بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22054/tms.2020.49911.2266

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان تدوین شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. بر اساس تحلیل پیرسون بین متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر وابسته (توسعه‌نیافتگی گردشگری آبی) رابطه مستقیم و در حد متوسط به بالا وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است که متغیر «تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری» با میانگین رتبه‌ای 55/4، بالاترین امتیاز و متغیر «برنامه‌ریزی و مدیریت ضعیف» با میانگین رتبه 18/3، پایین‌ترین امتیاز را دارا می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری PLS، با توجه به مثبت بودن شاخص اشتراک و شاخص افزونگی و سه مقدار 01/0، 25/0، 36/0 که به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی‌شده است و حصول مقدار 50/0 برای GOF، برازش مناسب مدل تأیید و نشان‌دهنده اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Analysis of Obstacles Barriers of Water Tourism Developments in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Majid Goodarzi 1
  • Mohammad Ali Firoozi 2
  • Saeed Maleki 2
  • Karimeh Kaab Omeyr 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Full Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Masters student of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study is an applied-theoretical and methodological-descriptive-analytic one. The results showed that based on Pearson's analysis; there is a significant and direct significant relationship between the independent variables of the research and the dependent variable. The results of Friedman test indicate that the variable of weak tendency and low participation of private sector for investment with average rating of 55.4 has the highest score and the planning and management variable with average rating of 18.3 has the lowest rating. The results of the pls structural equation model are positive with respect to the share index and the redundancy index and a value of 0.01, 36.0 25.0 which is presented as the mean, moderate and low values for god, and obtain a value of 0.50 for the appropriate model gof. Confirms and indicates the impact of independent variables on the dependent variable of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Water Tourism
  • structural equation modeling
  • Khuzestan Province
اروجی، حسن؛ زیاری، کرامت الله، طوافی، فهیمه، شکروی، نگین، علیزاده، محمد، بدیعی، شبنم. (1395). بررسی و تعیین تورها و مسیرهای گردشگری دریایی در جزایر خلیج‌فارس، فصلنامهمطالعاتفرهنگیوسیاسیخلیج‌فارس، دانشگاه خوارزمی تهران، 3(8)، 86- 65.
ایلدرمی، علیرضا؛ قربانی، محمد (1396). اهمیت اکو توریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان)، نشریه آب و توسعه پایدار، 4(2)، 150-139.
تیموری، ایرج (1394). وقوع بحران‌های اجتماعی- سیاسی و تأثیر آن بر درآمد حاصل از گردشگری (نمونه موردی: کشورهای ایران، ترکیه، مصر)، نشریه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 5(2)، 14-1.
جلالیان، فرزانه؛ رحمانی قصبه، محمد، دشتی تهرانی، مهران (1394). تبارشناسی گردشگری سلامت بر گردشگرپذیری شهری با تأکید بر اصول طراحی مراکز آب‌درمانی، فصلنامه مدیریت شهری، 14(40)، 311- 285.
جهانتیغ، سعید؛ شیبانی امین، عیسی، گلستانه، فرشته (1391). موانع و راهکارهای ایجاد دهکده ورزش­های آبی و ساحلی در سواحل مکران(مطالعه موردی: سواحل چابهار)،همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
حجازی، سید جعفر؛ خیاط زاده، فرزانه (1388). فرصت ها و چالش های گردشگری در استان خوزستان، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی، 3(2)، 26-16.
خاکسازی، علی؛ دهقانی، معصومه (1393). ظرفیت گردشگری ماجراجویانه درکویرهای ایران با استفاده از تکنیکS.W.O.T، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 9(24)، 33-1.
دهقان فر، سکینه؛ قاسمی زاد، علیرضا (1396). شناسایی مشکلات گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائه راهکارهای مناسب، فصلنامه گردشگری و توسعه، 6(1)، 194-178.
رحیمی، فرج‌الله (1395). نرم‌افزارهای کاربردی در تحقیقات مدیریت، انتشارات ترآوا، اهواز.
سعیدی، علی‌اصغر؛ بهشتی، محمد، رضوانی، رضا (1391). موانع اساسی سیاست‌گذاری گردشگری ازنظر نخبگان، مجله‌یبرنامه‌ریزیوتوسعهگردشگری، 1(2)، 56-33.
سقائی، محسن؛ امینی نژاد، غلامرضا، صبوحی، غلامرضا (1395). بررسی توانمندی‏های گردشگری شهر ساحلی بوشهر، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 27(1)، 126-99.
سنایی، محمد (1396). تأثیر آموزش ورزش‌های آبی- ساحلی بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، 4(3)، 87-78.
سنگدل، مهدی؛ شریفی‌نیا، زهرا (1395). بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری (مطالعه موردی؛ شهرستان قائم‌شهر)، فصلنامه جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 7(1)، 83-71.
طهماسبی، مریم، طهماسبی مقدم، رضا (1389)، ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان، انسان و محیط زیست، 8(4).
