بررسی و تحلیل موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22054/tms.2020.49911.2266

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه گردشگری آبی در استان خوزستان تدوین شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. بر اساس تحلیل پیرسون بین متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر وابسته (توسعه‌نیافتگی گردشگری آبی) رابطه مستقیم و در حد متوسط به بالا وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است که متغیر «تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری» با میانگین رتبه‌ای 55/4، بالاترین امتیاز و متغیر «برنامه‌ریزی و مدیریت ضعیف» با میانگین رتبه 18/3، پایین‌ترین امتیاز را دارا می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری PLS، با توجه به مثبت بودن شاخص اشتراک و شاخص افزونگی و سه مقدار 01/0، 25/0، 36/0 که به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی‌شده است و حصول مقدار 50/0 برای GOF، برازش مناسب مدل تأیید و نشان‌دهنده اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Analysis of Obstacles Barriers of Water Tourism Developments in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Majid Goodarzi 1
  • Mohammad Ali Firoozi 2
  • Saeed Maleki 2
  • Karimeh Kaab Omeyr 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Full Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Masters student of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study is an applied-theoretical and methodological-descriptive-analytic one. The results showed that based on Pearson's analysis; there is a significant and direct significant relationship between the independent variables of the research and the dependent variable. The results of Friedman test indicate that the variable of weak tendency and low participation of private sector for investment with average rating of 55.4 has the highest score and the planning and management variable with average rating of 18.3 has the lowest rating. The results of the pls structural equation model are positive with respect to the share index and the redundancy index and a value of 0.01, 36.0 25.0 which is presented as the mean, moderate and low values for god, and obtain a value of 0.50 for the appropriate model gof. Confirms and indicates the impact of independent variables on the dependent variable of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Water Tourism
  • structural equation modeling
  • Khuzestan Province