تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحلیل کیفیت فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری یکی از مهمترین مقدمات بهبود فضای کسب و کار گردشگری است. در این خصوص اقتصاد نهادگرای جدید که بر محیط نهادی تمرکز دارد، روابط بازیگران گردشگری را در چارچوب محیطی تفسیر میکند که تأثیر دولت، قوانین و ساختار حاکمیت در آن غیر قابل انکار است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مفهوم نهادگرایی و با رویکرد کیفی (روش تحلیل مضمون یا تم) تبیینی پایه‌ای از عوامل موثر در محیط نهادی بازار بخش گردشگری ارائه شود. لذا با استفاده از مصاحبه عمیق با 24 نفر از خبرگان اقتصادی و گردشگری،عوامل نهادی مؤثر بر فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری شناسایی و تبیین شد.نتایج تحقیق سه تم اصلی،سیستم قانونی،سیاستهای دولت و علم و فناوری با تمهای فرعی آنها،شناسایی شد که محیط کسب و کار گردشگری متاثر از آنها است و مدیریت و سازماندهی این عوامل میتواند در بهبود و ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An institutional Analysis of Tourism Business Environment and Entrepreneurship of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Farzin 1
  • Mahmoud Hassan Pour 2
  • Seyed Mojtaba Mahmoud Zadeh 3
  • Ali Arab Mazar 4
1 Associated Professor of Allameh Tabataba’i university, Management and Accounting Faculty, Tehran, Iran
2 Tourism Management Ph.D candidate of Allameh Tabataba’i University
3 Assistant Professor of Allameh Tabataba’i university, Management and Accounting Faculty, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Allameh Tabataba’i university, Economic Faculty, Economic Planning and Development Dept, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The analysis of the quality of the business environment and tourism entrepreneurship is one of the most important preconditions for improving the tourism business environment. In this regard, the new institutional economy, which focuses on the institutional environment, interprets the relations of tourist actors, which undeniable influence of government, laws and governance structure is undeniable. In this research, an explanation of the factors influencing the institutional environment of the tourism sector has been attempted with the concept of institutionalism and a qualitative approach (thematic analysis). Therefore, through in-depth interviews with 24 economic and tourism experts, institutional factors affecting the business environment and tourism entrepreneurship were identified and explained. The results of the research identified three main themes: the legal system, government policies and science and technology with their sub-themes, It was identified that the business environment of tourism is affected by them and the management and organization...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • New Institutional
  • Tourism business environment
  • Entrepreneurship
  • Institutionalism
احمدپور داریانی، محمود. داوری، علی و رمضانپور نرگسی، قاسم (1388). محیط مساعد کسب و کار، پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در ایران. فصلنامه مطالعات بهبود و تحول، 17(61)، 65-89.
بختیاری، صادق؛ شایسته، افسانه (1391). بررسی تأثیر بهبود فضای کسب و کار  بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تأکید بر ایران. اقتصاد مالی و توسعه، 6(19)، 175-204
پاداش، حمید و علی نیکونسبتی (1387). نقش نهادها در توسعه کارآفرینی. دو فصلنامه برنامه و بودجه. 13(106)، 129-154.
چاونس، برنارد (1390). اقتصاد نهادی. ترجمه: متوسلی، محمود؛ نیکونسبتی، علی و فرضی زاده میان دهی، زهرا. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
حسن­پور، محمود. شاهی­سوندی، مرضیه (1395). چالش‌های فضای کسب و کار صنعت گردشگری در ایران. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
دسوتو، هرناندو (1392). آموزه های محیط کسب و کار. ترجمه: خیرخواهان، جعفر. انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی .
سیف، ولی اله (1390). فضای کسب و کار. تازه­های اقتصاد، 9 (132)، 59-63.
شیرکوند، سعید(1390). بهبود فضای کسب و کار ایران. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران، پایگاه داده­ها.
میدری، احمد (1388). مطالعه و بررسی فضای کسب و کار و ارائه برنامه عمل جهت بهبود آن در ایران: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و انجمن مدیران صنعتی.
نورث، داگلاس (1385). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. مترجم: معینی، م، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ دوم.
وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی (2018) و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بهبود رتبه‌ی کشور در این گزارش (1396)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 15620.
Acs, Z. J., Arenius, P., Hay, M., & Minniti, M. (2005). Global entrepreneurship monitor: 2004 executive report. Babson College and London Business School.
Acs, Zoltan. Szerb, Laszlo. Lioyd, Ainsley (2018). The Global Entrepreneurship Index. The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, D.C., USA.
Ali, V., Cullen, R., & Toland, J. (2013, January). Information and communications technology in the tourism sector of the Maldives: An institutional perspective. In 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 4226-4235). IEEE.
Altin, M., Memili, E., & Sönmez, S. (2017). Institutional economics and firm creation in the hospitality and tourism industry: A comparative analysis of developing and developed economies. Tourism Economics, 23(7), 1381-1397.
Baumol, W. (1996). Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921.
