecedents of Personal Norms, Policy Acceptability, and Intentions: The Role of Values, Worldviews, and Environmental Concern", Faculty of Behavioral and Social Sciences, Version of Record First Published, 24: 349-367
Weaver, D. B. (2012). Organic, incremental and induced paths to sustainable mass tourism convergence. Tourism Management, 33, 1030e1037.
Zhang, Y., Zhang, H. L., Zhang, J., & Cheng, S. (2014). Predicting residents' pro- environmentalbehaviors at tourist sites: The role of awareness of disaster's consequences, values, and place attachment.Journal of Environmental Psychology, 40: 131-146.
 
ترجمه منابع فارسی به لاتین
Fazeli; Mohammad Jafar Salihi; Sahar (2013) Attitude Attitude, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists, Journal of Tourism Management Studies of the Eighth Year.22, pp. 161-137 (In Persian).
Firouzjayan-golluzah; Ali Asghar and Shafiee; Azadeh (2017) Environmental Health Citizenship with Environmental Emphasis (Case Study: Citizens of Yazd City) Urban Sociological Studies. PP. 25 (In Persian).
Ghazani; Ezzatallah and Bianni; Masoud (2017); Application of Environmental Values ​​in Analyzing Environmentalists' Behavior in Protecting Soils (Case Study: Shalikar Farmers in the Central District of Sari), Journal of Economic and Development Research Agriculture of Iran(In Persian).
Imani Khoshkho; Mohammad Hossein, Shahrabi Farahani; Mahdieh (2018) Investigating the Relationship between Elements of Meaning and Tourism Perception of Travel (A Case Study of the Foreign Tourists of Tehran Market), Journal of Tourism Studies. Thirteenth, No. 44, Winter 1397, Pages 170-143 (In Persian)
Jafari; Sakineh, Najarzadeh; Mohammad Jafari; Narges and Rajabi; Negar (1396) The Structural Relationship of Perceived Value and Tourism Satisfaction with Responsible Environmental Behavior: The Mediating role of Tourism Participation. Quarterly Journal of Tourism Studies. No. 37, spring 1396, p. 115-151 (In Persian)
Jahromi support; Mojtaba; Guidance; Culture; Knowledge; Prophet and sacrifice; Mehdi (2017) A sociological study of the relationship of knowledge, attitudes and environmental behaviors (Students studying at Tehran University), Social Issues of Iran, Eighth Issue 1. (In Persian).
Malekmohammadi; Iraj (1997) Comparative analysis of promotion and development from the point of view of the theory of exchange: Theory of Information for Poverty Reduction, Jihad, May 1997, No. 195(In Persian).
Momeni, Mansour and Ghiyomi-Falay, Ali (2008). Statistical analysis using SPSS New Book Publishing, Second Edition. (In Persian).
Pashaei; Sajjad, Askari; Fariba; Increasing; Abdolreza (2018) Investigating the role of mediating institutional factors in the impact of socioeconomic, environmental factors on the development of sport tourism in Maku Region, Tourism Studies Quarterly. Fourteenth, No. 45, p. 80-57. (In Persian)
Saberi, Amir, Tavakoli Nia, Jamileh, Razvian, Mohammad Taghi (2019) Evaluation of Integrated Tourism Management Capacity Capacity in Kashan, Tourism Studies Quarterly. Fourteenth, No. 45, pp. 103-81. (In Persian)
Salehi, Sadegh (2010) New Approach to the Environment and Energy Consumption. Cultural and Communication Studies, No. 20, 216-197 (In Persian)
Seif; Mohammad Hassan; Rastegar; Ahmad; Karimifard; Tahereh and Tajouran; Marzieh (2018). Ali's Model of Factors Influencing Environmental Behavior (Case Study: Foreign Tourists of Fars Province). Quarterly Journal of Tourism Management Studies, Thirteenth, No. 43, pp. 53-35. (In Persian)
Tajzadeh Namen; Abolfazl (2004) Attitude towards Ethical Culture and Ethical Standards in Tourism, Journal of Tourism Studies. 5, pp. 26-1. (In Persian)
Tavakol; Mohammad Karimi; Mina and Talebi; Mahshid (2015) Study of environmental perception of active actors in the field of environment, Journal of Society and Environment. (In Persian).
Williams; Stephen (2009) Tourism Geography, translated by Mahmoud Ziaee, Payam-e Nour University Press. (In Persian).
Zahedi; Shams al-Sadat (2009) The Necessity of Environmental Policy Launching in Tourism Development Policies, Journal of Tourism Studies. 12, pp. 21-1 (In Persian).
Ziaee; Mahmoud and Torab Ahmadi; Mojgan (2013) Recognition of the tourism industry with a systematic approach, Tehran: Social Science Publishing. (In Persian).