نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

2 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات نظری و کاربردی است. روش تحقیق برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی و از جمله پژوهش‌های کیفی است که راهبرد آن مبتنی بر نظریه بنیانی است و با مدنظر قراردادن افراد مطلع در حوزه گردشگری ساحلی به عنوان جامعة آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 9نفر را به عنوان خبرگان تحقیق انتخاب کرده است. سپس با استفاده از مصاحبة نیمه ساختاریافته داده‌ها گردآوری و در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده‌ها تحلیل شده‌اند. در مدل فرایندی تجویزی این پژوهش، پدیدة اصلی تشخیص فرصت مناسب و بهره برداری از آن است که ناشی از ویژگی‌ها و پیشینه کارآفرین است. اگر کارآفرین در شرایط زمینه ای و محیطی مناسب قرار گیرد، می‌تواند راهبردها یا گام‌های ویژه و متنوعی را به منظور شناسایی و بهره برداری از فرصت در پیش گیرد که موجب پیامدهای متنوعی در دو سطح خرد و کلان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurship Process Model in Coastal Tourism in Bushehr Province Using the Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Zeinab Bahraini 1
  • Nader Naderi 2

1 PhD student of Entrepreneurship, Faculty of economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah

2 Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah

چکیده [English]

This research is attempting to adopt a non-teleological approach to the entrepreneurship process in the coastal tourism area of Bushehr province. The present study is theoretical and applied in terms of its objective. The research method is descriptive in terms of data collection method. Also, the present research is a qualitative research whose strategy is based on grounded theory. Considering experts of coastal tourism as the statistical population of the study, 9 people are selected as research experts using the purposeful sampling method. Then, the data are collected using semi-structured interviews and analyzed in three stages of open, pivotal and selective data coding.In the prescriptive process model of this research, the main phenomenon is the recognition and exploitation of the proper opportunity that is due to the characteristics and background of the entrepreneur