Curtis S, Gesler W, Smith G, Washburn S (2000). Approaches to sampling and case selection in qualitative research: examples in the geography of health. Social Science &Medicine; 50 (7-8): 1001-14.
Crotti, R., & Misrahi, T. (2017). The travel & tourism competitiveness report 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive future. In World Economic Forum: Geneva, Switzerland (p. 2017).
Damayanti, M., Scott, N., & Ruhanen, L. (2017). Coopetitive behaviours in an informal tourism economy. Annals of Tourism Research65, 25-35.
Dawson, J., Johnston, M., & Stewart, E. (2017). The unintended consequences of regulatory complexity: The case of cruise tourism in Arctic Canada. Marine Policy76, 71-78.
De Vita, G., & Kyaw, K. S. (2017). Tourism specialization, absorptive capacity, and economic growth. Journal of Travel Research56(4), 423-435.
DiCicco‐Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical education40(4), 314-321.
Dyck, A. (2000). Privatization and Corporate Governance: Principles. Evidence and Future Challenges, Boston, Harvard Business School35.
Easterly, W. (2001). The lost decades: developing countries' stagnation in spite of policy reform 1980–1998. Journal of Economic growth6(2), 135-157.
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2016) GEM Consortium. Available at: www.gemconsortium.org (accessed 10 May 2016).
Index, C. P. (2010). Transparency international. URL: http://www. transparency. org/news/feature/cpi_2013_now_is_the_time_for_action.
Kazaryanz, I. G., Eremenko, I. A., Tkachenko, M. A., & Suhovenko, A. V. (2018). Institutional formation to develop tourism and recreation clusters.
Klapper, L. (2006). Entrepreneurship: how much does the business environment matter? Viewpoint series. note 313. Financial and Private Sector Development Vice Presidency, World Bank Group, Washington.
Lapeyre, R. (2010). Community-based tourism as a sustainable solution to maximise impacts locally? The Tsiseb Conservancy case, Namibia. Development Southern Africa27(5), 757-772.
Lavandoski, J., Albino Silva, J., & Vargas-Sánchez, A. (2014). Institutional theory in tourism studies: Evidence and future directions (No. 2014-3). CIEO-Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, University of Algarve.‏
Lee, S. (2015). Research note: Quality of government and tourism destination competitiveness. Tourism Economics21(4), 881-888.
McCarthy, B. (2012). From fishing and factories to cultural tourism: The role of social entrepreneurs in the construction of a new institutional field. Entrepreneurship & Regional Development24(3-4), 259-282.
Moyle, B. D., Weiler, B., & Croy, G. (2013). Visitors’ perceptions of tourism impacts: Bruny and Magnetic Islands, Australia. Journal of Travel Research52(3), 392-406.
North, D. C. (2000) the New Institutional Economics and Third World Development, Ed. by J. Harriss, J. Hunter.
North, D. C. (2005). Understanding the process of economic change, Princeton: Princeton University Press.
Nunkoo, R., & Smith, S. L. (2013). Political economy of tourism: Trust in government actors, political support, and their determinants. Tourism management36, 120-132.
Pastras, P., & Bramwell, B. (2013). A strategic-relational approach to tourism policy. Annals of Tourism Research43, 390-414.
Richter, L. K. (1989). The politics of tourism in Asia. University of Hawaii Press.
Rodrik, D. (2000). Institutions for high-quality growth: what they are and how to acquire them. Studies in comparative international development35(3), 3-31.
Roxas, B., & Chadee, D. (2013). Effects of formal institutions on the performance of the tourism sector in the Philippines: The mediating role of entrepreneurial orientation. Tourism Management37, 1-12.
Rutherford, M. (2001). Institutional economics: then and now. Journal of economic perspectives15(3), 173-194.
Roland C. & Porter (2000) Microeconomic Competitiveness: Finding from Executive Survey, World Economic Forum, United Nations Industrial.
Schwab, Klaus. (2016). the Global Competitiveness Report 2016–2017: Highlights. In World Economic Forum.
Tang, C. F. (2018). The impacts of governance and institutions on inbound tourism demand: evidence from a dynamic panel data study. Asia Pacific Journal of Tourism Research23(10), 1000-1007.
Tang, C. F., & Tan, E. C. (2018). Tourism-led growth hypothesis: A new global evidence. Cornell Hospitality Quarterly59(3), 304-311.
Theocharous, A. (2004). 1 1 The impact of political instability on the tourism industries of selected Mediterranean. Tourism and Transition: Governance, Transformation, and Development, 147.
Urbano, D., Toledano, N., & Ribeiro, D. (2010). Support policy for the tourism business: a comparative case study in Spain. The Service Industries Journal30(1), 119-131.
Vatanasakdakul, S., & Aoun, C. (2009, January). Social structures, isomorphic pressures, and B2B utilisation in the Thai tourism industry. In 2009 42nd Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1-10). IEEE.
Wang, D., & Ap, J. (2013). Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China. Tourism Management36, 221-233.
Yasarata, M., Altinay, L., Burns, P., & Okumus, F. (2010). Politics and sustainable tourism development–Can they co-exist? Voices from North Cyprus. Tourism Management31(3), 345-356.