نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 ستادیار مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات بر جذب دانشجویان بین‌المللی با میانجی‌گری ارزش‌های توریسم آموزش در آموزش عالی بوده است. روش پژوهش همبستگی بود که در جامعه تحقیق اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 171 نفری براساس تصادفی طبقه‌ای اجرا شده است. ابزار پژوهش سه پرسشنامه ارزش توریسم آموزش، فناوری اطلاعات و جذب دانشجویان بین‌المللی بوده است. روایی تأییدی و پایایی ترکیبی و کرانباخ هر سه ابزار مناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم‌افزار PLS2، مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج نشان داد، نفوذ فناوری اطلاعات بر ارزش‌های توریسم آموزش و جذب دانشجویان بین‌المللی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد. همچنین ارزش توریسم آموزش اثر مستقیم بر جذب دانشجویان بین‌المللی داشته است. دانشگاه‌ها می‌توانند با کاربست درست برنامه‌ریزی، پیاده سازی و نفوذ فناوری اطلاعات و توجه به اصول ارزشی توریسم آموزش، نقش سازنده‌ای در جذب دانشجویان بین‌المللی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Tourism Values with Intermediate linkage in information technology on international students attraction In higher education

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Barahouei 1
  • Rouhollah Bagherimajd 2

1 MSc, Educational Administration , Departments of Educational Management, Faculty of Education & Psychology, Sistan & Blouchestan University, Zahedan, Iran

2 Assistant Prof in higher education Management, Departments of Educational management, Faculty of Education & Psychology, Sistan & Blouchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of information technology in attracting international students by mediating the values ofeducational tourism in higher education. The method used in this study was correlational. Statistical population used in this survey faculty of universities of sistan and baluchestan based on a stratified random sample of171 peopel were selected. The research tool was three questionnaires, Educational Tourism Values, information technology and international students' attraction. Reliability and validity of all three tools were reported suitable. Analysis method was structural equation with Using PLS2 software. The results indicated, that influence of information technology has a directly and indirectly effect on Educational Tourism Values and international students attraction. Also, Educational Tourism Values had a direct impact on international students attraction. Universities can play a constructive role in attracting international students by planning, implementing and influencing information technology and paying attention to the valuesof education tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • Educational Tourism Values
  • international students attraction