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal tourism
  • entrepreneurial process model
  • grounded theory
احمدپورداریانی، محمود.(1377). طراحیوتبیینالگویپرورشمدیرانکارآفریندرصنعت. رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
پاپای یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی. (1392).گردشگریماهیتومفاهیم.  چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران.
پوراحمد، احمد؛ فردوسی، سجاد و شاه‌محمدی، حمید‌رضا. (1395). بررسی شاخص‌های گردشگری دریایی در استان‌های ساحلی ایران، قسمت گردشگری دریایی ایران.فصلنامه علوم و فناوری دریا، 78، 63-55.
جولیا شارپلی، ریچارد.(1380). گردشگریروستایی، ترجمه رحمت‌الله منشی‌زاده و فاطمه نصیری، انتشارات منشی، تهران.
حسنقلی پور، طهمورث، بهمنی، محمود، ایروانی، محمدجواد، آقازاده، هاشم و مرتضی انوشه.(1394). طراحی مدل توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط(مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی ). نشریهتوسعهکارآفرینی، 8(1)، 40-21.
حسینی، سید صادق.(1394). ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی .مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، 9(28)، 115-144.
دهقانفرد، سکینه و قاسمی­زاد و علیرضا.(1396). شناسایی مشکلات گردشگری استان ساحلی بوشهر و ارائه راهکارهای مناسب ". فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، سال ششم، 10(96)، 194-178.
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی، آمارنامه دریایی ایران،1394.
سقایی، مهدی. (1381). شهرهای ساحلی و گردشگری دریایی.  فصلنامهشهرداری‌ها، 41(138)، 20-1.
سمیعی، محمد. (1393). موانع توسعه گردشگری در ایران، ماهنامهچهارراه، 40-38.
کلانتری، خلیل، رهنما، عبدی و حمید موحدمحمدی.(1389). عوامل پیش برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 18(70)،37-19.
گی، چاک وای. (1372). جهانگردیدرچشم‌اندازیجامع. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. چاپ، اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
لشگربلوکی، مجتبی؛ خدادادحسینی، سیدحمید و حسینی، سید محمود. (1391). طراحی دل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی.اندیشهمدیریتراهبردی، 6(2)،152-121.
یک اندیش، نسرین و  سنگری، حسن.(1391). ارزشیابی و قابلیت سنجی ژئومورفوسایت­های شهرستان بوشهر با استفاده از مدل پلانگ .اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت­گردی ایرانزمین .همدان.اسفند 1391، دانشگاه آزاد اسلامی.
Ahmad, S. Z. (2015). Entrepreneurship Education in Tourism and Hospitality Programs. Journal of Hospitality & Tourism Education, 27, 20-29
Altinay, L., Madanoglu, M.; Daniele, R. & Lashley, C. (2012). The Influence of Family Tradition and Psychological Traits on Entrepreneurial Intention. International Journal of Hospitality Management, 31, 489-499.
Andersen, I. M. V., Blichfeldt, B. S., & Liburd, J. J. (2016). Sustainability in coastal tourism development: an example from Denmark. Current Issues in Tourism,19(5), 1-8.
Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). A Theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing,18(1), 105-123.
Akrivos, C., Reklitis, P. & Theodoroyiani, M. (2014). Tourism Entrepreneurship and the Adoption of Sustainable Resources. The Case of Evritania Prefecture. Procedia – Social and behavioral Sciences, 148, 378-382.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage
Hindle, K. (2010). Skillful Dreaming: Testing a General Model of Entrepreneurial Process with a Specifi c Narrative of Venture Creation. InEntrepreneurial Narrative Th eory Ethnomethodology and Reflexivity,ed. W. Gartner, 97-135. Clemson, SC: Clemson University Digital Press.
Hisrich, R. D. and Peters, M. P. (1990). Establishing a New Business Venture within aFirm. Journal of Business Venturing, 1, 30-332.
Hjorth, D., Holt, R. & Steyaert, C. (2015). Entrepreneurship and process studies. International Small Business Journal, 33(6), 599- 611
Hjorth, D. (2014). Sketching a philosophy of entrepreneurship, In: Baker, T. & Welter, F., The Routledge Companion to Entrepreneurship. Routledge, 41– 58.
Jaafar, M.; Abdul-Aziz, A. R.; Maideen, S. A. & Mohd, S. Z. (2011). Entrepreneurship in the Tourism Industry: Issues in Developing Countries. International Journal of Hospitality Management, 30, 827-835.
Jarillo, J. C., & Martíanez, J. I. (1990). Different roles for subsidiaries: the case of multinational corporations in Spain. Strategic Management Journal, 11(7), 501-512
Komppula, R. (2014). The Role of Individual Entrepreneurs in the Development of Competitiveness for a Rural Tourism Destination – A Case Study. Tourism Management, 40, 361-371.
Karlsson, R. (2017).Homework before homestay: The importance of host-training for sustainable tourism development.Bachelor Thesis, Linne University.
Kuratko, D. F., & Kuratko, D. F. Hodgetts, R. M., (1998). Effective small business management. Fort Worth: Dryden Press
Lawrence, P. (2015). A best practice model for the effective deployment of 360° feedback. Development and Learn Organizations, 29(6): 13- 16.
Lerner, M. & Haber, S. (2000). Performance Factors of Small Tourism Ventures: The Interface of Tourism, Entrepreneurship and the Environment. Journal of Business Venturing, 16, 77-100.
