ارزیابی ریسکهای زیست محیطی فعالیتهای گردشگری به روش تجزیه و تحلیل حالات شکست زیست محیطی و اثرات آن(EFMEA) در راستای مدیریت پایدار گردشگری (مورد مطالعه: جزیره هرمز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

2 حسین پرورش، استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

10.22054/tms.2020.39182.2078

چکیده

در این تحقیق به بررسی ریسکها و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای گردشگری در جزیره هرمز پرداخته شده است. جهت انجام تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست زیست محیطی، ریسکها بر اساس مشاهدات میدانی و نظرات متخصصان محیط زیست و گردشگری مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس گستره آلودگی، احتمال وقوع و شدت ریسک، ، عدد اولویت ریسک محاسبه شد، جهت امتیاز دهی عدد اولویت ریسکها از جداول مربوطه و نظرات 15 نفر از متخصصان استفاده شد. نهایتا 18 ریسک زیست محیطی مورد شناسایی قرار گرفت که از این بین، 14 ریسک درمحدوده ریسک متوسط، 2 ریسک در محدوده ریسک پایین و 2 ریسک در محدوده ریسک بالا قرار گرفتند که ریسکهای بالا شامل ریسک ناشی از ریختن زباله توسط گردشگران با پیامد آلودگی آب و خاک و محل دپو زباله های جمع آوری شده با پیامد آلودگی آب، خاک و هوا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Risk Assessment of Using EFMEA Method for Sustainable Tourism Management (Case Study: Hormoz Island)

نویسندگان [English]

  • Elahe Nasernasir 1
  • Hossein Parvaresh 2
1 M.Sc of Environmental Management, Faculty of Natural Resources, Department of Environmental Management, Bandarabbas Branch, Islamic Azad University, Bandarabbas, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Department of Environmental Management, Bandarabbas Branch, Islamic Azad University, Bandarabbas, Iran
چکیده [English]

In this study the environmental effects and risks of tourism in Hormoz Island was studied using EFMEA method. For this study field surveys was conducted and also we consulted with environmental and tourism experts, then risk priority numbers ( RPN ) was calculated using pollution extent, occurrence likelihood and risk severity from EFMEA tables in according to 15 expert viewpoints. then all risks was categorized in 3 categories ( high, medium and low ) and 18 environmental risk was identified that 14 risks were in medium risks, 2 risks were in low risks and 2 risks were in high risks that were risks from solid wastes production with water and soil pollution consequence and risks from solid waste landfill with air, water and soil pollution consequence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Risk
  • Hormoz Island
  • EFMEA method
  • Tourism
  • Sustainable Management