طراحی مدل فرآیندی کارآفرینی در حوزه گردشگری ساحلی استان بوشهر با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

2 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.22054/tms.2020.12166

چکیده

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات نظری و کاربردی است. روش تحقیق برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی و از جمله پژوهش‌های کیفی است که راهبرد آن مبتنی بر نظریه بنیانی است و با مدنظر قراردادن افراد مطلع در حوزه گردشگری ساحلی به عنوان جامعة آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 9نفر را به عنوان خبرگان تحقیق انتخاب کرده است. سپس با استفاده از مصاحبة نیمه ساختاریافته داده‌ها گردآوری و در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی داده‌ها تحلیل شده‌اند. در مدل فرایندی تجویزی این پژوهش، پدیدة اصلی تشخیص فرصت مناسب و بهره برداری از آن است که ناشی از ویژگی‌ها و پیشینه کارآفرین است. اگر کارآفرین در شرایط زمینه ای و محیطی مناسب قرار گیرد، می‌تواند راهبردها یا گام‌های ویژه و متنوعی را به منظور شناسایی و بهره برداری از فرصت در پیش گیرد که موجب پیامدهای متنوعی در دو سطح خرد و کلان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurship Process Model in Coastal Tourism in Bushehr Province Using the Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • zeinab bahraini 1
  • nader naderi 2
1 PhD student of Entrepreneurship, Faculty of economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah
2 Associate Professor, Department of management and entrepreneurship, Faculty of economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

This research is attempting to adopt a non-teleological approach to the entrepreneurship process in the coastal tourism area of Bushehr province. The present study is theoretical and applied in terms of its objective. The research method is descriptive in terms of data collection method. Also, the present research is a qualitative research whose strategy is based on grounded theory. Considering experts of coastal tourism as the statistical population of the study, 9 people are selected as research experts using the purposeful sampling method. Then, the data are collected using semi-structured interviews and analyzed in three stages of open, pivotal and selective data coding.In the prescriptive process model of this research, the main phenomenon is the recognition and exploitation of the proper opportunity that is due to the characteristics and background of the entrepreneur

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal tourism
  • entrepreneurial process model
  • Grounded Theory