Marques, L. & Cunha, C. (2013). Literary Rural Tourism Entrepreneurship: Case Study Evidence from Northern Portugal. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events, 5(3), 289-303.
McMullen, J. S., 2015. Entrepreneurial judgment as empathic accuracy: a sequential decision-making approach to entrepreneurial action. Journal of Institutional Economics, 11(3), 651-681.
Moller, C. (2012). Gendered Entrepreneurship in Rural Latvia: Exploring Femininities, Work, and Livelihood Within Rural Tourism. Journal of Baltic Studies, 43(1), 75-94.
Moroz, P. & Hindle, K. (2012). Entrepreneurship as a process: Toward harmonizing multiple perspectives. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 781– 818
Nieto, J.; Hernández-Maestro, R. M. & Muñoz-Gallego, P. A. (2011). The Influence of Entrepreneurial Talent and Website Type on Business Performance by Rural Tourism Establishments in Spain. International Journal of Tourism Research, 13, 17-31
Popp, A. & Holt, R. (2013). Entrepreneurship and being: The case of the Shaws. Entrepreneurship and Regional Development, 25(1- 2), 52– 68.
Ramos-Rodríguez, A. R.; Medina-Garrido, J. A. & Ruiz-Navarro, J. (2012). Determinants of Hotels and Restaurants Entrepreneurship: A Study Using GEM Data. International Journal of Hospitality Management, 31, 579-587.
Rasmussen, E. (2011). Understanding academic entrepreneurship: Exploring the emergence of university spin-off ventures using process theories. International Small Business Journal, 29(5), 448– 471.
Pretorius, M., Nieman, G. & Van Vuuren, J. (2005). Critical evaluation of two models for entrepreneurial education an improved model through integration. International Journal of Educational Management, 19(5), 413- 427
Raymond, W. S. (2003). The Learning need of high potential enterpreneur in Latin American.Presented at the internatial Conference, Onentrepreneurship in Latin American weinde mar, chilp octobre, 26- 28.
Ropke, J. (2004). The construction of entrepreneurship– Theoretical foundation and practical problems, Paper for the entrepreneurshipworkshop in Tehran, Iran, 26- 28.
Shah, S. & M. T. (2007). The accidental entrepreneur: The emergent & collective process of user entrepreneurship. Strategic EntrepreneurshipJournal, 1(1), 123- 140
Slotte-Kock, S. & Coviello, N. (2010). Entrepreneurship research on network processes: A review and ways forward. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1): 31– 57
Skokic, V. & Morrison, A. (2011). Conceptions of Tourism Lifestyle Entrepreneurship: Transition Economy Context. Tourism Planning & Development, 8(2), 157-169.
Szivas, E. (2001). Entrance into Tourism Entrepreneurship: A UK Case Study. Tourism and Hospitality Research, 3(2), 163-172.
Ucbasaran, D., Westhead, P. & Wright, M. (2001). The focus of entrepreneurial research: Contextual and process issues. EntrepreneurshipTheory and Practice, 25(4): 57- 80
Sarasvathy, S. D., Dew, N., Velamuri, S. R., & Venkataraman, S., (2003). Three views of Entrepreneurial opportunity. Handbook of Entrepreneurship Research, Edited by Z. J. Acs and D. B. Audretch. Kluwer Academic Publishers, Great Britain.
Sarasvathy, S. D., (2008). Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise. Edward Elgar Publishing Limited,Cheltenham, UK
Shan, B. Y., & Marn, J.T. K. (2013). Perceived critical success factors (CSFs) for the tourism industry of Penang Island: A supply perspective. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 4(9), 510-495
Venkataraman, S., Sarasvathy, S. D., Dew, N., & Forster, W., 2012. Whither the promise? Moving forward with entrepreneurship as a science of the artificial. Academy of Management Review, 37(1), 33-21.
Shinde, K. A. (2010). Entrepreneurship and Indigenous Entrepreneurs in Religious Tourism in India. International Journal of Tourism Research, 12, 523-535.
Stevenson H. H. & Jarillo J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 17-27.
Totterman, H. (2008). From creative ideas to new emerging ventures:Entrepreneurial processes among Finnish design entrepreneurs, Ph.D thesis, Hanken School of Economics- Department of Management and Organizations.
Weiermair, K.; Peters, M. & Schuckert, M. (2007). Destination Development and the Tourist Life – Cycle: Implication For Entrepreneurship in Alpine Tourism. Tourism Recreation Research, 32(1), 83-93.
WTO (The World Tourism Organization). ) 2016(. Yearbook of tourism statistics. Madrid: The World Tourism Organization.
Yang, L. & Wall, G. (2008). Ethnic Tourism and Entrepreneurship: Xishuangbanna, Yunnan, China. Tourism Geographies, 10(4), 522-544.
Zheng, P. & Scase, R. (2013). Emerging business ventures under marketsocialism: Entrepreneurship in China (Routledge studies in internationalbusiness and the world economy), London: Routledge.
Zhao, W.; Ritchie, J.R. B. & Echtner, C. M. (2011). Social Capital and Tourism Entrepreneurship. Annals of Tourism Research, 38(4), 1570-1593.
Zhao, Z. (2013). Technology entrepreneurship: A process framework, Ph.D Thesis, Leiden University