فرزین، محمدرضا؛  افسر، امیر، اکبرپور، تقی، اکبرپور، علی (1392). مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش های ARIMA و شبکه های عصبی فازی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، 24، 33-1.
قربانی، طاهره؛ بابایی، روشنک، کیا کجوری، داوود (1393). نقش ظرفیت‌های اکو توریسم آبی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: جاذبه‌های آبی شهرستان رامسر)، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران، مؤسسه ایرانیان، قطب علمی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران.
 محسنی، رضاعلی (1388). گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش‌ها و راهکارها، مجلهفضایجغرافیایی، 9(28)، 171-149.
مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، ناصر (1382). ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان،  فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی، 7(28)، 58- 25.
موسایی، میثم؛ هاشمی، سمیه، ابراهیمی، میترا (1391). بررسی جامعه‌شناختی توسعه پایدار گردشگری در ایران؛ موانع، چالش‌ها، راهکارها، فصلنامهتخصصیعلوماجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، 6(16)، 50- 25.
Abili, M., & Zhao, Y. (2019). planning and managing Restrictions and barriers to tourism development between hran and chin. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 10(5).
Afrodita, B. (2020). Tourism And Local Development. Europe, 44(8).
Alves, B., Ballester, Ferreira, Ó., Benavente, J. (2017). How feasible is coastal management? A social benefit analysis of a coastal destination in SW Spain, Tourism Management, 60.
Amelung, B., & Viner, D. (2006). Mediterranean tourism: exploring the future with the tourism climatic index.Journal of Sustainable Tourism, Month  Jun, Vol. 14 Issue:4.
Bigano, A. (2017). Climate change Impacts on Tourism in Europe and research ideas for the Russian Far East. https://kamchatkaland.com.
Briandana, R., Doktoralina, C. M., & Sukmajati, D. (2018). Promotion Analysis of Marine Tourism in Indonesia: A Case Study. European Research Studies Journal, Vol. XXI, Issu:1.
Buhalis, D. (2000). »Marketing the competitive destination of the future«, Tourism management, 21(1),97-16.
Carvache-Franco, W., Carvache-Franco, M., Carvache-Franco, O., & Hernández-Lara, A. B. (2019). Segmentation of foreign tourist demand in a coastal marine destination: The case of Montañita. Ecuador. Ocean & coastal management.
Chen, J. (2003). Sustainable Development Study on Marine Tourism Resource in China. coastal engenering,10(3).
Folgado-Fernández, J. A., Di-Clemente, E., Hernández-Mogollón, J. M., & Campón-Cerro, A. M. (2019). Water Tourism: A New Strategy for the Sustainable Management of Water-Based Ecosystems and Landscapes in Extremadura (Spain).Land, 8(1).
Hilmi, N., Alain Safa, Reynaud, S., Allemand, D. (2012). Coral Reefs and Tourism in Egypt’s Red Sea. Topics in Middle Eastern and African Economies, 14.
Isik, C., Dogru, T., & Turk, E. S. (2017). A nexus of linear and nonlinear relationships between tourism demand«, renewable energy consumption, and economic growth: Theory and evidence. International Journal of Tourism Research, 20(1).
Jenkin, H. J. (2010). The impact of social networking mediums on the decision making process of tourists: A case study of Stray Ltd and Spaceships New Zealand Ltd (Thesis, Master of Management Studies (MMS). University of Waikato, Hamilton, New Zealand.
Lorde, T., Li, G., & Airey, D. (2015). Modeling Caribbean tourism demand: an augmented gravity approach.Journal of Travel Research, 55(7).
Miyakuni, K., Fujita, Y., Koshiba, S., & Rengiil, G. (2018). Residents’ Attitudes toward Tourism in an Island Destination. Focusing on Ecocentric Attitudes: The Case of the Republic of Palau, PICRC Technical Repor.
Needham Mark, D., Szuster, Brian, W. (2010). Situational influences on normative evaluations of coastal tourism and recreation management strategies in Hawai’I. Tourism management, 32(4).
Paramati, S. R., Alam, M. S., & Chen, C. F. (2017). The effects of tourism on economic growth and CO2 emissions: a comparison between developed and developing economies. Journal of Travel Research, 56(6).
Pham, K., Andereck, K., & Vogt, C. (2019). Local residents’ perceptions about tourism development. University of Massachusetts Amherst Scholar Works@UMass Amherst Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally 2019 tetra International Conference.
Summers, J., Cavaye, J., & Woolcock, G. (2019). Enablers and Barriers of Tourism as a Driver of Economic and Social‐cultural Growth in Remote Queensland. Economic Papers: A journal of applied economics and policy, 10(2),326-336.
Wood, S. A., Guerry, A. D., Silver, J. M., & Lacayo, M. (2013). Using social media to quantify nature-based tourism and recreation. Scientific, 3, 2976.